Aktualności
Szkoły wyższe
31 Grudnia
Opublikowano: 2021-12-31

Pierwsze zagraniczne akredytacje dla UMCS

Kierunki studiów oraz kształcenie doktorantów prowadzone przez Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej otrzymały certyfikat European Chemistry Thematic Network. To pierwsze międzynarodowe akredytacje przyznane lubelskiej uczelni.

Oceny jakości kształcenia dokonała Komisja Akredytacyjna Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wizytacja odbyła się w połowie grudnia. Obejmowała ocenę programów studiów, jakości kształcenia i infrastruktury. Komisja wysoko oceniła jakość kształcenia oraz doceniła wysoki poziom merytoryczny przygotowania wydziału do procesu certyfikowania, w szczególności opracowane raporty samooceny. W efekcie Wydział Chemii otrzymał trzy międzynarodowe certyfikaty: ECTN Chemistry Eurobachelor, ECTN Chemistry Euromaster i ECTN Chemistry Doctorate Eurolabel. Potwierdzają one najwyższe standardy europejskie w zakresie jakości kształcenia. To pierwsze międzynarodowe akredytacje przyznane UMCS.

Umożliwią one otrzymanie absolwentom  suplementów do dyplomu z odpowiednią adnotacją – do dyplomu licencjackiego (EUROBACHELOR), magisterskiego (EUROMASTER) oraz doktorskiego w zakresie nauk chemicznych (DOCTORATE EUROLABEL), potwierdzających, iż uzyskali oni wykształcenie w stopniu równym najlepszym europejskim uczelniom, posiadającym akredytację ECTN. Uprawnieni do otrzymania suplementów z adnotacją o przyznanej akredytacji będą absolwenci kierunku chemia I i II stopnia oraz doktoranci w zakresie nauk chemicznych, którzy rozpoczynają kształcenie od 1 października 2021 r. Akredytację przyznano do 30 września 2026 roku.

European Chemistry Thematic Network Association (ECTN) to stowarzyszenie non-profit zarejestrowane w Belgii. Jest rezultatem sześciu lat wcześniejszej działalności sieci (1996–2002). Sieć jest finansowana przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus. Obecnie liczy ponad 120 członków (uczelnie, krajowe towarzystwa chemiczne i firmy chemiczne) z 30 krajów. W tym gronie jest jedenaście polskich instytucji: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Wrocławska, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Eksperci sieci realizują szereg przedsięwzięć obejmujących m.in. opracowywanie ram kwalifikacji licencjackich, magisterskich i doktoranckich w dyscyplinie chemii oraz przeprowadzanie procedur akredytacyjnych.

źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)