Aktualności
Szkoły wyższe
07 Stycznia
Fot. Kazimierz Adamczewski
Opublikowano: 2020-01-07

Nowy prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel został 1 stycznia prorektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego ds. Collegium Medicum. Z początkiem nowego roku akademickiego CM zastąpiło w strukturze organizacyjnej uczelni dotychczasowy Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu.

Nowy prorektor został powołany przez rektora UZ prof. Tadeusza Kuczyńskiego. Będzie urzędował w budynku przy ul. Zyty 28 (bud. F na terenie Szpitala Uniwersyteckiego). Maciej Zabel jest profesorem medycyny, histologiem i biologiem medycznym. W 1971 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu, trzy lata później uzyskał stopień doktora, a w 1982 roku – habilitację. W 1990 roku otrzymał tytuł profesora, od 1996 roku jest profesorem zwyczajnym. W latach 1992–2007 kierował Katedrą Histologii i Embriologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, a od 2006 do 2017 r. – taką samą Katedrą Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Obecnie jest profesorem w Katedrze Anatomii i Histologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Stypendysta Fundacji Humboldta w Uniwersytetach w Wurzburgu, Hamburgu, Kilonii i Berlinie. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetów Medycznych w Białymstoku (2009) i we Wrocławiu (2013).

W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się: biologia nowotworów, markery nowotworowe i krążące komórki nowotworowe, apoptoza w fizjologii i patologii, hormonalna regulacja gospodarki wapniowej, regulacja ekspresji hormonów, biologia molekularna w morfologii, fizjologia pęcherzyków jajnika, badanie biodostępności leków. Jest laureatem wielu nagród naukowych, m.in. Wydziału Nauk Medycznych PAN, towarzystw naukowych i 11 nagród I stopnia ministra zdrowia. Jego dorobek naukowy to ponad 420 prac oryginalnych oraz ponad 500 komunikatów zjazdowych. Był i jest kierownikiem 12 projektów badawczych KBN, NCN, NCBiR oraz międzynarodowych ERA-NET. Jest także redaktorem 16 monografii i podręczników oraz autorem ponad 40 rozdziałów. Był promotorem 33 rozpraw doktorskich i opiekunem 9 habilitacji oraz recenzentem ponad stu rozpraw doktorskich, postępowań habilitacyjnych i profesorskich.

Pełnił lub pełni szereg funkcji w strukturach międzynarodowych (Komitet Wykonawczy International Federation of Societies for Histochemistry and Cytochemistry) i jako przewodniczący struktur i organizacji krajowych badań naukowych (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, Zespół Nauk Medycznych KBN, Rada Nauki MNiSW, Zespołu ds. Nagród Ministra MNiSW, Komitet Sterujący Programu INNOMED NCBiR, Komitet Cytobiologii PAN, Rada Naukowa Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Rada Naukowa Instytutu Immunologii i Terapii Dośw. PAN, Zespołu Współpracy Polsko-Niemieckiej MEiN „Neurobiologia” oraz towarzystw i fundacji naukowych), a także członkostwo w Komisji Nagród Premiera RP, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Radzie Naukowej Instytutu Matki Polki, 6 Kolegiach Redakcyjnych Czasopism. Za wybitne osiągnięcia naukowe i zasługi w organizacji nauki polskiej uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem KEN.

Ewa Sapeńko,. źródło: UZ

Dyskusja (0 komentarzy)