Aktualności
Szkoły wyższe
18 Lutego
Źródło: www.umcs.pl
Opublikowano: 2020-02-18

Drugi kandydat na rektora UMCS

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wystartuje w wyborach na rektora uczelni. Jest drugim oficjalnie zgłoszonym kandydatem na to stanowisko.

Na czele UMCS stoi od dwóch kadencji prof. Stanisław Michałowski. Oznacza to, że nie może wziąć udziału w tegorocznych wyborach. Informowaliśmy już, że jako pierwszy o zamiarze zgłoszenia swojej kandydatury poinformował prof. Robert Litwiński, dziekan Wydział Humanistycznego. W liście otwartym do pracowników, doktorantów i studentów uczelni napisał, że chce odwdzięczyć się w ten sposób swojej Alma Mater. „Czas na podjęcie działań, których efektem będzie silny ośrodek akademicki” – dodał, zaznaczając, że UMCS potrzebuje osoby, która nakreśli odpowiedni plan rozwoju. Prof. Litwiński jest kierownikiem Katedry Metodologii i Badań nad XX-XXI wiekiem. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię organizacji policyjnych na ziemiach polskich w XX wieku, politykę wewnętrzną władz państwowych II Rzeczypospolitej, biografistykę i historię międzywojennego Lublina.

Kilka dni temu swoją kandydaturę potwierdził prof. Radosław Dobrowolski, obecny prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Wcześniej, w latach 2011–-2016 był dziekanem Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, a w 2011 roku – dyrektorem Instytutu Nauk o Ziemi na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Obecnie jest pracownikiem Katedry Geomorfologii i Paleogeografii tego Instytutu.

Na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, który ukończył w 1988 r., przeszedł wszystkie szczeble awansu naukowego: od doktora (1996), przez habilitację (2007), po profesora (2015). W działalności naukowej zajmuje się geologią i geomorfologią strukturalną wyżyn lubelsko-wołyńskich, ze szczególnym uwzględnieniem strukturalnych uwarunkowań morfogenezy krasowej, rolą procesów glacjalnych i peryglacjalnych w morfogenezie wyżyn lubelsko-wołyńskich i ich północnego przedpola, rekonstrukcjami późnoglacjalnych i holoceńskich warunków środowiskowych na podstawie osadów biogeniczno-węglanowych, ze szczególnym uwzględnieniem genezy i ewolucji geosystemów jeziorno-torfowiskowych Polesia, litostratygrafią i paleogeografią późnego vistulianu i holocenu w Polsce, środowiskowymi uwarunkowaniami osadnictwa pradziejowego, średniowiecznego i nowożytnego na obszarze Polski Południowo-Wschodniej oraz ochroną abiotycznych elementów środowiska przyrodniczego.

Zgłaszanie kandydatów na rektora UMCS trwa do 8 kwietnia. Wybory odbędą się 22 kwietnia.

MK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Uważny 26.02.2020 20:13

    "..Na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, który ukończył w 1998 r., przeszedł wszystkie szczeble awansu naukowego: od doktora (1996), przez habilitację (2007), po profesora (2015). .."

    Wynika z tego, że doktorat uzyskał dwa lata przed ukończeniem studiów.