Aktualności
Szkoły wyższe
01 Czerwca
Opublikowano: 2021-06-01

Finansowanie uczelni publicznych

Wprowadzone 1 stycznia 2019 nowe zasady finansowania uczelni zapewniły im warunki do prawidłowej realizacji zadań. Jednak projekt polityki naukowej państwa nie został przygotowany przez rząd na czas, zaś przyznawanie środków subwencją sprawiło, że minister nie ma pełnej kontroli nad przeznaczeniem przez uczelnie tych środków. To najważniejsze wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli. 

Na początku roku akademickiego 2020/2021 w Polsce działało 131 uczelni publicznych, w tym 34 zawodowe i 97 akademickich. Gros z nich (93) jest nadzorowanych przez ministra edukacji i nauki.

W następstwie wejścia w życie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, regulującego zagadnienia rozproszone dotąd w kilku różnych ustawach, od 1 stycznia 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady finansowania szkolnictwa wyższego, które dodatkowo przyczyniły się do zapewnienia uczelniom publicznym stabilności finansowej przy jednoczesnym zwiększeniu ich autonomii w wyborze ścieżki rozwoju. Zmiany polegały m.in. na zastąpieniu dotacji podmiotowych na działalność dydaktyczną i na utrzymanie potencjału badawczego – jedną subwencją, czyli świadczeniem publicznoprawnym o charakterze bezzwrotnym i ogólnym oraz w odróżnieniu od dotacji bezwarunkowym i nieodpłatnym. Wprowadzonym regulacjom przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli.

Zdaniem audytorów, nowy system finansowania stworzył szersze możliwości zarządzania uczelniami, ale zarazem utrudnił ministrowi kontrolę nad przekazywanymi środkami. Rezultaty poznamy w przyszłym roku, gdy odbędzie się ewaluacja systemu. Inspektorzy wytykają jednak, że przed wprowadzeniem zmian nie przeprowadzono w resorcie analizy ryzyka i nie określono adekwatnych mechanizmów kontroli, choć wystąpiły ku temu istotne przesłanki.

Wiadomo też, że cele strategiczne wprowadzonych zmian nie zostały na czas określone przez ministra – projekt nowej polityki naukowej państwa nie został, wbrew wymogom ustawy, uchwalony przez rząd do końca marca 2020 r., co może skutkować niewłaściwym ukierunkowaniem przekazywanych uczelniom środków finansowych.

W ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zobowiązano uczelnie do opracowania strategii rozwoju i sprawozdawania z ich realizacji. Kontrolowane przez NIK uczelnie realizowały strategie opracowane jeszcze przed wdrożeniem nowego prawa, na podstawie nieobowiązujących już przepisów. Poza tym większość z tych dokumentów została opracowana w sposób, który uniemożliwiał obiektywną ocenę stopnia realizacji przyjętych celów i zadań – często nie określano w nich mierników i wskaźników realizacji celów i zadań, ram finansowych i potencjalnych źródeł przychodów, zakładanych efektów oraz systemu monitorowania i ewaluacji strategii. Sprawozdania natomiast miały charakter przyczynkowy i nie odnosiły osiągniętych efektów do deklarowanych celów i zadań.

Większość uczelni publicznych utrzymywała dodatni wynik finansowy, mając trudności z absorpcją przekazanych środków. W latach 2018–2020 (I-III kwartał) odnotowały one zysk netto z prowadzonej działalności w łącznej kwocie 622,2 mln zł. NIK jest zdania, że to skutek przyznawania przez ministra dodatkowych środków (zwłaszcza zwiększeń subwencji pod koniec roku) bez pełnej analizy danych dotyczących potencjału naukowego i dydaktycznego uczelni oraz ich sytuacji finansowej, co wynikło z opóźnionych weryfikacji przez ministra danych w systemie POL-on w zakresie sprawozdań uczelni z wykorzystania subwencji – minister nie miał więc informacji o sposobie wykorzystania przyznanych środków. NIK wskazuje, że sytuacja taka utrudnia podejmowanie rzetelnych decyzji.

W latach 2019–2020 minister dokonał również zwiększeń subwencji dla publicznych uczelni akademickich – w 2019 r. w wysokości ok. 1,4 mld zł, zaś dla publicznych uczelni zawodowych – w wysokości 77,8 mln zł. Ministrowie nadzorujący pozostałe uczelnie również dokonywali zwiększeń subwencji. Podobnie w 2020 r. Zwiększenie subwencji do listopada 2020 r. wyniosło łącznie 41,1 mln zł (w tym 27,2 mln zł na podejmowane przez uczelnie działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19). W trzech przypadkach zwiększeń subwencji stwierdzono nierzetelne przygotowanie dokumentów.

W 2019 r. minister w sposób nierzetelny zwiększył subwencje dla czterech uczelni (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Akademia Pomorska w Słupsku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Świętokrzyska) na łączną kwotę 25 mln zł jedynie na skutek poprawki wniesionej przez grupę posłów w toku prac legislacyjnych nad projektem ustawy budżetowej na 2019 r. Tymczasem NIK podkreśla, że ustalenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych nie są dla dysponenta części budżetowej wiążące, zaś z żadnych przepisów nie wynikał obowiązek zwiększenia subwencji dla tych czterech uczelni na łączną kwotę 25 mln zł.

Decyzją ministra, która w istotny sposób wpłynęła na system podziału subwencji, było ograniczenie w 2020 r. mechanizmu algorytmu projakościowego. Algorytm ten promuje uczelnie legitymujące się określonymi wskaźnikami rozwoju (np. kadrowym, badawczym, umiędzynarodowienia). Zamiast tego szef resortu zapewnił po równo uczelniom środki na poziomie 98% albo 100% subwencji roku poprzedniego w warunkach porównywalnych. W efekcie część uczelni otrzymała niższe kwoty niż te, które wynikałyby z zastosowania algorytmu projakościowego. Tymczasem, zdaniem Izby, dystrybucja środków subwencji powinna odbywać się na podstawie algorytmu, który – jak stwierdzono w uzasadnieniu do projektu ustawy – gwarantuje obiektywne ustalanie wysokości środków przeznaczonych na bieżącą działalność dydaktyczną i badawczą poszczególnym podmiotom.

Oprócz dotacji podmiotowych na działalność dydaktyczną (10,3 mld zł) i subwencji (25,2 mld zł) minister m.in. przyznał wybranym uczelniom publicznym również skarbowe papiery wartościowe (889,5 mln zł w samym tylko 2020 r.). Podział tych papierów w wypadku 10 uczelni został przez Ministra dokonany bez udokumentowanych analiz dotyczących ich potrzeb i sytuacji finansowej.

Skontrolowane uczelnie na ogół prawidłowo wydatkowały otrzymane środki publiczne na podstawie rzetelnie (z wyłączeniem dwóch przypadków) sporządzonych planów rzeczowo-finansowych. Kontrolerzy stwierdzili jednak w dwóch uczelniach nieprawidłowe wydatkowanie środków dotacji podmiotowej służącej potrzebom studentów i doktorantów niepełnosprawnych.

Minister zainicjował i wdrożył, co zostało dobrze ocenione przez Izbę, dwa programy skierowane do uczelni akademickich („Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, „Regionalna inicjatywa doskonałości”) i jedno przedsięwzięcie przeznaczone dla uczelni zawodowych („Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”). Zwłaszcza pierwszy z tych programów zasługuje na pozytywną ocenę, ponieważ promuje on podniesienie międzynarodowego znaczenia działalności uczelni.

W raporcie czytamy też, że uczelnie co do zasady prowadziły gospodarkę finansową na podstawie rzetelnych planów rzeczowo-finansowych sporządzonych zgodnie z obowiązującymi zasadami i trybem.

Po analizie wyników przeprowadzonej kontroli NIK wystosowała szereg wniosków do ministra edukacji i nauki. Przede wszystkim powinien on zapewnić środki do podziału subwencji w części zasadniczej w wysokości umożliwiającej stosowanie algorytmu określonego w załącznikach do rozporządzenia w sprawie sposobu podziału subwencji. Ponadto należy określić wysokość części zasadniczej oraz uzupełniającej, np. kwotowo albo procentowo, w subwencji przeznaczonej dla uczelni publicznych. Izba wnosi też o: rzetelne dokonywanie zwiększeń subwencji w trybie przewidzianym w art. 368 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; dokonywanie podziału skarbowych papierów wartościowych na podstawie udokumentowanych analiz; przeprowadzanie analiz ryzyka, w każdym przypadku istotnej zmiany mającej wpływ na funkcjonowanie podmiotów finansowanych z części budżetowej, której dysponentem jest minister; weryfikację danych gromadzonych w systemie POL-on, w terminach, zapewniających możliwość skorzystania z nich przy podejmowaniu decyzji o skutkach finansowych.

Z kolei rektorom uczelni publicznych NIK zwróciła uwagę na rzetelne opracowywanie strategii, w sposób umożliwiający obiektywną ocenę stopnia jej realizacji, poprzez odniesienie do przyjętych celów, zadań, mierników, wskaźników i ich wartości początkowych oraz docelowych.

źródło: NIK

NIK o finansowaniu uczelni publicznych

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Marek 01.06.2021 21:27

    Może NIK zbada wydatkowanie pieniędzy na kupno lewych artykułów w czasopismach drapieżnych? Pewnie wnioski będą interesujące, również w kontekście braku reakcji ze strony ministerstwa...