Aktualności
Szkoły wyższe
09 Czerwca
Opublikowano: 2017-06-09

Nowość na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe Nauczanie Języka Angielskiego Uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych uruchomione zostaną w październiku br. w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studia przeznaczone są dla nauczycieli języka angielskiego spotykających w swojej pracy dydaktycznej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czyli i tych wybitnie uzdolnionych, i tych z dysleksją, ADHD, spektrum autyzmu czy zaburzeniami społeczno-emocjonalnymi.

Studia przygotować mają nauczycieli do pracy w przedszkolu, szkole, a także innych placówkach oświatowych, w których uczniowie mają opinię lub orzeczenie o potrzebie dostosowania wymagań do potrzeb indywidualnych, albo w stosunku do których podejrzewa się wystąpienie ryzyka dysleksji lub/i pojawienia się innych specyficznych trudności w uczeniu. Absolwenci studiów opanują zarówno umiejętności planowania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawa, uzyskają kompetencje z obszaru pracy dydaktyczno-pedagogicznej z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktyczno–wyrównawczych oraz korekcyjno–kompensacyjnych w szkole, jak również wyposażeni zostaną w umiejętności tworzenia indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów uzdolnionych, uczniów z ADHD, dysleksją, autyzmem oraz zaburzeniami funkcjonowania emocjonalnego i społecznego.

Całe studia trwać mają 2 semestry, ich kadrę stanowić będą pracownicy naukowi: językoznawcy, dydaktycy języka angielskiego, specjaliści w zakresie psychologii i pedagogiki oraz pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wśród zajęć pojawią się bloki tematyczne: językoznawczy, w składzie którego znajdą się: psycholingwistyka, neurolingwistyka oraz elementy fonetyki i języka angielskiego; specjalistyczny, obejmujący m.in.: dydaktykę nauczania języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach, testowanie, adaptację i tworzenie materiałów dydaktycznych oraz wspomaganie komputerowe procesu dydaktycznego; a także blok psychologiczno-pedagogiczny, w obrębie którego pojawi się diagnoza i terapia, praca zespołów przedmiotowych oraz regulacje prawne. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim oprócz tych z bloku psychologiczno-pedagogicznego, którego jednym z elementów jest zapoznanie słuchaczy z dokumentacją, rozporządzeniami i regulacjami prawnymi. Celem postawionym przez twórców kierunku jest zrozumienie mechanizmów zaburzających nabywanie języka angielskiego jako obcego, a także organizacja pracy dydaktycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

az

(źródło: up.krakow.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)