Aktualności
Szkoły wyższe
10 Maja
Opublikowano: 2023-05-10

KUL liderem Sieci Uniwersytetów Trójmorza

W przyszłym tygodniu w Lublinie zainaugurowana zostanie działalność Sieci Uniwersytetów Trójmorza. Inicjatorem i liderem konsorcjum skupiającego uczelnie z 12 państw jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

The Three Seas University Network, do której KUL jako jej inicjator zaprosił uczelnie z Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier, ma być narzędziem nawiązywania i prowadzenia regularnych kontaktów oraz podejmowania wspólnych badań i wdrażania innowacji w zakresie jakości kształcenia. Integracja środowiska akademickiego 12 państw Inicjatywy Trójmorza ma następować m.in. poprzez współpracę w zakresie komercjalizacji wiedzy i wymianę doświadczeń dydaktyczno-naukowych. Dyskusję na temat powołania Sieci prowadzono w ubiegłym roku na Kongresie Regionów Trójmorza w Lublinie.

To ważna inicjatywa, która może efektywnie przyczynić się do działań na rzecz umiędzynarodowienia współpracy naukowej poprzez stworzenie wewnętrznego systemu wymiany pracowników naukowych i studentów, wspólną realizację konferencji międzynarodowych, szkół letnich, wspólne przygotowywanie projektów międzynarodowych, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym – zapowiada dr hab. Beata Piskorska, prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju KUL, dodając, że istotnym elementem przedsięwzięcia jest również wykreowanie wspólnej tożsamości naukowej i kulturowej regionu.

Inaugurację Sieci zaplanowano podczas Samorządowego Kongresu Trójmorza, który w dniach 16–17 maja odbędzie się w Lublinie. Z tej okazji KUL organizuje konferencję naukową „Sieć Uniwersytetów Trójmorza wobec współczesnych wyzwań nauki i regionu”. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele uczelni członkowskich, naukowcy oraz reprezentanci środowisk akademickich zajmujących się problematyką współpracy w regionie Trójmorza. Wykład inauguracyjny „Państwa Trójmorza wobec wyzwań współczesności” wygłosi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Uczestnicy konferencji omówią i przedyskutują takie tematy, jak: współpraca uniwersytetów na rzecz rozwoju makroregionu Trójmorza, Sieć Uniwersytetów Trójmorza jako instrument współpracy badawczej, bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej, rola państw Trójmorza we wsparciu odbudowy Ukrainy, transformacja cyfrowa i cyberbezpieczeństwo, geopolityczne znaczenie Inicjatywy Trójmorza czy rola dyplomacji państw Trójmorza.

Dzięki Sieci nasz uniwersytet zyska szersze możliwości współpracy naukowo-badawczej, przejawiającej się przede wszystkim w realizacji wspólnych projektów, tworzenia międzynarodowych zespołów badawczych, przygotowywania publikacji naukowych czy organizacji konferencji. Proces umiędzynarodowienia uczelni ulegnie znacznemu zwiększeniu, również dzięki procesowi wzajemnej wymiany międzynarodowej pracowników naukowych i studentów – zapewnia dr hab. Marcin Szewczak z Instytutu Nauk Prawnych KUL, przewodniczący Rady Programowej Samorządowego Kongresu Trójmorza.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw Europy Środkowej i Wschodniej. Stała się ważnym impulsem rozwoju dla regionu położonego między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Jej celem jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego, ale jednym z kluczowych obszarów ma być także nauka i edukacja, zwłaszcza na poziomie wyższym.

MK, źródło: KUL

Dyskusja (0 komentarzy)