Aktualności
Szkoły wyższe
27 Maja
Źródło: www.pwsw.pl
Opublikowano: 2019-05-27

Pielęgniarstwo wraca do Przemyśla

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu uruchamia studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pielęgniarstwo.

Pielęgniarstwo to samodzielna profesja medyczna o wysokim poziomie kompetencji społecznych i zawodowych, służących ochronie najwyższych wartości jakim są życie i zdrowie człowieka. Uruchamiane w PWSW w Przemyślu studia na kierunku pielęgniarstwo służyć mają zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Przemyśla oraz Podkarpacia. Stanowią odpowiedź na duże zapotrzebowanie rynku pracy na osoby o tego rodzaju kwalifikacjach zawodowych. Absolwenci będą mieli możliwość otrzymania dobrze płatnej pracy w regionie, w kraju i poza jego granicami.

Pielęgniarstwo to kierunek adresowany do młodzieży i dorosłych z Przemyśla, powiatu przemyskiego, powiatów ościennych, województwa podkarpackiego, a także kandydatów z zagranicy. Program kształcenia na kierunku pielęgniarstwo jest zgodny z misją PWSW w Przemyślu – zakłada ona praktycznienie programów studiów, zatem dostosowanie form i treści nauczania do praktycznego charakteru zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Program ten jest realizowany w oparciu o obowiązujące standardy kształcenia dla kierunków medycznych ustalone przez Ministra Zdrowia i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studia na kierunku pielęgniarstwo w PWSW w Przemyślu trwają sześć semestrów i są prowadzone w systemie stacjonarnym. Absolwenci uzyskają tytuł zawodowy licencjata w zakresie  pielęgniarstwa. Celem kształcenia jest wyposażenie absolwentów w kompetencje niezbędne do świadczenia wysokiej jakości opieki nad osobami zdrowymi, zagrożonymi chorobą i chorymi oraz umierającymi. Nadrzędnym celem kształcenia na tym kierunku jest przekazywanie studentom nowoczesnej wiedzy medycznej oraz kształtowanie umiejętności praktycznych, pozwalających na profesjonalne udzielanie świadczeń z zakresu pielęgniarstwa, kształtowanie postawy etyczno-moralnej pracownika ochrony zdrowia, a także umiejętności pracy w zespole i pracy własnej.

Kierunek prowadzony będzie we współpracy z wiodącymi placówkami ochrony zdrowia, są to: Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu i Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy oraz instytucjami sektora medycznego, m.in. z: Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu oraz regionalnym oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie. Studenci będą odbywać praktykę zawodową nie tylko w szpitalach, przychodniach, ale również w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz placówkach szkolnych.

Źródło: PWSW w Przemyślu

Dyskusja (0 komentarzy)