Aktualności
Szkoły wyższe
18 Marca
Źródło: Twitter
Opublikowano: 2022-03-18

GUMed, PG i UG utworzyły wspólnotę „Uczelnie Fahrenheita”

Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Gdański i Politechnika Gdańska podpisały umowę ramową dotyczącą utworzenia wspólnoty „Uczelnie Fahrenheita”. Zadeklarowały w niej dalszą współpracę w celu utworzenia federacji. Spotkanie odbyło się w Dworze Artusa.

Pierwsze działania zmierzające do integracji gdańskich uczelni sięgają początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. To wówczas powstały dwie najważniejsze, wspólne inicjatywy – Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa TASK oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed. Kolejnym krokiem było uwspólnienie zasobów bibliotecznych w projekcie Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Z kolei utworzone w 2002 roku Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska przez kolejne lata realizowało wspólne, interdyscyplinarne projekty badawcze i edukacyjne w szeroko pojętej ochronie środowiska.

Porozumienie podpisane w czwartek, 17 marca, ma na celu pogłębienie współpracy i zwiększenie potencjału naukowego Pomorza oraz umocnienie pozycji Gdańska jako międzynarodowego ośrodka akademickiego w obszarze badań naukowych i nowoczesnej edukacji. W liście specjalnie przesłanym na tę okoliczność minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek napisał, że „bliska współpraca w ramach Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita stwarza skonsolidowanym ośrodkom dogodne warunki konkurowania z najlepszymi europejskimi i światowymi uczelniami. W bezpośredni sposób przekłada się także na podniesienie jakości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego”.

Mój szczególny podziw budzą dotychczasowe działania podejmowane w ramach związkowej współpracy najsilniejszych uczelni regionu. Mam tu na myśli zwłaszcza projekty realizowane w porozumieniu z Pomorską Koleją Metropolitalną oraz Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego, a także zakończony sukcesem debiut na największej konferencji technologicznej w Europie Środkowo-Wschodniej – Infoshare. Jestem przekonany, że podpisywana dziś umowa otworzy przed gdańskimi uczelniami nowe możliwości i stanie się solidnym fundamentem w procesie budowania silnego ośrodka naukowego – zaznaczył szef resortu.

Poparcie dla szeroko zakrojonej współpracy między Uczelniami Fahrenheita wyraził podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber.

Dzięki zacieśnieniu współpracy, uczelnie będą miały (…) lepszą możliwość we wdrażaniu nowych form edukacji, a samorządy studentów i doktorantów łatwiejszą współpracę przy podejmowaniu różnych inicjatyw – podkreślił wiceminister Piotr Bromber. – Wierzę, że podejmowane działania w niedalekiej przyszłości doprowadzą do utworzenia pierwszej w naszym kraju federacji uczelni. Pragnę wyrazić przekonanie, że inicjatywa gdańskich uczelni będzie wzorem dla innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki do zacieśniania współpracy.

Dyrektor Uczelni Fahrenheita, prof. Adriana Zaleska-Medynska, przybliżyła główne działania 22 międzyuczelnianych zespołów, powołanych w celu opracowania scenariuszy konsolidacyjnych. Wśród najważniejszych inicjatyw wymieniła m.in. program stypendialny fundowany przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz oraz współpracę z Pomorską Koleją Metropolitalną w zakresie jej rozbudowy o nową linię łączącą Śródmieście Gdańska z południowymi dzielnicami oraz sąsiadującymi gminami Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo.

Kluczowym elementem w badaniach naukowych jest infrastruktura badawcza, stąd żeby ułatwić zespołom naszych trzech uniwersytetów korzystanie z tego zaplecza, dokonaliśmy inwentaryzacji kluczowej aparatury badawczej. Ważnym przedsięwzięciem jest realizowany właśnie wspólny zakup sytemu bibliotecznego, który pozwoli nie tylko na wprowadzenie jednej karty bibliotecznej, ale również na obniżenie kosztów zakupu tego systemu. Trwają prace nad powołaniem międzyuczelnianych studiów podyplomowych. Mają one na celu podniesienie kompetencji, wiedzy i umiejętności słuchaczy, które będą służyły mitygacji wpływu działalności człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego efektu cieplarnianego oraz adaptacji miast do zmian klimatu – wyliczała prof. Zaleska-Medynska.

Zapowiedziała jednocześnie najbliższe wydarzenia, w tym majowe obchody Dnia Fahrenheita i Piknik Naukowy w Hevelianum, we wrześniu – wspólny weekend integracyjny dla studentów I roku połączony z odkrywaniem Gdańska i wreszcie – wspólne uroczyste otwarcie kolejnego roku akademickiego z przemarszem przez miasto.

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU) został powołany jesienią 2020 roku na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (prof. Marcin Gruchała), Politechniki Gdańskiej (prof. Krzysztof Wilde) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (prof. Piotr Stepnowski). Jego działania mają koncentrować się na opracowaniu rozwiązań wspierających wspólne badania naukowe i prace rozwojowe, a także rekomendacji dotyczących konsolidacji lub powoływania nowych, międzyuczelnianych szkół doktorskich.

Jednym ze strategicznych zadań związku jest prowadzenie wspólnej polityki promocyjnej i rankingowej, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, a także wyrażanie opinii i reprezentowanie wspólnych interesów wobec administracji państwowej, samorządowej oraz inicjatyw ustawodawczych. Związek ma także wzmocnić działalność wydawniczą PG, UG i GUMed.

Na uczelniach FarU kształci się obecnie 44 tys. studentów i ponad 1,7 tys. doktorantów. Kadrę tworzy niemal 4 tys. pracowników naukowo-badawczych i dydaktycznych. Wśród nich są naukowcy należący do światowej czołówki – aż 43 z nich zaliczono do grona 2 proc. najbardziej wpływowych badaczy na świecie. Badacze uczelni członkowskich prowadzą działalność naukową łącznie w 31 dyscyplinach. W latach 2019–2020 GUMed, PG i UG realizowały wspólnie 21 grantów finansowanych m.in. z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, a także Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Agencji Badań Medycznych.

Mariusz Karwowski

Sposób na rozpoznawalność

Dyskusja (0 komentarzy)