Aktualności
Szkoły wyższe
02 Września
Źródło: MEiN
Opublikowano: 2021-09-02

Akademia Zamojska już z rektorem

Minister nauki i edukacji Przemysław Czarnek powołał dr. hab. Pawła Skrzydlewskiego, prof. PWSZ w Chełmie na stanowisko rektora Akademii Zamojskiej. Powstała ona z przekształcenia Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Akademia rozpoczęła swoją działalność 1 września. Została utworzona na mocy ustawy podpisanej w połowie sierpnia przez prezydenta Andrzeja Dudę. Projekt przygotowała grupa posłów PiS i Kukiz’15. Jednym z inicjatorów był poseł Sławomir Zawiślak.

Akademia Zamojska przejęła majątek, studentów i kadrę Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica, przy czym kadrze zapewniono zatrudnienie jedynie przez trzy miesiące. Ponieważ uczelnia nie będzie początkowo spełniała warunków obowiązujących uczelnie akademickie, czyli dwóch uprawnień do doktoryzowania, a potem kategorii B+, która umożliwia doktoryzowanie, w ustawie zapisano, że „do zakończenia drugiej, po utworzeniu Akademii Zamojskiej, ewaluacji jakości działalności naukowej, Akademia dostosuje się do wymogów określonych” w Ustawie 2.0. Jeśli nie, straci prawo do posługiwania się nazwą „akademia”, a minister nada jej nową.

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że „reaktywowana Akademia Zamojska powinna zostać szczególną
instytucją, w której w sposób odpowiedzialny i wieloaspektowo przygotowuje się obywateli państwa polskiego, nie tylko do pełnienia różnych działań i funkcji publicznych, ale także do podejmowania czynnych starań na rzecz ochrony, rozwoju i umocnienia kulturowego i cywilizacyjnego dziedzictwa Polski, bez którego nie może istnieć ani sam naród polski, ani też silna polska państwowość. Główny cel reaktywowanej Akademii Zamojskiej wymaga, aby odbywające się w niej kształcenie dokonywało się w oparciu o naukę historii, pogłębione, polskie studia humanistyczne i społeczne, tworzone w duchu realizmu filozoficznego oraz chrześcijańskiej tradycji narodowej. Oczywiście, zasadnym jest rozważenie dodatkowego uwzględnienia w strukturach uczelni innych, oczekiwanych społecznie dyscyplin naukowych, jak: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki rolnicze”.

Pierwszym rektorem Akademii Zamojskiej został Paweł Skrzydlewski – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Przez wiele lat był związany z Wydziałem Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz PWSZ w Chełmie. Od 2020 r. pełni funkcję doradcy Ministra Edukacji i Nauki.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się w obszarach: filozofii wychowania i edukacji, antropologii filozoficznej, filozofii kultury i cywilizacji, filozofii prawa, filozofii polityki. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1999 r. na podstawie rozprawy doktorskiej „Wolność człowieka i sposób jej realizacji w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego”. Habilitował się w 2014 r. na podstawie dorobku oraz rozprawy habilitacyjnej „Antropologiczne i społeczne determinanty prawa. Studium z filozofii prawa”. Jest autorem przeszło 250 publikacji naukowych, w tym monografii, artykułów i haseł encyklopedycznych. Wieloletni współpracownik Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, która opracowała „Powszechną encyklopedię filozofii” (t. 1-10) oraz „Encyklopedię filozofii polskiej”. Współorganizator Międzynarodowych Sympozjów z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki. Uczestnik projektów badawczych, w tym m.in. projektu „Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku”, a także kierownik merytoryczny i pomysłodawca projektu „Nie broda czyni filozofa”.

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu powstała w 2005 roku (na początku jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu). Obecnie posiada prawo do prowadzenia kształcenia na 9 kierunkach studiów pierwszego stopnia: filologia, bezpieczeństwo narodowe, finanse i rachunkowość, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja. Studiuje w niej blisko tysiąc osób.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)