Aktualności
Szkoły wyższe
15 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-15

Centrum Analiz Eksperckich

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego powstało Centrum Analiz Eksperckich. Nowa jednostka zajmie się sporządzaniem analiz, opracowywaniem ekspertyz, tworzeniem opinii oraz prowadzeniem szkoleń.

Centrum zainaugurowało działalność na początku grudnia. Celem jego utworzenia jest komercjalizacja wyników badań naukowych pracowników Wydziału Prawa i Administracji US i ich prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych. CAE oferuje wsparcie dla organów administracji rządowej i samorządowej, innych podmiotów wykonujących zadania publiczne, podmiotów prawa prywatnego (w tym przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu), organizacji non profit i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Proponowane analizy, ekspertyzy i opinie prawne oraz szkolenia otwarte bądź zamknięte (także w formie online) dotyczą spraw związanych m.in. z prawem cywilnym, materialnym i procesowym, prawem handlowym, prawem i postępowaniem administracyjnym, postępowaniem sądowo-administracyjnym, prawem karnym materialnym i procesowym, prawem finansowym, bankowym i podatkowym, prawem ochrony środowiska, prawem gospodarczym publicznym, prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, prawem konstytucyjnym, prawem wyznaniowym, prawem międzynarodowym, w tym prawem Unii Europejskiej.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zatrudnia ponad 80 specjalistów, reprezentujących różne obszary wiedzy prawniczej, w tym wielu praktyków (radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych).

Dyskusja (0 komentarzy)