Aktualności
Sprawy nauki
28 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-28

Uniwersytet Warszawski z nowym Statutem

Nowy model kształcenia doktorantów i powstanie szkół doktorskich. powołanie Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia oraz powstanie Rad Naukowych Dyscyplin to najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowy Statut Uniwersytetu Warszawskiego. Dokument wejdzie w życie 1 października 2019 roku.

Dotychczasowy Statut UW obowiązywał przez 13 lat – został uchwalony w czerwcu 2006 roku. Zgodnie z obowiązującą od jesieni 2018 roku ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce polskie uczelnie są zobowiązane do przyjęcia w ciągu roku nowych statutów uwzględniających zmiany w prawie krajowym. Przedstawienie projektów statutów jest zadaniem rektorów uczelni, a ich uchwalenie rolą senatów szkół wyższych. Nowy Statut Uniwersytetu Warszawskiego Senat uczelni przyjął na swym posiedzeniu 26 czerwca.

– Jest to dokument kompromisowy, powstały w wyniku wielomiesięcznych konsultacji oraz licznych dyskusji. Dziękuję wszystkim członkom społeczności akademickiej, którym zależało, by powstał dokument uwzględniający specyfikę UW jako najważniejszego ośrodka akademickiego w naszym kraju i ambicje naszej uczelni na arenie międzynarodowej – podkreślił prof. Marcin Pałys, rektor UW.

Opracowanie Statutu poprzedziły wielomiesięczne dyskusje toczące się na uczelni, a dotyczące możliwych kierunków zmian. Rektor UW 5 grudnia ub.r. powołał zespół rektorski ds. przygotowania projektu, a 11 kwietnia 2019 roku zaprezentowano do publicznej konsultacji „Propozycje postanowień Statutu UW”, do których mógł się odnieść każdy członek społeczności akademickiej. W sumie wpłynęło blisko 500 uwag. Projekt Statutu prof. Pałys przedstawił 30 kwietnia, a pierwsze czytanie dokumentu odbywało się na trzech majowych posiedzeniach Senatu UW. Drugie czytanie projektu, uwzględniającego już poprawki zgłoszone w trakcie pierwszego czytania, odbyło się 12 i 14 czerwca. Dyskusja nad dokumentem toczyła się także podczas posiedzeń Komisji Senackiej Prawno-Statutowej. Projekt został zaopiniowany przez Radę uczelni oraz związki zawodowe działające na UW.

Zdaniem rektora UW Marcina Pałysa najważniejsze zmiany, które wprowadza przyjęty 26 czerwca Statut UW, to: nowy model kształcenia doktorantów i powstanie szkół doktorskich, w tym Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej; powołanie Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia oraz rad dydaktycznych działających na rzecz ulepszania oferty dydaktycznej UW, a także możliwość organizowania kształcenia w formie kolegiów studiów; powstanie Rad Naukowych Dyscyplin dbających o rozwój dyscyplin niezależnie od tego, w ilu różnych jednostkach organizacyjnych na uczelni dana dyscyplina ona uprawiana.

Źródło: www.uw.edu.pl

Nowy Statut Uniwersytetu Warszawskiego

Dyskusja (0 komentarzy)