Aktualności
Szkoły wyższe
17 Lutego
Opublikowano: 2019-02-17

List przewodniczącego Parlamentu Studentów RP do rektorów szkół wyższych

O włączenie studentów do procesu wdrażania Konstytucji dla Nauki, w tym opracowywania nowych statutów i regulaminów studiów, zaapelował w liście do rektorów wszystkich szkół wyższych przewodniczący Parlamentu Studentów RP Dominik Leżański.

Podkreślił, że to właśnie studenci odegrali znaczącą rolę w konsultacjach na temat założeń nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgłaszając – za pośrednictwem swoich przedstawicieli – szereg postulatów. Leżański zasygnalizował w liście kilka z nich. Za najważniejszy uznał umożliwienie przedstawicielom studentów, jako równorzędnym partnerom, zaangażowania się w prace nad projektami nowych statutów. Dodał, że kluczowym w tej kwestii jest określenie, które z funkcji kierowniczych są właściwe do rozstrzygania spraw studenckich. Zaproponował wpisanie terminu „co najmniej 14 dni kalendarzowych”, w którym dokonywano by wiążącego uzgodnienia kandydata na taką funkcję z właściwym organem samorządu studenckiego. „Taki kształt regulacji pozwoli zagwarantować organom samorządu możliwość merytorycznego rozpatrzenia sprawy, jak również pozwoli rektorowi na elastyczność w działaniu i umożliwi wyznaczenie dłuższego terminu, jeśli zajdzie taka potrzeba” – czytamy.

PSRP rekomenduje utrzymanie funkcji kierowniczych właściwych ds. studenckich zarówno na szczeblu centralnym (prorektor), jak i w głównych jednostkach organizacyjnych uczelni odpowiedzialnych za prowadzenie dydaktyki i zapewnianie jakości kształcenia, czyli na wydziałach lub w instytutach. Usprawnieniu procesu obsługi studentów ma – w ocenie autora listu – służyć rozproszenie decyzyjności: wydawanie decyzji na poziomie np. wydziałów, a ścieżka odwoławcza do podmiotu wyższego stopnia, np. prorektora.

Inną zgłoszoną rekomendacją jest uwzględnienie reprezentacji studentów na poziomie min. 20% we wszystkich organach uczelni, których zadania skupiają się na kształceniu i sprawach studenckich. Dotyczyć to ma zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych. W tym kontekście wspomina się też o stałych, jak i doraźnych komisjach oraz zespołach roboczych. „Zapewni to studentom realny wpływ na sprawy uczelni bezpośrednio ich dotyczące, szczególnie w wymiarze dydaktycznym i organizacyjnym” – przekonuje w liście Dominik Leżański.

Jego kolejnym postulatem jest zwiększenie reprezentacji studentów w kolegium elektorów uczelni publicznej do poziomu co najmniej 30%, co ma lepiej odzwierciedlać proporcje grup stanowiących uczelnianą wspólnotę.

Przewodniczący Parlamentu Studentów RP podkreśla, że czynne i bierne prawo wyborcze studentów jak członków poszczególnych organów jest jednym z najważniejszych praw w wymiarze organizacyjnym, dlatego jego zdaniem zasady wyboru przedstawicieli żaków do wymienionych wcześniej organów powinny być przedmiotem wyłącznie regulaminu samorządu studenckiego.

Zgłosił również określenie terminu „co najmniej 14 dni kalendarzowych” na wyrażenie opinii samorządu w sprawie programów studiów i innych spraw dotyczących spraw studenckich, np. opłat za studia, za mieszkanie w akademiku, zmian zasad rekrutacji itp.

Na koniec listu zadeklarowano pełne wsparcie Parlamentu Studentów RP w procesie opracowywania lub opiniowania przepisów dotyczących szeroko rozumianych spraw studenckich. „Jesteśmy głęboko przekonani, że współpraca władz uczelni z przedstawicielami studentów przyniesie wyłącznie obustronne korzyści i jednocześnie pozwoli na wprowadzenie i utrzymanie najlepszych praktyk związanych z kulturą organizacyjną” – napisał przewodniczący PSRP.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)