Aktualności
Szkoły wyższe
07 Maja
Źródło: www.us.edu.pl
Opublikowano: 2021-05-07

Jubileusz Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie świętuje swoje 50-lecie. W ciągu tego półwiecza mury uczelni opuściło ponad 30 tys. absolwentów. 

Wyższe Studium Nauczycielskie jako Filię Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powołano 15 maja 1971 roku. Jednostka miała być kontynuatorką działających wcześniej w mieście placówek edukacyjnych: Studium Nauczycielskiego (1960–1971), Liceum Pedagogicznego (1937–1963) i Seminarium Nauczycielskiego (1911–1936). Jej siedzibę ulokowano w budynku wzniesionym w 1911 roku przy ul. Bielskiej 62. Działalność  dydaktyczną WSN rozpoczęto 15 września, a pierwsze Gaudeamus odśpiewano 4 października 1971 roku na uroczystości inauguracyjnej w teatrze im. Adama Mickiewicza  w Cieszynie. W toku trzyletnich studiów zawodowych kształcono nauczycieli takich specjalności, jak: filologia polska, historia z wychowaniem obywatelskim oraz nauczanie początkowe z wychowaniem muzycznym.

Pod koniec roku akademickiego 1972/1973 zlikwidowano Wyższe Studium Nauczycielskie, a w kolejnych latach poszerzono ofertę dydaktyczną w  trybie studiów magisterskich i uruchomiono specjalizacje w zakresie: pedagogiki pracy kulturalno-oświatowej, wychowania muzycznego i wychowania plastycznego. We wrześniu 1977 roku  nastąpiła reorganizacja uczelni i utworzono Wydział Pedagogiczno-Artystyczny z dwoma instytutami: Wychowania Przedszkolnego i Kulturalno-Oświatowego oraz Wychowania Muzycznego i Plastycznego.

W roku akademickim 1983/1984 proces dydaktyczny realizowany był w Instytucie Nauk Pedagogicznych i Społecznych (pedagogika pracy kulturalno-oświatowej, wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe), Instytucie Wychowania Muzycznego oraz Instytucie Wychowania Plastycznego.

Na mocy uchwały Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 1992 roku utworzono w cieszyńskiej Filii jeden integracyjny kierunek – pedagogikę, w ramach którego znalazły miejsce dotychczasowe kierunki kształcenia już jako specjalności: animacja społeczno-kulturalna, nauczanie początkowe, wychowanie przedszkolne, oraz nowa specjalizacja: edukacja filozoficzno-społeczna. Od tej pory na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym realizowano trzy kierunki studiów magisterskich: pedagogikę, wychowanie muzyczne i wychowanie plastyczne.

Kolejne zmiany zaszły w roku akademickim 1995/1996, kiedy uruchomiono nowy kierunek – etnologię. Poszerzono wtedy ofertę dydaktyczną i w Instytucie Pedagogiki uruchomiono specjalność: pedagogika pracy socjalno-opiekuńczej, a w Instytucie Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze: edukację religijną o profilu katolickim i ewangelickim.

Aktualizacja koncepcji kształcenia spowodowała zmiany strukturalne, w wyniku których  Senat Uniwersytetu Śląskiego w 2002 roku zatwierdził przekształcenie Filii i w miejsce Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego powołano dwie jednostki: Wydział Artystyczny oraz Międzynarodową Szkołę Nauk o Edukacji i Kulturze. W roku 2005 roku Senat UŚ podjął kolejną uchwałę o zniesieniu Filii w Cieszynie i wyniku tej zmiany funkcjonowały dwa Wydziały: Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Artystyczny.

Dynamiczny rozwój cieszyńskiej uczelni kontynuującej pracę dydaktyczną w zakresie pedagogiki i sztuki przyczynił się do połączenia w roku 2019/2020 Wydziału Artystycznego ze strukturami dotychczasowego Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji i utworzeniu Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji. Jego dziekanem jest dr hab. Krzysztof Marek Bąk, prof. UŚ.

Od roku 1974 do marca 2021 roku uczelnię ukończyło 30 549 osób. Obecnie na 12 kierunkach (animacja społeczno–kulturalna z edukacją kulturalną, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja kulturalna, etnologia i antropologia kulturowa, grafika, muzyka w multimediach, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią, projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej) kształci się 994 studentów. Uczelnia zatrudnia 193 nauczycieli akademickich, w tym 21 profesorów tytularnych, 78 doktorów habilitowanych, 66 doktorów i 28 magistrów. Cieszyński kampus liczy przeszło 6 ha. W 12 budynkach znajduje się 71 sal wykładowych wraz z pracowniami oraz dwa akademiki, centrum konferencyjne, aula, sala baletowa, sala koncertowa, dwie galerie sztuki, biblioteka, stołówka, kawiarnia i klub studencki. W gmachu głównym usytuowana jest Sala Kameralna, która  pełni zarazem funkcję  kaplicy ekumenicznej (jedynej w Polsce, która mieści się w uczelni państwowej). W kompleksie rekreacyjno-sportowym studenci mają do dyspozycji basen, halę, siłownie i boiska. Co roku organizowane są Cieszynalia i OskarUSie (uroczystość wręczenia nagród wyróżnionym wykładowcom cieszyńskich wydziałów).

Danuta Kocurek, źródło: UŚ

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: