Aktualności
Opublikowano: 2017-12-14

Ocena wyróżniająca kierunku mechanika i budowa maszyn PB

Kierunek mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej otrzymał najwyższą – wyróżniającą – ocenę  Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

PKA jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Zespół Oceniający Komisji wizytował Wydział Mechaniczny PB w czerwcu tego roku. W trakcie wizytacji odbyły się spotkania ze studentami, pracownikami Wydziału, z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, za prowadzenie kierunku studiów, praktyki, a także z przedstawicielami Samorządu Studentów i Biura Karier. Ponadto dokonano przeglądu wybranych prac dyplomowych i etapowych, przeprowadzono hospitacje zajęć oraz dokonano przeglądu bazy dydaktycznej i socjalnej wykorzystywanej w procesie dydaktycznym.

Pięć spośród ośmiu przyjętych przez Komisję kryteriów  uzyskało ocenę wyróżniającą: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni, program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, kadra, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia.
W raporcie z wizytacji  zwrócono także uwagę na wdrożenie bardzo dobrej procedury dotyczącej oceny i przeglądu metodyki, warunków i sposobów zaliczania przedmiotów pod kątem właściwej weryfikacji osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia. Wysoko oceniona została także infrastruktura wykorzystywana do zajęć dydaktycznych. Uwagę komisji zwróciło  m.in. uruchomienie internetowej platformy dydaktycznej Wydziału Mechanicznego.

Ostatecznie Uchwałą Nr 613/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek mechanika i budowa maszyn prowadzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej uzyskał ocenę wyróżniającą.

To pierwsza ocena wyróżniająca dla kierunku studiów prowadzonego na Politechnice Białostockiej.

Dziekan Wydziału Mechanicznego PB prof. Andrzej Seweryn: „Najwyższa ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku mechanika i budowa maszyn świadczy o bardzo wysokim poziomie kształcenia. Pokazuje, że w programie nauczania wykorzystujemy  aktualne osiągnięcia naukowe, że bardzo dobrze współpracujemy z przedsiębiorcami. Także studentom stwarzamy możliwość realizacji projektów naukowych. Mamy świetnie wyposażone laboratoria naukowe i dydaktyczne. Ale przede wszystkim, ocena wyróżniająca  świadczy o ogromnej pracy i zaangażowaniu pracowników i studentów Wydziału. Chciałbym im za to serdecznie podziękować, szczególnie, że jest to już drugie ważne wyróżnienie dla Wydziału – wcześniej Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał wysoką kategorię A oceniając działalność naukową”.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)