Aktualności
Szkoły wyższe
14 Września
Opublikowano: 2017-09-14

Ponad 18 mln zł dla Politechniki Rzeszowskiej na staże dla studentów

Już wkrótce Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, chcąc ułatwić studentom wejście na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach, przystąpi do realizacji sześciu projektów stażowych. Możliwe to będzie dzięki uzyskaniu dofinansowania projektów, które zostały złożone do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucji Pośredniczącej dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  Stosowne wnioski zostały złożone w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 pod nazwą  „Studiujesz? Praktykuj!” w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wszystkie wnioski sporządzone przez pracowników Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej przy współudziale poszczególnych wydziałów otrzymały dofinansowanie. Już od 1 marca 2018 r. studenci sześciu wydziałów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza będą mogli odbywać atrakcyjne staże, które ułatwią absolwentom wejście na rynek pracy dzięki zdobyciu praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. Za udział w stażu studenci będą otrzymywać stypendium.

 Ogólna wartość projektów to 19 030 813,35 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 18 459 888,91 zł.

Tytuły projektów, które będą realizowane od 1 marca 2018 r. do 30 listopada 2019 r.: INŻYNIER NA STAŻ – program stażowy dla studentów inżynierii medycznej Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej; Od teorii do praktyki – staże na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej; Wysokiej jakości staże szansą na lepszy start – program stażowy na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej; Organizacja staży dla studentów kierunków II stopnia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej; Organizacja wysokiej jakości staży dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej; Zawodowy start – wysokiej jakości program stażowy na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej.

Celem wymienionych projektów jest podniesienie przez studentów kompetencji, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez realizację atrakcyjnych programów stażowych, odpowiadających kierunkom kształcenia objętych wsparciem. Działania w projekcie będą elementem nowym, odrębnym od już istniejących, wynikających ze ścieżki kształcenia na danym kierunku. Efektem będzie zdobycie praktycznych umiejętności, podniesienie kompetencji i doświadczenia w czasie odbywania przedmiotowego stażu, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach, bezpośrednio związanego z prowadzonym przez uczelnię kierunkiem kształcenia, nastawionego na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy. Staże te umożliwią studentom nawiązanie nowych kontaktów zawodowych. Pozwolą również poznać własne możliwości na rynku pracy. Za udział w stażach, studenci otrzymają stypendium stażowe.

Warto podkreślić, że są to już kolejne projekty, które dzięki doświadczeniu kadry Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej i zaangażowaniu pracowników poszczególnych wydziałów, otrzymały dofinansowanie w ostatnich latach.

Obecnie na Politechnice Rzeszowskiej jest realizowanych ok. 30 projektów, ich wartość ogółem to ok. 70 mln. zł.

Anna Worosz

Dyskusja (0 komentarzy)