Aktualności
22 Maja
Źródło: www.ukw.edu.pl
Opublikowano: 2020-05-22

Wyróżnienie dla bydgoskiej badaczki

Prof. Helena Ostrowicka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego otrzymała Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Przyznano ją za całokształt pracy naukowej i organizacyjnej oraz za działalność naukową w zakresie badań nad dyskursem edukacyjnym i polityką wobec szkolnictwa wyższego.

Dr hab. Helena Ostrowicka, prof. UKW, kieruje Katedrą Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem na Wydziale Pedagogiki. Jej zainteresowania naukowe lokują się na pograniczu pedagogiki, metodologii i filozofii, zwłaszcza nurtu poststrukturalnego, a także na pograniczu pedagogiki i socjologii oraz socjologii młodzieży.

Publikuje w renomowanych wydawnictwach zagranicznych i krajowych. W ostatnich dwóch latach opublikowała 10 tekstów, w tym 3 monografie oraz 2 artykuły w prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej i 5 publikacji naukowych. Jej dorobek publikacyjny w latach 2018–2019 w ocenie punktowej według bazy Expertus wynosi 470,4 pkt.

W 2019 roku sfinalizowała 4-letni projekt Narodowego Centrum Nauki pt. „Urządzanie Uniwersytetu – dyskursywny obraz współczesnej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce”. Badania miały charakter interdyscyplinarny – łączyły teorie dyskursu, wiedzy i władzy z analizą zmian zarówno w edukacji akademickiej, jak i w samej idei uniwersytetu. Tytułowa kategoria „urządzania” („gouvernementalité” tłumaczone również jako „rządomyślność”) odsyła do prac francuskiego filozofa, Michela Foucaulta. Określa ona perspektywę analityczno-krytyczną wobec analizowanych w trzech kontekstach (medialnym, naukowym i rządowym) dyskursów wiedzy i władzy. Badacze skoncentrowali swoją uwagę na procesie tworzenia – w tym wielogłosowym i heterogenicznym dyskursie – tożsamości uniwersytetu, która w dobie podważania jego etosu, wydarzeń interpretowanych w kategoriach „punktów krańcowych” i kryzysowych dla rozwoju nauki w Polsce, wydaje się niezwykle ważnym społecznie kryterium odbioru.

Przez ostatnie dwa lata była ekspertką w zakresie badań jakościowych w projekcie dofinansowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest członkinią Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, przewodniczy Komitetowi Naukowemu cyklicznej ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. „Krytycznie z Foucaultem. Anarcheologia edukacji i przestrzeni publicznej”. Jest organizatorką cyklicznych spotkań naukowych pn. „Spotkania z metodologią”.

O przyznanie Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy wnioskuje Kapituła Nagród i Stypendiów Naukowych. Nominacja prof. Ostrowickiej jako pracownika Wydziału Pedagogiki jest pierwszym takim wyróżnieniem rektora UKW, jakiego udzielił reprezentantowi nauk humanistycznych i społecznych.

MK, źródło: UKW

 

Dyskusja (0 komentarzy)