Aktualności
Szkoły wyższe
27 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-03-27

200 mln zł na zwiększenie dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Uczelnia dostępna”. O dofinansowanie w wysokości nawet do 15 mln zł będą mogły się ubiegać uczelnie publiczne i niepubliczne, niezależnie od liczby studentów.

Dostosowanie szkół wyższych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami to jeden z celów rządowego Programu „Dostępność Plus”. Ma on zapewnić swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. W jego ramach podejmowane są działania w ośmiu obszarach tematycznych: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja. Wartość inwestycji przyczyniających się do realizacji programu wyniesie w perspektywie lat 2018–2025 około 23 mld zł. Źródłami finansowania są Fundusze Europejskie, Fundusze Norweskie i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz publiczne środki krajowe.

Konkurs ogłoszony w środę przez NCBR ma za zadanie zlikwidowanie barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Dzięki przekazanym środkom możliwe będzie wprowadzenie zmian organizacyjnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczelni, co przełoży się na zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.

 – Od ponad dekady NCBR pomaga tworzyć rozwiązania odpowiadające na potrzeby zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Już w tej chwili w programach finansujących prowadzenie prac badawczo-rozwojowych wspieramy m.in. pokonywanie barier technologicznych oraz rozwój usług i produktów pomagających w pełni włączać osoby z niepełnosprawnościami w życie społeczne. W konkursie „Uczelnia Dostępna” umożliwiamy uczelniom likwidowanie przeszkód dla niepełnosprawnych studentów i pracowników uczelni, po to by mogły one w pełni korzystać z życia akademickiego i przygotować się do płynnego wejścia na rynek pracy – mówi Izabela Żmudka, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 15 kwietnia i potrwa do 28 czerwca 2019 r. Całościowy budżet „Uczelni Dostępnej” wynosi 200 mln zł, a o dofinansowanie w wysokości nawet do 15 mln zł będą mogły się ubiegać uczelnie publiczne i niepubliczne, niezależnie od liczby studentów. Zgłaszane do konkursu projekty mogą dotyczyć zarówno działań prowadzących do zapewnienia przez uczelnie dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia, jak i działań z zakresu dostępności architektonicznej. Realizując te projekty, uczelnie będą współpracowały z organizacjami pozarządowymi, podmiotami działającymi na rzecz likwidacji barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym lub osobami z niepełnosprawnościami zajmującymi się aktywnie tematyką dostępności.

Konkurs przebiega w trzech modelach – ścieżce mini, midi i maxi. Działania, jakie wnioskodawca może przewidzieć w projekcie, zależą od ścieżki, którą wybierze. Od wybranej opcji zależy też maksymalna kwota, o jaką może się starać.

Ścieżka mini da uczelni szansę na rozpoczęcie podstawowych działań zmierzających do tworzenia uczelni dostępnej dla wszystkich. Przykładowe działania w ścieżce mini to m.in. zatrudnienie pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami lub utworzenie stanowiska ds. dostępności uczelni, podnoszenie kompetencji kadr uczelni poprzez udział w krajowych konferencjach tematycznych związanych z dostępnością.

Ścieżka midi ma zapewnić uczelni osiągnięcie znacznego wzrostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do poziomu minimalnego, poprzez zwiększenie dostępności wewnętrznych procesów, w szczególności rekrutacji, kształcenia i działalności naukowej, a także upowszechnienie rozwiązań zapewniających dostępność w jednostkach organizacyjnych, w których nadal występują braki. Przykładowe działania w ramach tej ścieżki to m.in. wdrażanie dostosowanych form zajęć sportowych wraz ze szkoleniem osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich zajęć, zatrudnienie doradców edukacyjnych/konsultantów, dodatkowe wynagrodzenia dla lektorów języków obcych, autorów zajęć sportowych, psychologów zajmujących się wsparciem zdrowia psychicznego.

Ścieżka maxi przeznaczona jest dla uczelni wiodących we wdrażaniu idei dostępności. Charakterystyczne dla projektów realizowanych w ramach ścieżki maxi powinno być proponowanie autorskich rozwiązań, konsekwentnie prowadzących do zwiększania dostępności uczelni oraz jej otoczenia. Rozwiązania te mogą się opierać o wnioski z dotychczasowej działalności, np. poprzez skierowanie wsparcia do nowych grup interesariuszy, opracowanie nieistniejących do tej pory w uczelni usług specjalistycznych lub poszerzenie zakresu istniejących usług, utworzenie think tanków do pracy nad nowymi narzędziami, pozwalającymi poszerzyć zakres dostępności uczelni i jej otoczenia. O wsparcie w ramach ścieżki maxi może się starać jedynie ta uczelnia, w której jednostka ds. dostępności funkcjonuje co najmniej od 5 lat i studiuje na niej przynajmniej 150 osób z niepełnosprawnościami.

Informacje o konkursie „Uczelnia Dostępna” są dostępne na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)