Aktualności
Szkoły wyższe
01 Czerwca
Źródło: PPUZ
Opublikowano: 2020-06-01

Nowy rektor w PPUZ w Nowym Targu

Prof. Robert Włodarczyk został wybrany na nowego, „tymczasowego”, rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Funkcję tę będzie sprawował jedynie do końca sierpnia.

Wybory uzupełniające w PPUZ stały się konieczne po tym, jak w połowie marca ówczesny minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin odwołał ks. dr. hab. Stanisława Gulaka. Powodem był plagiat w pracy habilitacyjnej byłego rektora, który miał przywłaszczyć sobie autorstwo fragmentów ośmiu cudzych utworów. Skala i rodzaj naruszeń zostały zakwalifikowane przez ministra jako rażące naruszenie prawa.

Po odwołaniu Stanisława Gulaka jego obowiązki przejął najstarszy członek senatu uczelni – dr Halina Romualda Zięba. W poniedziałek 1 czerwca odbył się wybory uzupełniające na okres do końca obecnej kadencji. Startowało dwóch kandydatów: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Doniec oraz dr hab. Robert Włodarczyk, prof. UEK. Kolegium Elektorów opowiedziało się za tym drugim.

Prof. Robert Włodarczyk jest kierownikiem Katedry Teorii Ekonomii w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Współpracuje z nowotarską uczelnią, na której kieruje projektem PONE (studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość – profil praktyczny w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych, czyli wspólnej jednostce UEK i PPUZ).

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii ekonomii, polityki makroekonomicznej, polityki monetarnej, międzynarodowych rynków finansowych, giełd papierów wartościowych, unii monetarnej, rynku pracy, oceny projektów inwestycyjnych oraz doradztwa inwestycyjnego. W swoim dorobku ma ponad 100 publikacji naukowych i dydaktycznych, których tematami były m.in. współczesne problemy międzynarodowych rynków finansowych, zagadnienia rynków pracy, związki między bezrobociem a inflacją w Polsce, sektorowa struktura pracujących w strefie euro, przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce oraz bezrobocia w wybranych województwach.

Jest współinicjatorem studiów dualnych w PPUZ w Nowym Targu (kierunek studiów: finanse i rachunkowość) i w UEK (kierunek studiów: doradztwo inwestycyjno-gospodarcze). Współtworzył Laboratorium Dialogu – inicjatywę organizacyjną w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, będącej pomostem między otoczeniem społeczno-gospodarczym a uczelniami. Jest autorem kursów e-learningowych z makroekonomii i międzynarodowych rynków finansowych oraz popularyzatorem łączenia nowoczesnych metod dydaktycznych, takich jak e-learning oraz tutoring wraz z ideami zawartymi w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Kierował lub współprowadził ponad 30 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych MNiSW, NCBiR i NBP.

W tym roku otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest 12-krotnym laureatem Nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Funkcję rektora będzie sprawował do końca sierpnia. W tym czasie zostaną przeprowadzone kolejne wybory, tym razem już na pełną czteroletnią kadencję 2020–2024.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)