Aktualności
14 Grudnia
Prof. dr hab. Daniel Gryko odbiera Nagrodę naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie chemii, fot. Jakub Ostałowski
Opublikowano: 2018-12-14

Wręczono Nagrody naukowe PAN

Sześćdziesięcioro dwoje naukowców zostało uhonorowanych nagrodami naukowymi Polskiej Akademii Nauk. Uroczystość wręczenia odbyła się w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie.

Nagrodę naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie chemii otrzymał prof. dr hab. Daniel Gryko, profesor zwyczajny Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, za odkrycie nowych fluoroforów organicznych o korzystnych właściwościach fotofizycznych.

Medalami im. Michała Oczapowskiego odznaczono: prof. dr. hab. Eugeniusz Herbut za wybitny wkład w rozwój nauk zootechnicznych, prof. dr. hab. Józef Horabik za wybitny wkład w rozwój nauk agrofizycznych, prof. dr. hab. Eugeniusza Krasowskiego za wybitny wkład w rozwój motoryzacji i energetyki rolnictwa, prof. dr hab. Czesławę Joannę Lipecką za wybitny wkład w rozwój nauk o zwierzętach i prof. dr. hab. Wojciecha Święcickiego, członka korespondenta PAN, za wybitny wkład w rozwój genetyki roślin.

Medalami im. Jędrzeja Śniadeckiego wyróżniono: prof. dr. hab. Jacka Musiała, kierownika Katedry i Kliniki II Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, za wybitne wyniki badań naukowych oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji nauki i medycyny i prof. dr. hab. Michała Witta, dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, za wybitne wyniki badań naukowych z zakresu genetyki klinicznej człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki mukowiscydozy i zespołu nieruchomych rzęsek oraz rozwijanie poradnictwa genetycznego.

Kolejnym punktem wydarzenia były nagrody naukowe wydziałów PAN. Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN przyznał:

 • Nagrodę w dziedzinie archeologii im. Erazma Majewskiemu: prof. dr. hab. Romualdowi Schildowi, archeologowi, emerytowanemu profesorowi Instytutu Archeologii i Etnologii PAN,
  za książkę Wilczyce. A Late Magdalenian Winter Hunting Camp in Southern Poland, wydaną przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 2014
 • Nagrodę w dziedzinie demografii: dr hab. Elżbiecie Gołacie, prof. UEP, ekonomistce, demografce z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, za książkę „Koniec ery tradycyjnych spisów ludności”, wydaną przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2018
 • Nagrodę w dziedzinie historii kultury: prof. dr hab. Joannie Tokarskiej-Bakir, antropolożce kultury, literaturoznawczyni z Instytutu Slawistyki PAN za książkę Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego, wydaną przez Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2018
 • Nagrodę w dziedzinie orientalistyki: prof. dr. hab. Edwardowi Tryjarskiemu, orientaliście, emerytowanemu profesorowi Instytutu Archeologii i Etnologii PAN za książkę „Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1564–1608 w języku ormiańsko-kipczackim”, wydaną przez Fundację Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich i Księgarnię Akademicką, Kraków 2017
 • Nagrodę w dziedzinie pedagogiki im. Władysława Spasowskiego: dr. hab. Michałowi Klichowskiemu, pedagogowi z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za książkę Learning in CyberParks. A theoretical and empirical study, wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2017

Nagrody Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN trafiły do:

 • dr. hab. Szymona Świeżewskiego z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN za cykl prac „Mechanizmy regulacji ekspresji genu DOG1, głównego regulatora czasu spoczynkowego nasion Arabidopsis thaliana”
 • zespołu naukowego z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w składzie: prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska, dr Anna Ciesielska, dr inż. Aneta Hromada-Judycka, dr Agnieszka Płóciennikowska, dr inż. Justyna Sobocińska, mgr inż. Gabriela Traczyk za cykl prac „Udział lipidów błony komórkowej i endosomów w prozapalnych szlakach sygnałowych indukowanych przez lipopolisacharyd”

Wyróżniono zespoły naukowe z PAN Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, Instytutu Genetyki Roślin PAN oraz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN (współpraca z Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN).

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN uhonorował:

 • Nagrodą naukową im. Stanisława Staszica w dziedzinie nauk o ziemi: prof. dr. hab. inż. Macieja Kotarbę, profesora zwyczajnego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, za wyjaśnienie mechanizmów generowania, migracji i akumulacji składników węglowodorowych oraz niewęglowodorowych (siarkowodór, dwutlenek węgla, azot cząsteczkowy, gazy szlachetne) przy wykorzystaniu wyników analizy składu cząsteczkowego i izotopowego gazu ziemnego
 • Nagrodą naukową im. Włodzimierza Kołosa w dziedzinie chemii: dr. Wojciecha Chaładaja, adiunkta w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie, za osiągniecie „Katalizowane kompleksami metali reakcje obejmujące addycje do alkinów”
 • Nagrodą naukową im. Stefana Pieńkowskiego w dziedzinie fizyki: dr. hab. Adama Bzdaka, adiunkta na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, za badanie struktury diagramu fazowego chromodynamiki kwantowej, a w szczególności przejścia pomiędzy materią hadronową (z którą mamy codzienny kontakt) a plazmą kwarkowo-gluonową
 • Nagrodą naukową im. Wacława Sierpińskiego w dziedzinie matematyki: dr. Mariusza Mirka, adiunkta w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, za cykl 12 prac dotyczących analizy harmonicznej i jej związków z teorią liczb

Wydział IV Nauk Technicznych PAN przyznał Nagrodę naukową im. Witolda Budryka: dr. inż. Mateuszowi Kudasikowi z Instytutu Mechaniki Górotworu PAN za cykl „Gaz w przestrzeni porowej skał – nowe narzędzia i metody badawcze” oraz nagrody wydziałowe dla:

 • dr. inż. Konrada Markowskiego z Politechniki Warszawskiej za pracę doktorską „Metody kształtowania właściwości spektralnych przewężanych struktur braggowskich wykazujących efekt Fabry-Perota” oraz 11 prac powiązanych
 • dr. hab. inż. Michała Niezabitowskiego z Politechniki Śląskiej za cykl publikacji poświęconych wykładnikom charakterystycznym oraz sterowalności
 • dr. hab. inż. Maciejowi Szczerbie z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN za cykl prac dot. mechanizmów deformacji plastycznej materiałów o strukturze regularnie ściennie centrowanej
 • dr inż. arch. Annie Szewczenko z Politechniki Śląskiej za monografię „Przestrzenie opieki geriatrycznej. Kształtowanie jakości architektury szpitalnych oddziałów geriatrycznych”
 • dr. hab. inż. Witoldowi Walke z Politechniki Śląskiej za monografię „Zjawiska powierzchniowe na podłożach tytanowych z powłoką SiO2 w układzie krwionośnym”

Wydział V Nauk Medycznych PAN przyznał nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego zespołowi z Katedry i Zakładu Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w składzie prof. dr hab. Grażyna Biała, dr hab. Marta Kruk-Słomka, dr hab. Barbara Budzyńska, za cykl 5 publikacji „Zaangażowanie układu endokannabinoidowego w procesy formowania się szlaków pamięciowych i w zachowania psychotyczne u zwierząt” oraz nagrodę im. Jana Steffena dr Karolinie Wojtowicz z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za wybitną rozprawę doktorską z dziedziny onkologii „Wpływ glikozylacji na mechanizmy obronne komórek związane z nadekspresją białek MDR oraz kryptami komórkowymi”, a także nagrody wydziałowe dla:

 • zespołu z Zakładu Neuroendokrynologii Doświadczalnej Instytutu Farmakologii PAN w składzie: dr hab. Małgorzata Kajta, dr Joanna Rzemieniec, dr Agnieszka Wnuk, za cykl 5 publikacji „Identyfikacja nowych mechanizmów molekularnych angażujących receptory estrogenowe i receptory dla ksenobiotyków w neuroprotekcję i neurotoksyczność”
 • zespołu z Zakładu Neurobiologii Naprawczej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w składzie: prof. dr hab. Teresa Zalewska, dr hab. Joanna Sypecka, dr Małgorzata Ziemka-Nałęcz, dr inż. Joanna Jaworska, za cykl 6 publikacji „Regulacja neuro- i gliogenezy w modelach okołoporodowego, hipoksyjno-ischemicznego uszkodzenia mózgu”

Laury medyczne im. doktora Wacława Mayzla otrzymali:

 • Paulina Strymecka, studentka II roku studiów II stopnia Wydziału Biologii UW, za patent międzynarodowy nr 17209876.6-1109 pt. “Hydrogel comprising manganese, methods and uses thereof” oraz publikację „Hydrogel-based scaffolds to support intrathecal stem cell transplantation as a gateway to the spinal cord: clinical needs, biomaterials and imaging technologies” (Nature Regenerative Medicine)
 • Siddarth Agrawal, student VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, za publikacje „Insulin and novel thioglycosides exert suppressive effect on human breast and colon carcinoma cells” oraz „Insulin-induced enhancement of MCF-7 breast cancer cell response to 5-fluorouracil and cyclophosphamide”
 • Tomasz Stefura, student V roku Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie, za cykl 6 publikacji „Wybrane aspekty chirurgii minimalnie inwazyjnej”
 • Jakub Droś i Artur Kacprzyk, studenci V roku Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie, za publikację „Does previous abdominal surgery affect the course and outcomes of laparoscopic bariatric surgery?”
 • Kornelia Kliś, studentka V roku Wydziału Lekarskiego UJ CM i III roku Informatyki AGH w Krakowie, za cykl 2 publikacji „Nowe technologie w neurochirurgii”
 • Monika Gawałko, studentka VI roku Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, za publikacje „Comparison of different oral anticoagulant regimens in patients with atrial fibrillation undergoing ablation or cardioversion” oraz „Podwójne leczenie przeciwpłytkowe w chorobie wieńcowej – nowe wytyczne ESC 2017”
 • Bogusz Falkowski, student VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, za cykl 3 publikacji „Assessment of novel factors influencing the course of the disease in patients with type 1 diabetes”

Źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)