Aktualności
Sprawy nauki
11 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-03-11

Związki zawodowe UWr apelują w sprawie „nienauczycieli”

Wszystkie działające na Uniwersytecie Wrocławskim związki zawodowe skierowały na ręce rektora uczelni, prof. Adama Jezierskiego, pismo, w którym zwracają uwagę na pomijane zarówno w Konstytucji dla Nauki, jak i w projekcie statutu UWr kwestie pracowników zatrudnionych w szkołach wyższych, czyli tzw. „nienauczycieli”.

Autorzy dokumentu piszą, że sytuacja materialna pracowników nie będących nauczycielami akademickimi pogarsza się z roku na rok. Zwiększaniu zakresu ich obowiązków towarzyszy brak przeszeregowań, jasnych kryteriów awansu oraz zmian w uposażeniach. Tymczasem „część z nas ma tytuły doktorskie, a kolejne osoby przygotowują się do obrony prac doktorskich, część z nas odbyło także zagraniczne staże naukowe oraz zna biegle języki obce” – wyliczają. Dalej zaznaczają, że mimo autorstwa bądź współautorstwa publikacji, skryptów i komunikatów konferencyjnych, także o zasięgu międzynarodowym, są pozbawieni możliwości odpisu z tytułu praw autorskich.

W kolejnych akapitach wymieniają liczne swoje obowiązki, m.in. prowadzenie zajęć dydaktycznych, opieka nad studentami na pracowniach magisterskich, przygotowanie zaplecza technicznego pracowni dydaktycznych, obsługa specjalistycznej aparatury, inwentaryzacja i konserwacja sprzętu laboratoryjnego, utylizacja odczynników chemicznych, opieka nad zbiorami bibliotecznymi, tworzenie bibliotek cyfrowych, baz bibliograficznych, realizacja kwerend, przygotowywanie wystaw, konferencji naukowych, referatów, tworzenie dokumentacji kancelaryjno-biurowej…

„Nienauczyciele” zwracają się do rektora o podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu zahamowania dalszej degradacji pozycji grupy pracowników technicznych w instytutach. Ponieważ, jak zauważają, ustawa 2.0 daje możliwość ujęcia w uczelnianym statucie innych stanowisk dla nauczycieli akademickich, proponują, by tą drogą zatrzymać spadek prestiżu i pauperyzację tej grupy. „Kierując się zasadą sprawiedliwości i szacunku dla całego środowiska akademickiego, pilnie potrzebujemy takiej organizacji rozdziału pieniędzy wewnątrz uczelni, by niwelował o  nierówności powstałe między nauczycielami a pozostałymi stanowiskami – takimi jak pracownicy techniczni – które nasza uczelnia i nowe prawo marginalizują”.

Na koniec wyrażają nadzieję, że ich praca zostanie doceniona, a kryteria awansu zawodowego oraz przechodzenia pracowników nie będących nauczycielami akademickimi na emerytury – jasno określone.

MK

Pismo związków zawodowych UWr w sprawie „nienauczycieli”

Dyskusja (0 komentarzy)