Aktualności
Szkoły wyższe
16 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-16

Gdańskie uczelnie łączą siły

Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Sojusz otwiera drogę do przyszłej federalizacji najsilniejszych uczelni regionu.

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita został powołany na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Senaty uczelni podjęły stosowne uchwały oraz zaakceptowały treść statutu Związku, a jego powołanie zatwierdziło Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Najważniejszym zadaniem Związku będzie jak najlepsze wykorzystanie zasobów i możliwości wszystkich trzech uczelni, które poprzez wspólne działania mogłyby w przyszłości utworzyć jeden ośrodek akademicki. Znalazłby się on w czołowej trójce największych w kraju (obok Warszawy i Krakowa), co z kolei przełożyłoby się na lepszą rozpoznawalność akademickiego Gdańska w Polsce i za granicą, a także większe możliwości rozwoju oraz pozyskiwania środków finansowych.

Naszą najważniejszą, wspólną misją jest budowanie w Gdańsku silnego ośrodka akademickiego. Dzięki włączeniu naszych uczelni do ministerialnego programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” oraz otrzymaniu przez GUMed i PG statusu uczelni badawczych mamy teraz więcej możliwości do dynamicznego rozwoju. Chcemy budować nową jakość w polskiej nauce, wzmacniać relacje z przemysłem i biznesem, a także sprawić, by najzdolniejsi maturzyści i młodzi naukowcy wybierali Gdańsk jako odpowiednie miejsce do studiowania i budowania kariery zawodowej. Jako Przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego jestem przekonany, że Związek umocni nasze partnerstwo i otworzy nowe pola współpracy, która w przyszłości mogłaby się rozszerzyć na kolejne pomorskie uczelnie – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej i pierwszy przewodniczący Związku.

Najsilniejsze gdańskie szkoły wyższe zamierzają powierzyć Związkowi opracowanie założeń i możliwych scenariuszy tzw. federalizacji uczelni oraz ich dalszej integracji. Związek zajmie się również m.in. wdrażeniem wspólnych projektów badawczych o zasięgu międzynarodowym, koordynacją wspólnych badań i prac rozwojowych, czy powoływaniem nowych, międzyuczelnianych inicjatyw (m.in. w zakresie procesu kształcenia). Związek ma także wzmocnić działalność wydawniczą PG, UG i GUMed.

To najlepszy moment do podjęcia działań integrujących nasze szkoły wyższe. Po pierwsze uczelnie gdańskie znakomicie wypadły w konkursach strategicznych tak w kraju, jak i w Unii Europejskiej. Wszystkie trzy znalazły się w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Międzynarodowy panel ekspertów tego programu wyraził oczekiwanie, że to właśnie Gdańsk będzie przykładem budowy zintegrowanego ośrodka akademickiego. Po drugie jesteśmy niekwestionowanymi liderami programu Międzynarodowych Agend Badawczych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W końcu – program Uniwersytetów Europejskich UE i wygrana Uniwersytetu Gdańskiego w pierwszym konkursie, jako jednej z zaledwie czterech, zakwalifikowanych polskich uczelni. Uważam więc, że w możemy konkurować z tradycyjnymi polskimi ośrodkami akademickimi w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu – przekonuje prof. Piotr Stepnowski, nowy rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Jednym ze strategicznych zadań Związku będzie także prowadzenie wspólnej polityki promocyjnej i rankingowej, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, a także wyrażanie opinii i reprezentowanie wspólnych interesów wobec administracji państwowej i samorządowej oraz inicjatyw ustawodawczych.

GUMed, PG i UG współpracują ze sobą od wielu lat w obszarach: naukowym, kształcenia i organizacyjnym. Od 2005 r. uczelnie zrealizowały wspólnie ponad 30 projektów naukowych i badawczo-rozwojowych na łączną kwotę blisko 270 mln zł. Prowadzą ponadto kilka międzyuczelnianych kierunków studiów, które pozwalają studentom czerpać wiedzę od ekspertów z różnych dziedzin (m.in. inżynieria mechaniczno-medyczna na PG i GUMed, technologie kosmiczne i satelitarne na PG i UG czy biotechnologia, fizyka medyczna i logopedia na GUMed i UG). Co więcej, GUMed i UG prowadzą Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii. Dzięki powołaniu Związku Uczelni możliwe będzie pogłębienie tej współpracy i utworzenie w Gdańsku jednego z najsilniejszych ośrodków akademickich w Polsce.

Gdański Uniwersytet Medyczny jest uczelnią gwarantującą kształcenie na najwyższym poziomie, a także ważnym ośrodkiem badawczym o rozpoznawalnej międzynarodowo działalności naukowej. Jedną z wiodących polskich uczelni, wyróżnioną prestiżowych statusem uczelni badawczej. Powołując Związek Uczelni z największymi ośrodkami akademickimi Pomorza czynimy kolejny, niezmiernie ważny krok na drodze do zacieśnienia wieloletniej, pomyślnej współpracy PG, UG i GUMed. Z powodzeniem od wielu lat prowadzimy szereg cennych inicjatyw o charakterze naukowym, badawczym, dydaktycznym i rozwojowym. Jestem przekonany, że wykorzystując intensywniej i efektywniej wzajemny potencjał, wkrótce z sukcesem będziemy mogli konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie – dodaje prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Organem nadzorującym pracę Związku będzie Zgromadzenie, w skład którego wchodzą Rektorzy oraz Przewodniczący Rad Uczelni. Pierwszym przewodniczącym, jednocześnie reprezentującym Związek, będzie do 2022 r. prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, a w kolejnych kadencjach rektorzy GUMed i UG. Z kolei zarządzanie Związkiem Uczelni należeć będzie do dyrektora Związku. Podczas posiedzenia Zgromadzenia Związku 10 grudnia 2020 r. funkcję tę powierzono prof. Adrianie Zaleskiej-Medynskiej z Uniwersytetu Gdańskiego.

To ogromne wyróżnienie i zobowiązanie wobec trzech największych uczelni trójmiejskich. Swoją wiedzę i umiejętności wykorzystam pracując na rzecz ich integracji, a zacieśnianie współpracy pomiędzy uczelniami, między innymi w zakresie systemów zarządzania oraz prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, powinno zbliżyć uczelnie do siebie na tyle, aby te procesy były postrzegane przez społeczność akademicką jako procesy korzystne zarówno organizacyjnie, jak i finansowo, a w dalszej perspektywie prowadzące do podniesienia prestiżu uczelni na forum międzynarodowym. Moim pierwszym wyzwaniem będzie na pewno sprawna realizacja prac związanych z oceną potencjału konsolidacyjnego uczelni, a w następnej kolejności koordynacja prac prowadzących do opracowania rozwiązań umożliwiających konsolidację uczelni.

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita będzie miał swoją siedzibę w budynku Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej przy al. Zwycięstwa 27.

To już piąty związek uczelni publicznych. W 2015 roku utworzono Związek Uczelni „InnoTechKrak”, w skład którego wchodzą: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Dwa lata później powstały: Związek Uczelni „Uczelnie Śląskie” (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Politechnika Częstochowska, Politechnika Opolska, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski w Katowicach) i Związek Uczelni Lubelskich (Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). W 2018 roku założono Związek Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych (Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.

MK, źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)