Aktualności
Szkoły wyższe
25 Marca
Źródło: PPUZ w Nowym Targu
Opublikowano: 2022-03-25

Na początku lipca wybory rektora PPUZ w Nowym Targu

6 lipca odbędą się przedterminowe wybory rektora w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Wakat na tym stanowisku trwa od grudnia ubiegłego roku, gdy Kolegium Elektorów odwołało dr hab. Roberta Włodarczyka.

Gdy 21 grudnia 2021 roku wieczorem dr hab. Robert Włodarczyk, rektor Państwowej Podhalańskiej Uczelni Zawodowej, wrócił z wyjazdu służbowego do Krakowa, okazało się, że nie może otworzyć właściwym kluczem drzwi swojego gabinetu. Przypomniał sobie wtedy o zamku elektronicznym. Wyjął kartę, otworzył nią drzwi i wszedł. Stanął zaskoczony. W gabinecie znajdowały się zamknięte od wewnątrz dr Maria Zięba, prorektor ds. studenckich z sekretarką. Po pojawieniu się rektora dr Zięba poinformowała go, że tego dnia został przez Kolegium Elektorów PPUZ, na wniosek podpisany przez trzynastu senatorów uczelni, odwołany ze stanowiska, a ona jako prorektor ds. studenckich, zgodnie z prawem przejęła obowiązki rektora. Pojawili się inni pracownicy, ochrona, zaczęły się słowne przepychanki. Wezwani na miejsce policjanci odjechali bez interwencji. Kulisy odwołania szczegółowo opisywaliśmy w lutowym numerze „Forum Akademickiego”.

Po analizie dokumentacji Ministerstwo Edukacji i Nauki uznało, że odwołanie rektora jest prawomocne – odbyło się w oparciu o przepis art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z informacją przekazaną wówczas przez Przewodniczącego Kolegium Elektrów pełnienie obowiązków rektora (do momentu wyboru nowego) objęła dr Maria Zięba – prorektor ds. studenckich i kształcenia. Ustalony przez komisję wyborczą i zaakceptowany przez dr Ziębę kalendarz wyborczy wyznaczył elekcję nowego rektora na 1 lutego. Tymczasem w połowie stycznia Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, skierował pismo, w którym informował, że p.o. rektora PPUZ w Nowym Targu jest dr Bianka Godlewska-Dzioboń, prorektor do spraw studenckich i kształcenia. Tydzień później stanowisko to potwierdził odrębnym komunikatem minister Przemysław Czarnek. Wobec takiego obrotu spraw komisja wyborcza była zmuszona unieważnić kalendarz wyboru nowego rektora.

Mimo jednoznacznego stanowiska MEiN, wybory 1 lutego doszły do skutku. Kolegium Elektorów jednogłośnie wybrało na rektora dr hab. Annę Mlekodaj. Informację o wynikach przesłano do ministerstwa. Zmuszone do reakcji władze resortu wystosowały 3 lutego pismo, w którym z zaniepokojeniem przyjęły informacje o próbie przeprowadzenia wyborów bez dochowania obowiązujących standardów i należytych procedur.

W ocenie Ministra Edukacji i Nauki organizowanie wyborów rektora w sposób odbiegający od obowiązujących regulacji, w tym uregulowań wewnętrznych uczelni, przejawiający się w szczególności przez faktyczne uniemożliwienie realizacji przez Radę Uczelni jej ustawowej kompetencji do wskazania kandydata na rektora, nieuzgodnienie kalendarza wyborczego wyborów uzupełniających na rektora z osobą pełniącą obowiązki rektora, tj. dr Bianką Godlewską-Dzioboń, jak również podejmowanie czynności wyborczych przez osoby do tego nieuprawnione, nie może być uznane za skuteczne – napisał Przemysław Czarnek.

W związku z przedstawionym stanem rzeczy szef resortu odmówił przyjęcia informacji o wynikach wyborów przeprowadzonych 1 lutego. Jednocześnie zobowiązał p.o. rektora do „działań mających na celu zakończenie kryzysu oraz doprowadzenie do zorganizowania wyborów w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami i standardami właściwymi dla całej społeczności akademickiej”.

Komisja Wyborcza przystąpiła zatem ponownie do ustalenia kalendarza elekcji. W uchwale z 16 marca wskazano nowy termin wyborów – 6 lipca. Tydzień wcześniej zostanie ogłoszona lista kandydatów. Zwycięzca głosowania będzie piątym sternikiem „Podhalanki” od momentu jej założenia. Do tej pory w fotelu rektora zasiadali: prof. Stanisław Hodorowicz (2001–2012), dr hab. Iwon Grys (2012–2016), ks. dr hab. Stanisław Gulak (2016–2020), dr hab. Robert Włodarczyk (2020–2021).

W ubiegłym roku PPUZ w Nowym Targu obchodziła swoje 20-lecie. Powstała jako pierwsza w Polsce szkoła wyższa utworzona na wniosek samorządu województwa. Patronat nad nią objęły dwie krakowskie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński oraz Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha. Obecnie oferuje 14 kierunków studiów I stopnia, prowadzonych zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym oraz jednolite studia magisterskie z fizjoterapii. Ponadto studenci sześciu kierunków (pielęgniarstwa, fizjoterapii, kosmetologii, architektury, filologii angielskiej oraz turystyki i rekreacji) mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia tytułu magistra na studiach II stopnia.

W 2011 roku uczelnia oddała do użytku nowoczesny budynek Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego z aulą, biblioteką, laboratorium chemicznym i pracownią rysunku. Przy bibliotece powstała specjalistyczna Pracownia Digitalizacji, wyposażona w nowoczesny sprzęt do automatycznej digitalizacji druków, gazet, książek. W kwietniu 2013 roku zostało otwarte laboratorium geotechniczne Instytutu Inżynierii Środowiska, a w maju 2014 roku – supernowoczesne laboratorium kosmetologii. Trzy lata temu powstało Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, składające się z pięciu sal wyposażonych w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt medyczny oraz trenażery, fantomy i wysokiej klasy symulatory.

MK

Podhalanka w tarapatach


Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Kot w Butach 03.04.2022 12:27

    Wybory powinny odbyć się w ciągu 30 dni od momentu objęcia funkcji p.o rektor. To może pensja jaką zafundowała rada i minister Pani BGD jest motywem przedłużenia kalendarza?. Ponad 21 tysięcy : https://forumakademickie.pl/szkoly-wyzsze/place-rektorow-uczelni-publicznych/ Rada przekazała max dodatek zadaniowy: https://akty-prawne.ppuz.edu.pl/Module/Xhn3Na/GetFile.ashx?lang=pl-PL&z=RO9nzWKo5k4L4kdoYOTDb3OFIVLdm/QX62Sve+czUi4=