Aktualności
Szkoły wyższe
07 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-05-07

Uczelnie zawodowe akademiami praktycznymi – projekt nowelizacji

Do konsultacji trafił projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce umożliwiający przekształcenie uczelni zawodowych w akademie praktyczne.

O zmianach w tym zakresie przygotowywanych w Ministerstwie Edukacji i Nauki mówił w ostatnim numerze Forum Akademickiego wiceszef resortu prof. Włodzimierz Bernacki. Tłumaczył, że chodzi o to, by „przyjąć jasne kryteria, które pozwolą hierarchizować i porządkować byty na mapie szkolnictwa wyższego”. Dodał, że szykowana propozycja raczej podniesie prestiż uczelni zawodowych, aniżeli je osłabi. Projekt trafił właśnie do konsultacji i opiniowania.

Jak wyjaśniają jego autorzy, nazwa „akademia praktyczna” pozwoli wyróżnić uczelnie o ugruntowanej pozycji wykazujące dbałość o zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia na prowadzonych studiach. Nowy szyld podkreśli charakter prowadzonego przez nie kształcenia, wskazując na profil działalności tych uczelni. Dzięki temu, jak zapewniają projektodawcy, zwiększy się rozpoznawalność tej grupy uczelni na rynku edukacyjnym, przyczyniają się tym samym do pozytywnego ich odbioru w otoczeniu społeczno-gospodarczym..

Aby uczelnia stała się „akademią praktyczną”, będzie musiała spełnić określone warunki. Wśród nich wymieniono m.in. co najmniej 10-letni okres działalności; kształcenie minimum 250 studentów, w tym ponad 50% na studiach stacjonarnych; wymóg zatrudnienia połowy nauczycieli akademickich, dla których będzie to podstawowe miejsce pracy. Ponadto uczelnia musi prowadzić studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie na co najmniej pięciu kierunkach studiów. Dodatkowo jej oferta musi obejmować kształcenie na co najmniej jednym kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu lub kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera. Jako ostatnie kryterium zapis o braku negatywnej oceny jakości kształcenia dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Zmiana nazwy uczelni na nazwę „akademia praktyczna” nie będzie obligatoryjna. Proponowane
w projekcie rozwiązanie wprowadza możliwość używania przez uczelnię zawodową w nazwie wyrazów „akademia praktyczna”, pozostawiając swobodę decydowania o tym władzom danej uczelni – czytamy w projekcie.

Zaznaczono w nim, że zmiana nazwy uczelni zawodowej nie będzie wiązała się ze zmianą jej statusu. Status uczelni – z uczelni zawodowej na uczelnię akademicką – może ulec zmianie dopiero po przeprowadzeniu pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej i otrzymaniu w jej wyniku odpowiedniej kategorii naukowej.

Uczelnie, które spełnią wszystkie wskazane w nowelizacji warunki, będą miały możliwość „prowadzenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela z pominięciem wymogu zawarcia porozumienia o współpracy z uczelnią, która posiada kategorię naukową (po pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej), a do dnia 31 grudnia 2022 r., która posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora – w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek tych studiów. Natomiast w przypadku uczelni zawodowych, które obecnie prowadzą te studia będzie możliwe zrezygnowanie z utrzymywania zawartego porozumienia”. Rozwiązanie to, zdaniem autorów projektu, pozwoli uczelniom zawodowym na usamodzielnienie się w prowadzeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zmiana nazwy publicznej uczelni zawodowej będzie dokonywana w drodze rozporządzenia ministra edukacji i nauki, natomiast w przypadku niepublicznej uczelni zawodowej nastąpi po uzyskaniu zgody ministra wydanej na wniosek uczelni lub jej założyciela w drodze decyzji administracyjnej.

Z danych w systemie POL-on wynika, że obecnie działa w kraju 240 uczelni zawodowych, w  tym 34 publiczne i 206 niepublicznych.

MK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~akademik 11.05.2021 03:32

    Mnożenie bytów ! Stawiałbym na jakość kształcenia i dorobek naukowy a nie na chwytliwe/ czy jeszcze atrakcyjne/ nazwy.

Tagi: