Aktualności
Szkoły wyższe
19 Stycznia
Opublikowano: 2021-01-19

Centrum Zrównoważonego Rozwoju

Na Uniwersytecie Gdańskim powstało Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Jego dyrektorem została dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG.

Wśród zadań nowej jednostki wymieniono: upowszechnianie Agendy Narodów Zjednoczonych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 wśród społeczności akademickiej oraz w otoczeniu społeczno-gospodarczym, inicjowanie badań interdyscyplinarnych zorientowanych przyszłościowo w obszarze STS (ang. Science – Technology – Society), intensyfikację współpracy z instytucjami publicznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami i instytucjami edukacyjnymi w zakresie szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju.

W naszej uczelni pracuje bardzo wielu wybitnych ekspertów zajmujących się różnorodnymi aspektami zrównoważonego rozwoju. Powołanie Centrum umożliwi lepszą koordynację i synergię działań miedzy nimi chociażby poprzez budowanie i wzmocnienie relacji z otoczeniem zewnętrznym, analizę dobrych praktyk nauczania w Polsce i zagranicą z zakresu STS, w szczególności w obszarze zmian klimatu i transformacji energetycznych. Chciałbym, aby Centrum włączyło nas do działalności sieci uniwersytetów realizujących cele zrównoważonego rozwoju, podejmowało działalność lobbystyczną na rzecz włączenia kwalifikacji związanych z polityką klimatyczną i transformacją energetyczną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – mówi prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor UG.

Jak dodaje prof. Krzysztof Bielawski, prorektor ds. innowacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, działalność Centrum wiąże się ściśle z realizacją tzw. trzeciej misji uczelni wpisującej się m.in. w odpowiedzialność za rozwój społeczny i gospodarczy państwa i regionu. W ramach nowej jednostki będzie rozwijany program stażowy dla studentów i doktorantów, szczególnie tych zainteresowanych zrównoważonym rozwojem i przygotowujących prace dyplomowe w tym obszarze. We współpracy z innymi uniwersyteckimi podmiotami prowadzone będą również szkolenia, warsztaty i debaty. W myśl idei Uniwersytetu Otwartego działania te będą skierowane do wszystkich zainteresowanych.

W tej chwili przygotowujemy bazę ekspertów oraz raport pokazujący dotychczasowe działania badawcze i dydaktyczne w obszarze zrównoważonego rozwoju realizowane na Uniwersytecie Gdańskim – zaznacza dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju.

To nie pierwsza tego typu inicjatywa na polskich uczelniach. Przypomnijmy, że pionierem w tym zakresie jest Akademia Leona Koźmińskiego. Za strategię i wdrożenie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) odpowiada tam dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, prof. ALK, prorektor ds. współpracy z zagranicą i ESR (etyki i społecznej odpowiedzialności). Zespół pod jej kierownictwem, we współpracy z prof. Bolesławem Rokiem, kierownikiem Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu w ALK, opracował sześć priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju dla uczelni:

  1. Inkluzywna edukacja wysokiej jakości i wsparcie dla uczenia się przez całe życie dla każdego.
  2. Równość szans dla kobiet i dziewcząt we wszystkich obszarach życia społecznego.
  3. Wspieranie inkluzywnego, zrównoważonego i sprzyjającego innowacjom przemysłu.
  4. Uczynienie środowiska człowieka, w tym miast, miejscami bezpiecznymi dla życia, zdrowia i pracy ludzkiej.
  5. Dostarczanie pozytywnych wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji.
  6. Zapewnienie środków do wdrażania i ożywienia globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

MK, źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: