Aktualności
Szkoły wyższe
06 Lutego
Opublikowano: 2017-02-06

Pierwsze posiedzenie Konwentu US

30 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Konwentu Uniwersytetu Szczecińskiego zwołane przez rektora uczelni, prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka. 

Na uniwersytecie jako organ doradczy władz rektorskich utworzono konwent, do którego powołani mogą zostać dotychczasowi rektorzy uczelni, przedstawiciele organów samorządu terytorialnego i zawodowego, instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych, organizacji pracodawców oraz organizacji samorządu gospodarczego oraz przedstawiciele przedsiębiorców i instytucji finansowych.

W obecnej kadencji na lata 2016-2020 do konwentu zaproszeni zostali: Joachim Brudziński – wicemarszałek Sejmu RP, Krzysztof Kowalski – wojewoda zachodniopomorski, Olgierd Geblewicz – marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Piotr Krzystek – prezydent miasta Szczecin, mgr inż. Janusz Żmurkiewicz – prezydent miasta Świnoujście, Anna Kornacka – Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan, Dariusz Słaboszewski – Port Szczecin-Świnoujście,. prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – poprzedni  rektor US, dr Wojciech Wardacki – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Marcin Wiecki – Bank BGK, Dariusz Więcaszek – Północna Izba Gospodarcza, dr inż. Zbigniew Zalewski – ZUS oraz Małgorzata Wojtczak – Bank PKO BP.

Do kompetencji konwentu należy w szczególności wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora, przedstawianie stanowisk, o których wydanie zwrócił się senat uczelnie, inicjowanie współpracy uniwersytetu z organizacjami i instytucjami, których przedstawiciele wchodzą w skład konwentu oraz występowanie z wnioskami o nadanie tytułu doktora honoris causa.

Przewodniczącym konwentu jest rektor US, który zwołuje posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w semestrze. Członkowie konwentu, w liczbie nie przekraczającej 15 osób, powoływani są i odwoływani przez rektora na czas trwania kadencji władz rektorskich.

Uchwały konwentu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy powołanych członków i stanowią głos doradczy mający służyć rozwojowi uniwersytetu i wspieraniu podejmowanych przez niego inicjatyw.

Julia Poświatowska

Fot. Filip Kacalski

Dyskusja (0 komentarzy)