Aktualności
Szkoły wyższe
22 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-22

Kolejne uprawnienia akademickie dla WSB

Z danych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w ostatnich kilkunastu latach lawinowo rósł popyt na studia doktoranckie, także pedagogiczne. Sprzyjają temu m.in. zapowiadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany w systemie awansów nauczycielskich. Tytuł doktora już wkrótce da pedagogom możliwość uzyskania wyższego stopnia zawodowego. Skorzystają także studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, która otrzymała ostatnio kolejne uprawnienia doktorskie – do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

GUS wyliczył, że w okresie 2001-2014 liczba osób na studiach doktoranckich w naszym kraju wzrosła o niemal 60%. Jak wytłumaczyć ten boom? Zdaniem ekspertów, tytuł magistra stał się już powszechny, a uzyskanie stopnia doktorskiego nobilituje, kojarzy się z większym prestiżem i daje możliwość większych zarobków.

Większemu zainteresowaniu studiami doktoranckimi w zakresie nauk pedagogicznych sprzyjają też zapowiadane przez MEN zmiany w systemie awansów nauczycieli, a także propozycja nowych zasad przyznawania stypendiów dla doktorantów.

Według założeń MEN do obecnych stopni awansu zawodowego nauczycieli ma zostać dopisany kolejny – nauczyciel specjalista. Nauczyciel dyplomowany będzie mógł go uzyskać m.in. po obronie doktoratu. Zwiększy to szanse na dalszy rozwój naukowy pedagogów, bo jak zauważają w MEN – obecny stopień awansu zawodowego nauczycieli już się wyczerpał.

Zmiany zapowiadane przez MEN mają również na nowo określić zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów. Dotychczas stypendia na studiach III stopnia wynosiły, jak informuje Najwyższa Izba Kontroli, od 900 do 2 tys. zł miesięcznie. Nie wszyscy doktoranci mogli jednak z nich skorzystać. Nowe założenia mają spowodować, że dostęp do świadczeń uzyskają wszyscy doktoranci, a wysokość stypendium ma wynieść co najmniej 110 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Na zmianie przepisów skorzystają również studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Zagłębiowska uczelnia otrzymała ostatnio kolejne uprawnienia doktorskie – do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

– Przyznanie kolejnych uprawnień akademickich Wydziałowi Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej to efekt zaangażowania i twórczej pracy pracowników Wydziału, a także potwierdzenie wysokiego poziomu merytorycznego prowadzonej działalności naukowej – podkreśla dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. nadzw., rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Wydział Nauk Stosowanych WSB posiada także uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Seminarium doktorskie umożliwiające przygotowanie do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika jest skierowane w szczególności do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, przedstawicieli systemu oświatowego, administracji publicznej, placówek i instytucji resocjalizacji, prewencji i profilaktyki społecznej, wolontariuszy, organizatorów edukacji ustawicznej, instytucji sądownictwa, funkcjonariuszy służb mundurowych.

– Pozycja naukowa Wydziału Nauk Stosowanych WSB jest m.in. efektem realizowanych w ostatnich latach wielu grantów i projektów naukowo-badawczych, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Funduszu Grupy Wyszehradzkiej, Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna i Programu Horyzont 2020 – podkreśla dr hab. Marek Walancik, prof. nadzw., prorektor ds. nauki Wyższej Szkoły Biznesu.

Siłą programu kształcenia na studiach doktoranckich organizowanych przez Wydział Nauk Stosowanych WSB jest indywidualna praca naukowa prowadzona pod kierunkiem opiekuna naukowego oraz realizacja programu studiów elastycznie dostosowywanego do zainteresowań i potrzeb doktorantów. Doktoranci już od etapu rekrutacji mają bezpośredni kontakt z opiekunami naukowymi, z którymi mogą skonsultować swoje zainteresowania naukowe. Współpraca z nimi zapewnia indywidualne podejście, bezpośrednią wymianę poglądów i doskonalenie kompetencji każdego doktoranta. Niebagatelne znaczenie ma również fakt, że zajęcia w ramach seminarium doktorskiego odbywają się raz w miesiącu, co pozwala doktorantom łączyć pracę naukową z zawodową.

Michał Pawlak

Centrum Promocji i Informacji WSB

Dyskusja (0 komentarzy)