Aktualności
Szkoły wyższe
18 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-18

Akademickość polskich miast – raport PIE

Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin, Gdańsk, Łódź i Katowice to – poza Warszawą – najbardziej akademickie miasta w Polsce. Ich rozwój społeczno-gospodarczy jest aż w 78% determinowany akademickością – wynika z raportu przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny.

W Polsce studiuje obecnie 1,3 mln osób. Kształcą się one na 369 uczelniach zlokalizowanych w 97 miastach. Choć stolica i Kraków przodują pod względem liczby studentów, to w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców najlepiej wypadają: Podkowa Leśna (332), Poznań (221) i Rzeszów (211). W Warszawie przypada 134 studentów na 1000 mieszkańców. W skali kraju ta relacja wynosi 34 studentów na 1000 mieszkańców.

Analitycy PIE na podstawie rankingu, publikowanego przez portal edukacyjny „Perspektywy”, wskazali 26 miast z najlepszymi polskimi szkołami wyższymi, a następnie stworzyli model badający wpływ akademickości na ich rozwój społeczno-gospodarczy. „Ośrodek akademicki z rozwijającym się zapleczem naukowo-badawczym oraz kapitałem ludzkim stanowi ważny potencjał dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Może zapewniać konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstw, a tym samym wpływać istotnie na rozwój miasta. Stanowi zachętę do lokowania w nim inwestycji i w sposób naturalny integruje różne zasoby, którymi miasto dysponuje, jak np. infrastruktura, walory turystyczne, studenci (zasób dla tworzenia kapitału ludzkiego) itp.” – piszą autorzy raportu.

Bazując na siedmiu kryteriach: prestiżu, sytuacji absolwentów na rynku pracy, innowacyjności, potencjale naukowym, efektywności naukowej, warunkach studiowania oraz umiędzynarodowieniu uczelni utworzono rankingi Top26 Akademickości miast we wszystkich wskazanych kategoriach. Przyjęto, że poziom liczbowy danego kryterium oceny dla miasta uwzględnia sumę ocen wszystkich uczelni z danego ośrodka. Miasto, którego uczelnie otrzymały łącznie najwięcej punktów, zajęło pierwsze miejsce pod względem danego kryterium i otrzymywało maksymalną notę 100. Wszystkie wymienione kryteria pozwoliły na stworzenie Indeksu Akademickości Miast.

Zdecydowanie najwyższą pozycję w Indeksie Akademickości Miast zajęła Warszawa. Dystans dzielący ją od pozostałych miast jest bardzo duży. Na drugim miejscu sklasyfikowano Kraków, a na trzecim Wrocław. Na kolejnych miejscach: Poznań, Lublin, Gdańsk, Łódź i Katowice.

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego stworzyli również model miękki badający wpływ akademickości miast na rozwój społeczno-gospodarczy, który opisano za pomocą 17 wskaźników pozyskanych z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Wskaźniki te odnosiły się zarówno do sytuacji gospodarczej, demograficznej, warunków życia czy też zasobów miast. Po szczegółowej analizie wszystkich zmiennych opisujących akademickość i rozwój społeczno-gospodarczy dokonano estymacji parametrów modelu, który pokazał, że rozwój społeczno-gospodarczy miast jest determinowany akademickością w 78 proc.

W naszym modelu rozwój społeczno-gospodarczy miast był zmienną bezpośrednio nieobserwowalną, ale za pomocą odpowiednich wskaźników mogliśmy go opisać. Największy pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy miast miały zmienne dotyczące PKB na mieszkańca, dostępności żłobków, liczby lekarzy oraz udziału zatrudnionych w usługach finansowych. Umiarkowany wpływ mają migracje ludności oraz wskaźnik obrazujący zaawansowanie technologiczne firm, a negatywnie na rozwój społeczno-gospodarczy miast wpływa stopa bezrobocia oraz udział zatrudnionych w przemyśle – podsumowuje Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

MK

Źródło: PIE

Raport „Akademickość polskich miast”

 

mapa wykres2

 

Dyskusja (0 komentarzy)