Aktualności
Szkoły wyższe
02 Listopada
Opublikowano: 2020-11-02

Dwóch kandydatów do fotela rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Dwóch kandydatów będzie ubiegać się o fotel rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Głosowanie w poniedziałek 23 listopada.

Wybory stały się konieczne po tym, jak w niespełna miesiąc po rozpoczęciu swojej drugiej kadencji, z funkcji rektora zrezygnował dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. UG. To pokłosie artykułu „Wstrzymana profesura”, który opublikowaliśmy we wrześniowym numerze „Forum Akademickiego”. Marek Wroński dowodził w nim, że w przypadku postępowania profesorskiego dr. hab. Jerzego Gwizdały zachodzi podejrzenie naruszenia praw autorskich przez kandydata do tytułu. Sam rektor swoją rezygnację tłumaczył względami zdrowotnymi. W złożonym jeszcze przed dymisją oświadczeniu zarzuty nazwał „nieuzasadnionymi”. Powoływał się przy tym na ekspertyzę w zakresie prawa autorskiego zamówioną przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów u prof. Bogudara Kordasiewicza z Instytutu Nauk Prawnych PAN. Tymczasem zarówno nazwisko eksperta, jak i sama ekspertyza, która dotarła do CK na początku września br., powinny być niejawne do czasu zakończenia postępowania w sprawie przez CK. O sprawie tej piszemy w październikowym numerze „Forum Akademickiego”.

Od czasu ustąpienia dr. hab. Jerzego Gwizdały uczelnią zarządza prof. dr hab. Krzysztof Bielawski. To także jeden z pretendentów do objęcia stanowiska rektora w kadencji upływającej w 2024 roku. Jego kontrkandydatem w wyborach zarządzonych na 23 listopada jest prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Prof. Krzysztof Bielawski ma 59 lat. W 1985 roku ukończył studia biologiczne na Uniwersytecie Gdańskim, po których związał się zawodowo ze swoją Alma Mater. Był asystentem (1985–1999), adiunktem (1999–2007) i profesorem nadzwyczajnym (2007–2011). W 1999 roku na ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) obronił doktorat w zakresie biologii medycznej, a w 2006 roku na Uniwersytecie Gdańskim uzyskał habilitację z zakresu nauk przyrodniczych. W 2011 roku otrzymał nominację profesorską.

Od 2016 roku jest prorektorem ds. rozwoju i współpracy z gospodarką. W latach 2008–2010 był prezesem Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Innowacyjnej Diagnostyki BioBaltica Sp. z o.o. oraz współorganizatorem i moderatorem pomorskiego klastra nauk przyrodniczych „BioEcoChem”. W latach 2014–2017 zasiadał w Komitecie Sterującym  międzynarodowego stowarzyszenia European Society for Translational Antiviral Research (ESAR). W latach 2014–2016 pełnił funkcję dyrektora Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz prezesa spółki celowej UG TechTransBalt. W latach 2014–2018 był wiceprezesem i członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia ScanBalt.

Od 2005 roku kieruje Zakładem Diagnostyki Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się tematyką wykorzystywania możliwości, jakie daje biologia molekularna w diagnozowaniu i leczeniu chorób nowotworowych i zakaźnych. Opublikował 109 artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych o światowym zasięgu, cytowanych ponad 1500 razy w ponad 1350 innych publikacjach. Wypromował 11 doktorów.

W swoim programie wyborczym proponuje siedem pięter rozwoju uniwersytetu jako uczelni: otwartej, wrażliwej, zielonej, sprawnej, innowacyjnej, umiędzynarodowionej i doskonalącej się.

Prof. Piotr Stepnowski ma 50 lat. Jest uznanym światowym autorytetem w zakresie badań i ochrony środowiska. W 1995 roku ukończył studia na międzywydziałowym kierunku ochrona środowiska. W 1999 roku został doktorem nauk chemicznych (specjalność: radiochemia), a w 2005 roku – doktorem habilitowanym nauk chemicznych. W 2010 roku otrzymał nominację profesorską. Organizował i był pierwszym dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka (2011–2012). W latach 2012–2016 był dziekanem Wydziału Chemii, a następnie przez cztery lata prorektorem, ds. nauki i współpracy z zagranicą. W tym roku stanął na czele nowo powołanego Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Jest wiceprzewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN. W latach 2016–2018 był wiceprezydentem Division Green Chemistry EuCheMS. Koordynował działania po stronie UG w zakresie budowy konsorcjum i przygotowania wniosku o uzyskanie statusu European University. Jest autorem koncepcji, organizatorem i sekretarzem naukowym Pomorskiego Centrum Badań i Technologii Środowiska UG, PG i UMG – międzyuczelnianej platformy badawczej i wdrożeniowej.

Od 2006 roku kieruje Katedrą Analizy Środowiska. Jego zainteresowania naukowe obejmują badania mechanizmów rozprzestrzeniania i przemian chemicznych zanieczyszczeń środowiska oraz metody ich analizy, a także ocenę toksykologiczną skutków ich występowania. Pionierskie badania dotyczące pozostałości farmaceutyków w środowisku naturalnym dowiodły obecności tych substancji nie tylko w ściekach komunalnych, ale także w wodach strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego czy w wybranych wodach głębinowych województwa pomorskiego. Opublikował 271 artykułów w czasopismach z listy JCR (liczba cytowań: 6915, IH = 49) oraz 15 rozdziałów w książkach. Wypromował 14 doktorów. Wśród otrzymanych przez niego wyróżnień są m.in. Medal Wiktora Kemuli PTChem i KChA PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej oraz Nagroda Naukowa im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych.

W swoim programie wyborczym stawia m.in. na transparentny i uczciwy system zatrudnienia, awansów, wynagrodzeń, podwyżek i premii, decentralizację części uprawnień w zakresie zarządzania Uniwersytetem, autonomię wydziałów w rozwoju priorytetów edukacyjnych oraz wdrożenie głównych działań z programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Nowego rektora Uniwersytetu Gdańskiego wybierze Kolegium Elektorów złożone ze 132 osób: członków Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, wybranego na kadencję 2020–2024, przedstawicieli wydziałów, jednostek, studentów, doktorantów oraz pracowników administracji UG. Głosowanie zaplanowano na poniedziałek 23 listopada.

MK, fot. www.ug.edu.pl

 

 

Dyskusja (2 komentarze)
  • ~Doktorant 03.11.2020 19:01

    Prof. Stepnowski to się raczej nigdzie nie rozsiada On cały czas gania, organizuje, walczy

  • ~pracownik 03.11.2020 10:13

    Mam nadzieję, że wygra prof. Stepnowski. On gwarantuje zmiany. P.o. rektora już udowodnił, że stare układy będzie chciał chronić - m.in. skandaliczną uchwała senatu w sprawie b. rektora i listem do mediów "zalecającym" profesorom nie zabieranie głosu publicznie w sprawie plagiatu i skandalu.