Aktualności
Szkoły wyższe
12 Września
Opublikowano: 2019-09-12

Instytut Morski częścią Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Od 1 października Instytut Morski w Gdańsku zostanie wchłonięty przez Uniwersytet Morski w Gdyni. Tym samym stanie się jednostką organizacyjną uczelni, podobnie jak jego wydziały.

Decyzję w sprawie włączenia Instytutu Morskiego w Gdańsku w struktury Uniwersytetu Morskiego w Gdyni podjął minister nauki i szkolnictwa wyższego. Z wnioskiem w sprawie połączenia obu instytucji wystąpiła gdyńska uczelnia. Jak zapewniają władze uniwersytetu, „instytut zachowa samodzielność i autonomię w działaniu, a realizowane projekty będą kontynuowane”. Rektor UMG prof. Janusz Zarębski dodaje też, że wynagrodzenie pracowników instytutu po połączeniu obu instytucji ma szansę wzrosnąć zgodnie z uczelnianym systemem wynagradzania. Jak przekonuje gdyńska uczelnia nie są planowane żadne rewolucyjne zmiany, zachowana zostanie ciągłość prac projektowych, a zespoły robocze instytutu mają pozostać w takim samym składzie jak dotychczas.

– Moim zadaniem jest dbanie o rozwój uczelni, wzmocnienie jej w obszarze badawczo-rozwojowym, taki kierunek znalazł aprobatę obu ministrów – mówi prof. Janusz Zarębski, rektor UMG. – Decyzja ministra nauki i szkolnictwa wyższego jest logiczną konsekwencją przyjętej przez polski rząd strategii zarysowanej w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a jej zasadniczym skutkiem będzie utworzenie silnego ośrodka badań zajmującego się wyzwaniami dotyczącymi szeroko pojętej gospodarki morskiej. Wspólnie mamy szansę stać się takim silnym ośrodkiem. Sięgając po zewnętrzne finansowanie oraz występując w negocjacjach biznesowych jako uniwersytet z dobrze funkcjonującym instytutem, posiadamy większe portfolio.

Pod koniec sierpnia, kiedy weszło w życie rozporządzenie ministra ws. połączenia instytucji, powołano zespoły robocze złożone z pracowników obu instytucji, które mają przygotować technicznie IM i UM do połączenia się. Analiza wniosku połączenia instytutu z uniwersytetem trwała pół roku – od stycznia do maja 2019 roku. W styczniu powołano specjalny zespół, którego zadaniem była ocena stanu majątkowego i skutków włączenia instytutu w struktury UMG. W skład zespołu wchodzili przedstawiciele Instytutu Morskiego w Gdańsku, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, przedstawiciele MGMiŻŚ oraz MNiSW.

– Nie było protestów środowiska, do zespołu wpłynął jedynie list Komitetu Badań Morza PAN, jego stanowisko było analizowane przez zespół, który wypracował rekomendacje dla ministra MGMiŻŚ. Natomiast na etapie konsultacji gotowego rozporządzenia nikt już nie wnosił zastrzeżeń – informuje uczelnia.

We wspomnianym liście Komitet Badań Morza PAN przekonywał, że wprowadzenie w życie koncepcji połączenia obu instytucji stwarza poważną groźbę dezorganizacji badań morza w Polsce i wyrządzi im niepowetowaną szkodę”. Sygnatariusze listu wyrazili w nim przekonanie, że „połączenie tych dwóch jednostek w żaden sposób nie polepszy systemu kształcenia na uniwersytecie, albowiem pracownicy Instytutu Morskiego nie prowadzą zajęć dydaktycznych i nie mają w tym zakresie doświadczenia. Zaś zaangażowanie władz Uniwersytetu Morskiego do prowadzenia wyspecjalizowanych projektów komercyjnych, w których istotne jest szybkie podejmowanie często ryzykownych decyzji, z pewnością zaburzy proces sprawnego reagowania na potrzeby projektów prowadzonych przez Instytut Morski”. Dodano, że prowadzone w Instytucie Morskim w Gdańsku prace i działania w zakresie oceny środowiskowej, społecznej i ekonomicznej przedsięwzięć związanych z budownictwem morskim (np. farmy wiatrowe, rurociągi podwodne) są istotnymi elementami badań i wykorzystania praktycznego środowiska morskiego. Ich całkowite lub chociażby okresowe zaniechanie spowoduje szkody związane z dezorganizacją obecnie prowadzonych przedsięwzięć, a ponadto uszczupli w sposób istotny potencjał naszego kraju w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na morzu”.

Instytut Morski jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 50 lat ściśle związaną z gospodarką morską. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa w zakresie: gospodarki transportowej, ekonomiki i prawa morskiego, modernizacji i eksploatacji portów, hydrotechniki morskiej, geotechniki, oceanografii operacyjnej, monitoringu Południowego Bałtyku i zapobiegania zagrożeniom, gospodarki wodnej i inżynierii morskiej, ochrony i kształtowania środowiska, ekologii morza, zagospodarowania regionu nadmorskiego, tworzenia baz danych i monitoringu zjawisk ciągłych oraz nowych technologii i gospodarki elektronicznej. Badania IM wspomagają liczne pracownie i laboratoria.

Wioleta Stolarska, źródło: nauka.trojmiasto.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)