Aktualności
Sprawy nauki
09 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-03-09

W tym roku wybory do Rady Doskonałości Naukowej

We wrześniu odbędą się wybory do Rady Doskonałości Naukowej. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane od maja do lipca.

Dobiega końca pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej. Organ ten w 2019 roku zastąpił Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. Jego głównym zadaniem jest nadzorowanie indywidualnych postępowań awansowych i dbanie o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. W pierwszym składzie RDN zasiadło 141 członków, którzy pracują obecnie w ośmiu zespołach dziedzinowych (nauk humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, teologicznych, sztuki). Przewodniczącym gremium jest prof. Grzegorz Węgrzyn.

W tym roku odbędą się wybory członków Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024–2027. Ogłoszono właśnie harmonogram ich przeprowadzenia. Głosowanie zaplanowano na wrzesień tego roku. Wcześniej, od 1 maja do 31 lipca, będzie można zgłaszać kandydatów na członków RDN. Zgłoszenie musi zawierać:

  • nazwisko, imię (imiona), adres poczty elektronicznej kandydata, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości kandydata oraz datę urodzenia;
  • stopień naukowy lub tytuł kandydata oraz określenie dyscypliny, którą reprezentuje kandydat;
  • nazwę i adres podmiotu zgłaszającego;
  • opis dorobku naukowego lub artystycznego z okresu ostatnich 5 lat;
  • kopię uchwały senatu uczelni lub rady naukowej w instytucie Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub w instytucie międzynarodowym, zgłaszającym kandydata;
  • kopię pisemnej zgody kandydata;
  • oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków do objęcia funkcji członka RDN, o których mowa w art. 233 ustawy;
  • oświadczenie kandydata o dyscyplinie, którą reprezentuje – w przypadku kandydata, który nie jest zatrudniony w podmiocie zgłaszającym.

Jak zaznaczono, wybory zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu systemu elektronicznego. Przypomnijmy, że przed czterema laty frekwencja wyniosła blisko 63%,

W ubiegłym roku roku do Rady Doskonałości Naukowej wpłynęło łącznie 1655 wniosków o wszczęcie postępowań o awans naukowy, tj. więcej o 6,7% w stosunku do 2021. Liczba wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego spadła o 7,4% – do 1001, zaś w sprawie nadania tytułu profesora wzrosła o 39% – do 654. Rada rozpatrzyła łącznie 518 wniosków o nadanie tytułu profesora oraz 52 wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ostatecznie prezydentowi przedstawiono łącznie 496 kandydatów do tytułu profesora.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)