Aktualności
Szkoły wyższe
17 Czerwca
Źródło: www.pswbp.pl
Opublikowano: 2019-06-17

Nowy rektor PSW w Białej Podlaskiej

Prof. Jerzy Nitychoruk został rektorem Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wybory uzupełniające stały się konieczne po śmierci dotychczasowego rektora prof. Józefa Bergiera, który zmarł w marcu po ciężkiej chorobie.

O fotel rektora ubiegało się dwóch kandydatów zgłoszonych przez osoby ze społeczności akademickiej legitymujące się czynnym prawem wyborczym: dr hab. Cezary Kalita i prof. zw. dr hab. Jerzy Nitychoruk. Wybory uzupełniające odbywały się między 10 maja a 13 czerwca. W ich wyniku nowym rektorem uczelni został prof. Jerzy Nitychoruk.

Z PSW w Białej Podlaskiej związany jest od 2013 roku. Pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych. Wcześniej, od 1984 roku, był zatrudniony w Zakładzie Geologii Czwartorzędu (późniejszy Zakład Geologii Klimatycznej) w Instytucie Geologii Podstawowej na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk o Ziemi uzyskał w roku 1993, habilitację w zakresie geologii w 2001 roku, a tytuł profesora w roku 2012. W swoim dorobku ma 305 publikacji, w tym 27 znajduje się na liście Web of Science, a 56 w bazie Scopus. Zrealizował także 46 grantów badawczych MNiSW oraz 38 – NCN.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół procesów stokowych i glacjalnych w Tatrach i na Spitsbergenie; sytuacji geomorfologiczno-geologicznej stanowisk archeologicznych centralnej, wschodniej i północnej Polski; próby określenia rangi i zasięgu zlodowaceń środkowopolskich we wschodniej Polsce; datowania kosmogenicznego izotopem chloru osadów glacjalnych na Niżu Polskim i w Tatrach; wykorzystania oznaczeń stałych izotopów tlenu i węgla do badań paleoklimatycznych i paleośrodowiskowych osadów interglacjału augustowskiego, mazowieckiego, eemskiego i holocenu; rekonstrukcji zmian klimatu w interglacjałach i ich stratygrafia w nawiązaniu do krzywych izotopowych tlenu w rdzeniach głębokomorskich; badania osadnictwa w Egipcie, Chorwacji, Polsce w nawiązaniu do zmian klimatycznych; określania zasięgów lądolodów środkowopolskich w Polsce i na Białorusi; badań geoarcheologicznych obiektów w kontekście ich związków z geologią i geomorfologią.

W trakcie kampanii wyborczej za swoje priorytety na stanowisku rektora wymieniał:

  • utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia i dobrej marki uczelni w Polsce;
  • stworzenie studentom przyjaznego środowiska do studiowania;
  • stworzenie pracownikom bezpiecznego i umożliwiającego rozwój miejsca pracy;
  • budowę przyjaznej atmosfery w uczelni i integrację społeczności akademickiej.

Po wyborze, w podziękowaniu za oddane głosy, zapowiedział kontynuację pomysłu na uczelnię dotychczasowego rektora, prof. Bergiera. Wyraził nadzieję, że w przygotowanie uczelni do zmian, jakie niesie ze sobą reforma szkolnictwa wyższego, włączy się cała społeczność akademicka. „Będę starał się uczynić wszystko, abyście Państwo mieli poczucie stabilności i bezpieczeństwa, a poprzez swoje zaangażowanie dla Uczelni dostrzegali nadzieje na własny rozwój i spokojną przyszłość” – napisał nowy rektor bialskiej PSW.

Pełnienie swoich obowiązków rozpoczął 13 czerwca. Jego kadencja potrwa do września 2020 roku.

MK

Źródło: www.pswbp.pl

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)