Aktualności
Szkoły wyższe
10 Października
Opublikowano: 2022-10-10

KRASP apeluje o działania antykryzysowe dla polskich uczelni

O jak najszybsze podjęcie zdecydowanych działań, które pozwolą uchronić uczelnie przed zagrażającym im kryzysem finansowym i kadrowym apeluje Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W swoim najnowszym stanowisku członkowie KRASP zwracają uwagę, że rosnąca inflacja oraz skokowy wzrost kosztów działalności, związany m.in. z drastycznymi podwyżkami cen energii elektrycznej, przy jednoczesnym kilkuprocentowym wzroście subwencji, mocno zachwieją sytuacją finansową uczelni. Rektorzy przewidują nie tylko utratę płynności finansowej, ale i konieczność radykalnego ograniczenia funkcjonowania podległych im jednostek. Nie wykluczają także okrojenia inwestycji w rozwój infrastruktury badawczej. Dodają, że konsekwencje tych zjawisk mogą się okazać „potencjalnie nieodwracalne”.

W obecnej sytuacji trzeba również zaznaczyć, że zapisany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zakaz podnoszenia opłat za studia w trakcie cyklu kształcenia, w kontekście najwyższej od 25 lat inflacji, stwarza dodatkowe zagrożenie dla stabilności ekonomicznej funkcjonowania uczelni, w tym zwłaszcza uczelni niepublicznych. Jednocześnie w pełni rozumiemy problemy finansowe studentów szkół wyższych, którzy borykają się ze wzrostem kosztów studiowania i utrzymania, szczególnie w dużych ośrodkach akademickich. Szczególnych rozwiązań wymaga zatem również system pomocy materialnej dla studentów – czytamy w stanowisku.

Rektorzy wskazują tez, że utrzymanie wzrostu wysokości subwencji na dotychczasowym poziomie w przyszłym
roku doprowadzi do nieuniknionego pogłębienia trudnej sytuacji finansowej, przyczyniając się zarazem do dalszego dramatycznego zwiększania się dystansu płacowego pomiędzy wynagrodzeniami obowiązującymi w szkolnictwie wyższym i nauce oraz w pozostałych sektorach gospodarki i utraty najcenniejszych pracowników uczelni.

Decyzja o przyznaniu polskim uczelniom dodatkowych środków finansowych w celu podwyższenia wynagrodzeń brutto pracowników o 4,4% jawi się jako rażąco nieadekwatna w stosunku do bieżącego wskaźnika inflacji, wynoszącego 17,2%, jak również do postulatów zgłaszanych od dawna przez przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego i naukowego – oceniają.

Członkowie KRASP zauważają też, że ostatnie regulacje w zakresie minimalnych miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych przysługujących profesorom uczelni publicznych, w odniesieniu do których ustalane są zarówno pensje pozostałych pracowników, jak i stypendia przyznawane uczestnikom szkół doktorskich, miały miejsce cztery lata temu. Ich zdaniem, to jedna z przyczyn obserwowanego od pewnego czasu odpływu doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych pracowników z uczelni. Niestety, zjawisko to może być kontynuowane w sytuacji braku środków na zwiększenie wynagrodzeń dla sektora akademickiego.

Zdajemy sobie sprawę z konieczności działań oszczędnościowych. W zaistniałych warunkach absolutnie niezbędne jest jednak zastosowanie systemowych, skoordynowanych działań osłonowych i pomocowych dla szkolnictwa wyższego – kończą swój apel rektorzy polskich uczelni.

MK

Stanowisko KRASP

Dyskusja (0 komentarzy)