Aktualności
Sprawy nauki
18 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-18

Uchwała RMN w sprawie naboru wniosków w konkursie na stypendia dla młodych naukowców

„Z zaniepokojeniem obserwujemy przebieg procesu naboru wniosków w konkursie na stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców” – napisała w swojej uchwale Rada Młodych Naukowców, postulując korektę rozporządzenia w tej sprawie oraz zmiany niektórych praktyk związanych z przyjmowaniem aplikacji.

Za nadmiernie uciążliwą RMN uznaje konieczność uzyskania przez kandydata oświadczeń wszystkich współautorów zgłaszanych prac co do ich wkładu procentowego. Warunek ten, zdaniem autorów uchwały, stanowi administracyjne obciążenie młodych naukowców, a także naraża ich na dyskomfort w kontaktach z partnerami naukowymi, zwłaszcza z zagranicy.

„Biorąc to pod uwagę wnosimy o zmianę Rozporządzenia poprzez zniesienie obowiązku składania oświadczenia o wkładzie procentowym w przypadku, gdy kandydat do stypendium występuje w roli pierwszego autora (uznając także tzw. równy wkład) lub autora korespondencyjnego pracy naukowej” – czytamy w uchwale.

Również konieczność załączenia do wniosku programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich podmiotów, Rada uznaje za bezzasadne, zwracając uwagę, że „w przypadku konferencji o zasięgu światowym, programy zawierają informację o wystąpieniach setek lub nawet tysięcy prelegentów, co wpływa na ich objętość”, a w przypadku konferencji sprzed lat są niedostępne lub odpłatne.

W dalszej kolejności RMN apeluje o otwarty nabór członków Zespołu ds. oceny wniosków stypendialnych oraz postuluje, by „zasadniczą informacją charakteryzującą jakość publikacji naukowych przedstawianych we wniosku stypendialnym był współczynnik impact factor danego czasopisma”.

Oceniając formularz wniosku używany w naborze, zwrócono uwagę, że nie jest on w pełni dostosowany do specyfiki dziedzin sztuki. Stąd propozycja „by odrębny formularz wniosku dotyczył dziedzin sztuki (…) Warto też rozważyć wprowadzenie wniosków wzorcowych dla wszystkich dziedzin i dyscyplin, aby zminimalizować wątpliwości mogące się pojawiać podczas jego wypełniania”.

Następna zmiana, jakiej domaga się RMN, dotyczy wymogu podania przez aplikanta w części wniosku dotyczącej uzyskanych nagród liczby uczestników konkursu oraz oszacowania ich wartości. Autorzy uchwały podnoszą, że warunek ten może być niemożliwy do spełnienia, gdyż „informacje w tym temacie są częstokroć trudno dostępne lub wręcz niemożliwe do uzyskania”.

Jedną z propozycji jest wprowadzenie do wniosku stypendialnego informacji o osiągnięciach związanych z popularyzacją nauki. „Działalność popularyzatorska stanowi obecnie niezwykle ciekawy i efektywny sposób informowania społeczeństwa o wartości, jaką niesie ze sobą nauka i badania. Jest to również nieodłączny element bardzo wielu wniosków projektowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych” – napisano w uchwale.

Młodzi naukowcy zwracają także uwagę na brak precyzji w wymogach do wniosku co do tego, w jaki sposób należy obliczać czteroletni indeks H. Może to powodować duże różnice w podawanych przez wnioskodawców współczynnikach – oceniono i dodano, że indeks Hirscha jest parametrem odnoszącym się do całego dorobku naukowca, a nie tylko do okresu jego działalności naukowej. „Stąd proponujemy, aby wnioskodawcy deklarowali we wniosku indeks H udokumentowany raportem pochodzącym z witryny Web of Science bez obliczania jego czteroletniej wartości” – czytamy w uchwale podpisanej przez Przewodniczącego RMN dr. Piotra Wojtulka.

Na koniec autorzy ocenili, że „okres naboru wniosków w pierwszej edycji stypendium w 2019 r. jest zbyt krótki, biorąc pod uwagę potrzebę uzyskania zwykle sporej ilości wymaganych dokumentów poświadczających dane osiągnięcia”. Ich zdaniem, począwszy od kolejnej edycji, z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem powinien być publikowany harmonogram naboru wniosków.

MK

Uchwała Rady Młodych Naukowców

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)