Aktualności
Szkoły wyższe
08 Listopada
Opublikowano: 2017-11-08

Legia Akademicka na US

Ministerstwo Obrony Narodowej – wobec pilnego zadania  odbudowy rezerw osobowych, które zapewni większy dopływ młodszych wiekiem żołnierzy rezerwy – przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów, uruchamiając program pn. „Legia Akademicka”. Edukacja wojskowa studentek i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach legii obejmować będzie zajęcia teoretyczne na uczelni oraz zajęcia praktyczne na poligonie w przerwie wakacyjnej w Siłach Zbrojnych RP.

Ochotnicze szkolenie studentów będzie odbywało się na podstawie artykułu 100 ust. 1 i 1a  ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w którym określono, iż obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej, natomiast dla osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy obowiązek ten polega wyłącznie na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy ministrem obrony narodowej a ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej, będą uczelnie wyższe, w których realizowany będzie proces szkolenia wojskowego.

Program nauczania będzie obejmował ok. 30 godzin lekcyjnych, realizowanych w formie wykładów i materiałów e-lerningowych. Ochotnicy zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu realizacji misji Sił Zbrojnych RP, otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny  nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w  ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna). Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w 13 wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej (lipiec-sierpień) 2018 r., w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura szkolenia składać się będzie z kolei z dwóch modułów: modułu szkolenia podstawowego trwającego 21 dni, zakończonego egzaminem i złożeniem przysięgi, oraz modułu szkolenia podoficerskiego trwającego 21 dni, zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Za dzień szkolenia poligonowego student – ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 91,20 zł. Program pilotażu przewiduje również docelowo uruchomienie modułu oficerskiego.

Wymagania, które wypełnić muszą studenci to: obywatelstwo polskie, status studenta uczeni wyższej, kwalifikacja wojskowa lub wyrażenie gotowości jej uzyskania oraz złożenie wniosku do udziału w szkoleniu wojskowym w ramach Legii Akademickiej. Aby uczestniczyć w ochotniczym szkoleniu wojskowym w ramach Legii Akademickiej na Uniwersytecie Szczecińskim, należy wypełnić wniosek (do pobrania w dziekanacie wydziału lub na stronie internetowej) i złożyć go w dziekanacie wydziału, którego jest się studentem. Można również dokonać rejestracji poprzez formularz on-line. Termin złożenia wniosku to 9 listopada 2017 r. (do godz. 15.00).

Dodatkowe informacje na temat szkolenia:

US: http://legiaakademicka.usz.edu.pl/

MON: http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/legia-akademicka-p/

Serwis Facebook: http://facebook.com/LegiaAkademickaMON

Julia Poświatowska-Szumiło

Dyskusja (0 komentarzy)