Aktualności
Szkoły wyższe
24 Maja
Od lewej: prof. Marek Lefik, dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ, prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ, Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi, prof. Antoni Różalski, rektor UŁ, prof. Rafał Matera, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Fot. Tomasz Boruszczak
Opublikowano: 2017-05-24

PŁ i UŁ poprowadzą wspólny kierunek – rewitalizacja miast 

Rektorzy Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, w obecności Prezydent Miasta Łodzi, podpisali umowę o wspólnym prowadzeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Rewitalizacja miast. To interdyscyplinarne studia o profilu praktycznym obejmujące takie obszary wiedzy jak: architektura, urbanistyka, budownictwo, inżynieria środowiska, ekonomia, nauki o zarządzaniu, socjologia, pedagogika, geografia. Studia prowadzą wspólnie Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ oraz Wydziały: Ekonomiczno-Socjologiczny, Nauk Geograficznych, Zarządzania i Nauk o Wychowaniu UŁ.

– Rekrutację kandydatów na studia organizuje Politechnika Łódzka. W najbliższym naborze limit miejsc ustalono na 60 osób. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Rewitalizacja miast musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z obszarów: technicznego, społecznego, ścisłego lub przyrodniczego – poinformował prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ.

– Rewitalizacja miast jest pierwszym tego typu kierunkiem kształcenia w Polsce, o dużym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. Organizacja studiów na tym kierunku zakłada zacieśnianie współpracy pomiędzy uczelniami a przedstawicielami praktyki gospodarczej – dodał prof. Antoni Różalski, rektor UŁ.

W programie studiów znalazły się łącznie 62 przedmioty (obowiązkowe i obieralne), z czego 23 prowadzone są przez pracowników Politechniki Łódzkiej, a 39 przez pracowników Uniwersytetu Łódzkiego. Na pierwszym semestrze przewidziane są zajęcia obieralne, pozwalające studentom nadrobić pewne „niedobory” wiedzy z zakresy nauk technicznych dla osób z UŁ lub nauk społecznych – dla osób z PŁ.

Plany/rozkłady zajęć na poszczególne semestry układane będą w taki sposób, aby zajęcia nie odbywały się w jednym dniu na obu uczelniach.

W umowie ustalono, że Politechnika Łódzka (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska) jest jednostką wiodącą, odpowiedzialną za prowadzenie spraw organizacyjnych związanych ze studiami, natomiast wszystkie ustalenia ze strony Uniwersytetu Łódzkiego prowadzone są przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (w imieniu pozostałych trzech wydziałów: Wydziału Nauk Geograficznych, Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Nauk o Wychowaniu).

W ramach kierunku Rewitalizacja miast student zdobędzie wiedzę z zakresu procesu rewitalizacji i towarzyszących jej zjawisk i problemów. Absolwent studiów będzie potrafił nie tylko analizować warunki techniczne, infrastrukturalne, architektoniczne i urbanistyczne rewitalizowanego obszaru, ale także wskazać podmioty i grupy społeczne, których interesy mogą być związane z rewitalizacją, prowadzić analizy ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfliktów lub współdziałania.

Program pozwala absolwentowi zrozumieć, że rewitalizacja jest reakcją na kryzys obszaru, ale jednocześnie stanowi przedsięwzięcie komercyjne, pozwalające angażować środki z różnych źródeł i jest często impulsem do podejmowania szerszych działań inwestorskich, jest umiejętnym połączeniem wielu często przeciwstawnych interesów dla osiągnięcia wspólnie akceptowanego celu.

Absolwent kierunku studiów Rewitalizacja miast otrzyma wspólny dyplom, sygnowany przez Uniwersytet Łódzki oraz Politechnikę Łódzką.

 Tomasz Boruszczak

 

Dyskusja (0 komentarzy)