Aktualności
Szkoły wyższe
29 Lipca
Opublikowano: 2019-07-29

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska na PŁ

Interdyscyplinarną Szkołę Doktorską uruchamia od najbliższego roku akademickiego Politechnika Łódzka. Rekrutacja rozpoczyna się 5 sierpnia.

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska PŁ została tak pomyślana, aby stworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju młodych adeptów nauki, zapewniające wysoką jakością kształcenia oraz wysoki poziom naukowy rozpraw doktorskich. ISD powstała w dialogu z aktualnymi doktorantami Politechniki Łódzkiej.

 – Wsłuchano się w nasze oczekiwania, potrzeby i propozycje nowych rozwiązań zmierzających do stworzenia warunków jak najlepszego rozwoju naukowców na wczesnym etapie ich kariery. Co więcej, rektor PŁ prof. Sławomir Wiak powierzył organizację Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej osobom mocno zaangażowanym w działalność dla środowiska doktoranckiego w Polsce i w Europie. W ten sposób w porozumieniu z innymi członkami społeczności akademickiej PŁ powstał nowy rozdział w historii życia doktoranckiego dla Politechniki Łódzkiej – mówi Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, p.o. dyrektora ISD. Nad działalnością Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej sprawuje nadzór Rada Naukowa szkoły doktorskiej, złożona z przedstawicieli dyscyplin oraz samych doktorantów, w której ISD będzie prowadziła kształcenie.

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska oferuje elastyczny oraz innowacyjny program kształcenia prowadzony w języku angielskim, dostosowany do potrzeb doktoratów interdyscyplinarnych, doktoratów wdrożeniowych i doktoratów realizowanych we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

– Stworzyliśmy zupełnie nową koncepcję, która zakłada kształcenie doktorantów według jednego wspólnego programu. Składa się na niego 12 ścieżek kształcenia odpowiadających 12 dyscyplinom naukowym zdefiniowanym w uczelni. Program kształcenia zawiera podstawę programową w danej dyscyplinie oraz obowiązkowy kurs przedsiębiorczości. Doktoranci w ramach swojego programu badawczego będą ustalać z promotorem wybór przedmiotów obieralnych z różnych dyscyplin, przedmiotów z umiejętności miękkich oraz wybierać wykłady profesorów wizytujących. Otrzymają również wsparcie w zakresie mobilności i wyjazdów badawczych. Dzięki temu ISD przygotowuje kandydatów do pracy w różnych sektorach nauki, przemysłu i biznesu – wyjaśnia Ewelina Pabjańczyk-Wlazło.

Kształcenie w ISD jest bezpłatne. Doktoranci otrzymywać będą stypendia w wysokości 2 049, 89 zł netto na początku kształcenia, a po ocenie śródokresowej – 3168 zł netto. Najlepsi doktoranci, ze znaczącymi osiągnięciami naukowymi, otrzymają dodatkowo stypendia motywacyjne. Łączna kwota stypendium, które zostanie przyznane tym kandydatom to ok. 4 tys. zł netto lub więcej, w zależności od różnego typu wsparcia.

IDS jest otwarta dla kandydatów z całego świata. Nie został określony limit miejsc. Uczelnia zaprasza do nowej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej osoby myślące o naukowej ścieżce rozwoju, fascynujące się osiągnięciami nauki i techniki. Rejestracja kandydatów rozpocznie się 5 sierpnia 2019 roku. Więcej informacji na stronie: https://www.p.lodz.pl/en/application-schedule-interdisciplinary-doctoral-school.

Ewa Chojnacka, źródło: PŁ

 

Dyskusja (0 komentarzy)