Aktualności
Szkoły wyższe
28 Marca
Opublikowano: 2024-03-28

Dyplom europejski coraz bliżej

Najpierw znak europejski, a następnie dyplom europejski uznawany automatycznie w całej Unii Europejskiej – taką ścieżkę dla nowego systemu zapewniania i uznawania jakości w szkolnictwie wyższym zaproponowała Komisja Europejska.

Prawie cztery lata temu w komunikacie Komisji w sprawie utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 roku wskazano na potrzebę ułatwienia realizacji wspólnych programów studiów w ramach sojuszy na rzecz szkolnictwa wyższego. Został on zatwierdzony przez Radę w 2021 roku. Właśnie przedstawiono plan rozwoju transnarodowej współpracy, którego ostatecznym celem jest stworzenie europejskiego dyplomu. Plan toruje drogę dla nowego rodzaju wspólnego programu, realizowanego na zasadzie dobrowolności na szczeblu krajowym, regionalnym lub instytucjonalnym i opartego na wspólnym zestawie kryteriów uzgodnionych na poziomie europejskim.

Komisja zaproponowała ścieżkę współpracy między państwami członkowskimi UE a sektorem szkolnictwa wyższego w kierunku stworzenia europejskiego dyplomu uznawanego automatycznie w całej Unii. Z uwagi na różnorodność europejskich systemów, zasugerowano stopniowe podejście do osiągnięcia tego celu. Pierwszym etapem byłby znak europejski przyznawany wspólnym programom studiów, które spełniają określone kryteria europejskie (studenci otrzymywaliby europejski certyfikat ukończenia studiów wraz ze wspólnym dyplomem). W drugiej fazie powstanie dyplom europejski – oparty na wspólnych kryteriach i zakorzeniony w przepisach krajowych. Dyplom byłby przyznawany wspólnie przez kilka uniwersytetów z różnych krajów lub ewentualnie przez europejski podmiot prawny utworzony przez takie jednostki. Studenci otrzymywaliby „europejski dyplom”, automatycznie uznawany na terenie całej UE. Taki dyplom ograniczyłby biurokrację i umożliwiłby instytucjom szkolnictwa wyższego z różnych krajów bezproblemową współpracę transgraniczną i tworzenie wspólnych programów.

Komisja będzie ułatwiać i wspierać państwa członkowskie w pracach nad uzyskaniem europejskiego dyplomu za pomocą szeregu konkretnych działań, w tym europejskiego laboratorium ds. polityki w zakresie dyplomu, które ma zostać utworzone w ramach programu Erasmus+ w 2025 roku w celu zaangażowania państw członkowskich i społeczności szkolnictwa wyższego w opracowanie wytycznych dotyczących europejskiego dyplomu – czytamy w komunikacie biura prasowego KE.

Zapowiedziano także uruchomienie w przyszłym roku projektów dotyczących europejskiej ścieżki studiów w ramach programu Erasmus+, aby zapewnić zachęty finansowe dla państw członkowskich, wraz z ich agencjami ds. akredytacji i zapewniania jakości, uniwersytetami, studentami, partnerami gospodarczymi i społecznymi, do angażowania się w ścieżkę prowadzącą do uzyskania dyplomu europejskiego.

Plan działania na rzecz europejskiego dyplomu opiera się na sześciu projektach pilotażowych Erasmus+, w których uczestniczy ponad 140 instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)