Aktualności
Szkoły wyższe
28 Maja
Opublikowano: 2019-05-28

Dwóch kandydatów na stanowisko rektora PG

Prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński i prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde będą ubiegać się o stanowisko rektora Politechniki Gdańskiej. Wybory odbędą się w poniedziałek 3 czerwca.

W związku z nagłą śmiercią prof. Jacka Namieśnika konieczne stało się przeprowadzenie wyborów uzupełniających na stanowisko rektora Politechniki Gdańskiej. Kandydatów mogli zgłaszać pracownicy, studenci i doktoranci, którym przysługuje czynne prawo wyborcze. Swoich kandydatów zgłosiła również Rada Uczelni. Uczelniana Komisja Wyborcza ogłosiła 16 maja wstępną, liczącą 11 nazwisk, listę kandydatów na rektora. Zgłoszeni kandydaci składali następnie pisemne oświadczenia o zgodzie na kandydowanie, wraz z wymaganymi dokumentami. W ten sposób wyłoniono ostateczną listę dwóch pretendentów.

Prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG urodził się 15 kwietnia 1954 roku w Słupsku. Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1978). Pełnił m.in. funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału Mechanicznego (2002–08). Od 2016 jest prorektorem ds. organizacji PG. Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. intensyfikacji konwekcyjnego przenoszenia ciepła, odnawialnych źródeł energii, niekonwencjonalnych metod i układów konwersji energii. Ostatnio zajmuje się własnościami termofizycznymi i zastosowaniami nanocieczy.

Jest autorem i współautorem ponad 300 opracowań opublikowanych i nieopublikowanych oraz współautorem 3 patentów. Był recenzentem w 24 przewodach doktorskich, 6 przewodach habilitacyjnych i 4 postępowaniach o tytuł profesora. Odbył liczne staże naukowe, w tym m.in. na Universität-GH-Essen (15 miesięcy). Od 1994 roku jest członkiem Sekcji Termodynamiki KTiS PAN, a od 2011 roku – z wyboru, jest członkiem Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN. W okresie 1994–2002 był sekretarzem, a następnie przewodniczącym  interdyscyplinarnej Podsekcji Przepływów Wielofazowych KM PAN (2002–07). Spośród 86 prac dyplomowych, których był opiekunem znakomitą większość stanowią prace badawcze, w tym przede wszystkim o charakterze eksperymentalnym. Jest autorem bądź współautorem 11 skryptów. Posiada Złoty Krzyż Zasługi, Medal KEN, a także Medal „Niepokorni na Politechnice Gdańskiej 1945–1989”. Został wyróżniony ponad 40 Nagrodami Rektora. Jest też laureatem 3 Nagród MNiSW, w tym 1 indywidualnej II stopnia.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG urodził się 11 stycznia 1966 roku w Gdańsku. Jest specjalistą w zakresie mostownictwa, mechaniki budowli oraz diagnostyki i geodezyjnego monitoringu konstrukcji inżynierskich. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Autor i współautor około 60 prac indeksowanych w najważniejszych bazach: Web of Science – h-index 18, Google Scholar – 20, Scopus – 19, cytowanych ponad 1600 razy przez autorów z 60 państw. Uzyskał 4 patenty, zrealizował ponad 200 ekspertyz, projektów oraz opracowań technicznych. W swojej pracy zawodowej łączy wysoką aktywność naukową z inżynierskim charakterem prac na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Jest czynnym inżynierem i posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

W latach 1984–1989 odbył studia wyższe na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Japonii, gdzie studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Uniwersytetu Tokijskiego. W latach 1995–1999 pracował tam kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta i profesora uczelni. W 2002 roku Rada Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Jego rozprawa habilitacyjna została wyróżniona, a w 2004 roku uzyskała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. W 2009 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. W latach 2002-2004 był prodziekanem ds. kształcenia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej. W kadencji 2004–2008 jako pierwszy dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska zrealizował trudną misję kierowania jednostką powstałą z połączenia Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Lądowej. Od 2015 roku kieruje Katedrą Wytrzymałości Materiałów. W 2016 roku został ponownie wybrany na funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Od 2011 roku jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, a od 2016 roku Komitetu Mechaniki PAN.

Wybory rektora Politechniki Gdańskiej odbędą się w poniedziałek, 3 czerwca. Ich zwycięzca będzie pełnić swą funkcję do 31 sierpnia 2020 roku.

Źródło: PG

Prof. Janusz T. Cieśliński

Prof. Krzysztof Wilde

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)