Aktualności
Szkoły wyższe
02 Maja
Opublikowano: 2023-05-02

Dwóch kandydatów w wyborach rektora Politechniki Krakowskiej

Dwóch kandydatów wskazała Rada Uczelni w wyborach rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Głosowanie zaplanowano na 12 maja. 

Organizacja wyborów uzupełniających stała się konieczna po śmierci prof. Andrzeja Białkiewicza. Dotychczasowy rektor PK zmarł 22 marca. Funkcję sprawował od 2020 roku.

Procedura zgłaszania nazwisk jego potencjalnych następców ruszyła tuż po Świętach Wielkanocnych. Lista osób zaproponowanych przez pracowników, członków Rady Uczelni, jak również organy samorządu studentów i samorządu doktorantów, liczyła w sumie 11 pozycji. Po zapoznaniu się z opinią Senatu PK, a także ocenie kompetencji zarządczych kandydatów oraz dokładnej analizie przedstawionych planów strategii rozwoju i sposobów zarządzania, Rada Uczelni wskazała dwóch pretendentów. W piątek, 12 maja, o fotel rektora powalczą: prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata.

DBogdalProf. Dariusz Bogdał pełni obecnie funkcję prorektora ds. nauki Politechniki Krakowskiej. Wcześniej był także prorektorem ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej (2008–2016) i dziekanem Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (2016–2020). Kieruje Katedrą Biotechnologii i Chemii Fizycznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej.

Jego zainteresowania naukowe obejmują zastosowanie promieniowania mikrofalowego w chemii organicznej oraz syntezie, modyfikacji i recyklingu polimerów. Prowadzi również prace nad otrzymywaniem materiałów polimerowych stosowanych w urządzeniach elektrooptycznych oraz materiałach biomedycznych. Był uczestnikiem pięciu programów międzynarodowych COST. Aktywnie działa w polskich i międzynarodowych towarzystwach naukowych, m.in. AMPERE (Association for Microwave Power in Europe for Research and Education), EUROPIC (European Process Intensification Center), Polskim Towarzystwie Chemicznym, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Jest autorem i współautorem dwóch książek oraz ponad 190 prac oryginalnych i przeglądowych. Jego nazwisko znajduje się naTOP 2% – prestiżowej liście najczęściej cytowanych na świecie naukowców.

AndrzejSzarataProf. Andrzej Szarata od 2016 r. sprawuje funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Wcześniej, w latach 2013–2016, był zastępcą dyrektora w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem, a w okresie 2013–2018 kierował Katedrą Systemów Komunikacyjnych. Należy do grona najwybitniejszych w Polsce ekspertów w obszarze transportu, szczególnie w zakresie analiz efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. Prowadzi badania dotyczące zachowań komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych, wykonuje prognozy ruchu na potrzeby rozbudowy dróg wielu polskich miast. Jest autorem modeli transportowych, m.in. dla Wrocławia, Poznania, Gdańska, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, Kielc, województwa mazowieckiego i małopolskiego, a także współautorem modelu transportowego greckich Salonik.

Autor i współautor kilku monografii oraz ponad 90 artykułów. W listopadzie ub.r. został powołany przez prezydenta do Rady do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Zasiada ponadto m.in. w Radzie Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa (przewodniczący), Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności i Komitecie Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Do czasu wyboru nowego sternika Politechniki Krakowskiej – zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – obowiązki rektora pełni najstarszy członek uczelnianego Senatu, posiadający co najmniej stopień doktora. Jest nim dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK. Osoba wybrana 12 maja na nowego rektora będzie sprawować funkcję tylko do końca bieżącej kadencji, czyli do 31 sierpnia 2024 roku.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)