Aktualności
Szkoły wyższe
02 Października
Fot. Mateusz Ochocki / KFP
Opublikowano: 2017-10-02

Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęty

Inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się 29 września 2017 w Sali Teatralnej Wydziału Filologicznego UG. Uroczystość odbyła się z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, kościelnych, pomorskich parlamentarzystów, korpusu dyplomatycznego, rektorów szkół wyższych, przedstawicieli instytucji naukowych, kultury, biznesu i mediów oraz społeczności akademickiej UG, a przede wszystkim rozpoczynających rok akademicki studentów i doktorantów.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Jerzy Gwizdała, w swoim wystąpieniu przypomniał sukcesy naukowców i studentów oraz  podziękował całej społeczności akademickiej UG za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej uczelni. Odniósł się także do nadchodzących zmian w szkolnictwie wyższym.

Fot. Mateusz Ochocki / KFP

– Mamy za sobą rok konsultacji ze środowiskiem akademickim, obserwowaliśmy również prace zespołów, które przygotowywały nowe projekty ustawy, spotykaliśmy się, także w gronie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremierem Jarosławem Gowinem. Kilka dni temu, podczas Narodowego Kongresu Nauki, który odbył się w Krakowie, minister przedstawił ujednoliconą propozycję zmian, począwszy od nowego algorytmu, którego skutki już są odczuwalne, poprzez jakość kształcenia oraz zacieśnienie współpracy uczelni z szeroko pojętym biznesem. Przygotowywaliśmy się do nich w poprzednim roku akademickim. Jednak te, które nastąpią, to zmiany długofalowe, czeka nas więc wiele pracy nad wdrożeniem nowych zapisów i wierzę, że dzięki wspólnym działaniom i ustaleniom uda nam się wprowadzić je w życie bez większych problemów – zapowiedział. Zwrócił się także do studentów pierwszego roku: – Życzę wam, aby studia na Uniwersytecie Gdańskim były najpiękniejszym okresem w waszym życiu. Nie rezygnujcie z marzeń. Pracujcie nad tym, aby je urzeczywistnić. Jednocześnie pamiętajcie, że w przyszłości  będziecie zasilać elity, kształtując rzeczywistość, a to zobowiązuje. Bycie absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego to branie odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju, jego rozwój ekonomiczny i  gospodarczy, tak jak czynią to wasi poprzednicy.

W imieniu ministra szkolnictwa wyższego, wicepremiera Jarosława Gowina list gratulacyjny odczytał Piotr Ziółkowski, szef Gabinetu Politycznego wiceprezesa Rady Ministrów. W swoim liście minister Gowin przypomniał propozycje zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i podziękował środowisku akademickiemu za współpracę i konsultacje. Listy gratulacyjne dla UG przysłali także przedstawiciele świata nauki, kultury, władz państwowych i samorządowych. List gratulacyjny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy został odczytany w czasie uroczystości.

Tradycyjnie w czasie inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się immatrykulacja studentów i doktorantów.

Wykład inauguracyjny pt. Sędziowie w ciężkich czasach, nagrodzony gromkimi brawami,  wygłosił prof. Jerzy Zajadło z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, laureat

Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2016 . Tytuł wykładu odnosi się do najnowszej książki profesora wydanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Po raz czwarty zostały wręczone nagrody w konkursie na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w minionym roku. W kategorii książka naukowa I nagrodę otrzymały prof. Beata Możejko i dr Ewa Bojaruniec-Król z Wydziału Historycznego, II nagrodę – prof. Małgorzata Wiśniewska z Wydziału Zarządzania, a III nagrodę – prof. Agnieszka Szpitter, prof. Bogdan Nogalski i dr hab. inż. Marek Jabłoński, także z Wydziału Zarządzania. W kategorii książka dydaktyczna I nagrodę otrzymali dr Nora Orłowska i dr Michał Zbigniew Dankowski z Wydziału Filologicznego, II nagrodę – prof. Jerzy Bolałek z Wydziału Oceanografii i Geografii, a III nagrodę – mgr Anna Fornalska-Skurczyńska i dr Marcin Skurczyński z Wydziału Ekonomicznego. Nagrodę za książkę przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej nagrodę otrzymała dr Ewa Stawczyk z Wydziału Filologicznego.

Inauguracja roku akademickiego to także okazja do podziękowania za współpracę ludziom i instytucjom szczególnie zaangażowanym w swoich działaniach na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego. Złote Medale Uniwersytetu Gdańskiego Doctrinae Sapientiae Honestati  odebrali w tym roku: prof. Stefan Jurga, były wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego,  w uznaniu szczególnych zasług dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, prof. Ignacy Gryczyński w uznaniu wybitnego dorobku naukowego w zakresie biofizyki molekularnej oraz za znaczne zasługi na rzecz rozwoju badaczy UG. Złoty Medal Uniwersytetu Gdańskiego w uznaniu szczególnych zasług na rzecz naszej społeczności akademickiej i rozwoju naszej uczelni został nadany także Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. W imieniu instytucji medal odebrała  Maria Brzozowska, zastępca dyrektora ds. rozwoju. Medale Uniwersytetu Gdańskiego za szczególne zasługi na rzecz naszej uczelni przyznaje Konwent Godności Honorowych UG pod przewodnictwem rektora UG.

Uroczystość uświetnił w tym roku koncert Chóru Wydziału Zarządzania UG „Non Serio”.

Fot. Mateusz Ochocki / KFP

Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczyna 30 000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz 1700 nauczycieli akademickich. Jak wynika ze wstępnych danych rekrutacyjnych na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018 uczelnia przyjęła ponad 11 000 studentów, z czego ponad 8 000 to studenci studiów stacjonarnych, a niemal 3000 – studenci studiów niestacjonarnych. W roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Gdańskim można studiować 75 kierunków w zakresie 223 specjalności. Programy studiów powstają we współpracy z praktykami, ekspertami w poszczególnych dziedzinach. Uczelnia wykorzystuje w tym zakresie wiedzę i doświadczenie przyszłych pracodawców, którzy stwarzają także możliwości atrakcyjnych praktyk i staży.

W czasie tegorocznej rekrutacji największym zainteresowaniem kandydatów na studia cieszyły się Skandynawistyka – 11,30 osób na jedno miejsce, Filologia angielska – 10,31, Bezpieczeństwo narodowe – 9,80, Psychologia – 9,43 i Kryminologia – 9,11. Łącznie jest aż 13 kierunków, na których było powyżej 5 kandydatów na miejsce, co świadczy o dużym zainteresowaniu studiami na Uniwersytecie Gdańskim. W zakresie kierunków ścisłych i związanych z naukami ścisłymi największym zainteresowaniem cieszyła się specjalność Aplikacje informatyczne w biznesie na kierunku Informatyka i ekonometria – 4,52 kandydatów na jedno miejsce, Informatyka – 4,24, kierunek Informatyka i ekonometria – 4,03 oraz Biotechnologia – 3,86. Spośród nowych kierunków największym zainteresowaniem cieszyła się Psychologia pracy i biznesu – nowa specjalność na kierunku Psychologia, gdzie na jedno miejsce przypadło 8,65 kandydatów. Pozostałe nowe kierunki w roku akademickim 2017/2018 to między innymi studia stacjonarne pierwszego stopnia: Modelowanie matematyczne i analiza danych; studia stacjonarne drugiego stopnia: Biologia medyczna, Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (do tej pory prowadzone tylko na I stopniu) oraz niestacjonarne w języku angielskim – European and International Business Law i nowa specjalność na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich.

W roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Gdańskim kontynuowana będzie realizacja następujących inwestycji: rozbudowa Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o nowy budynek Instytutu Informatyki, dokończenie budowy EkoParku UG oraz utworzenia Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego (to inwestycje, które otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020), a także remont domu studenckiego nr 4 wraz z budową pomieszczeń na potrzeby przedszkola.

W planach jest także budowa Centrum Sportowego UG (projekt został ujęty w Planie Wieloletnim do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu Ministerstwa Sportu i Turystyki, uczelnia ubiega się o dofinansowanie tej inwestycji), a także rozbudowa i remont domu studenckiego nr 9, remont i przebudowa budynku Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

Uniwersytet Gdański umacnia swoją pozycję naukowego lidera. Jednym z największych sukcesów jest uzyskanie 41 milionów złotych w ramach Programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Międzynarodowe Agendy Badawcze – na utworzenie na Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, w którym naukowcy będą poszukiwać nowych sposobów leczenia nowotworów. Centrum współtworzą dwaj światowej klasy naukowcy prof. Ted Hupp i prof. Robin Fahraeus, a Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie dwóch wyróżnionych polskich uczelni, na których powstaną Międzynarodowe Agendy Badawcze (do tej pory w programie finansowanie zdobyły tylko trzy projekty). Uniwersytet Gdański uplasował się także na piątym miejscu wśród uniwersytetów, które są liderami w pozyskiwaniu środków z Narodowego Centrum Nauki. W rankingu zostały wymienione jednostki, którym w 2016 roku przyznano dofinansowanie w wysokości powyżej 10 milionów złotych. Łączna kwota przyznanych UG środków w ramach wszystkich konkursów NCN to 28, 78 mln złotych.

W zakresie międzynarodowych projektów naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych realizowanych jest obecnie na uczelni 46 projektów na łączną kwotę około 59 mln zł i 242 naukowe projekty krajowe oraz krajowe rozwojowe na łączną kwotę niemal 145 milionów złotych (są to w większości projekty trwające kilka lat i podana kwota obejmuje całość finansowania).

Łączna liczba cytowań zawartych w bazie Web of Science wynosi obecnie 126 253, a tak zwany index Hircha (współczynnik istotności mierzony liczbą cytowań) 116. To liczby, które przekładają się na rozpoznawalność naukowców UG w najważniejszych naukowych gremiach i na ich naukowe sukcesy.

Beata Czechowska-Derkacz

Dyskusja (0 komentarzy)