Aktualności
Szkoły wyższe
01 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-01

Powołano pierwszą Radę Uczelni na UWM

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na posiedzeniu 29 marca wybrał skład pierwszej Rady Uczelni. Jej kadencja potrwa do 31 grudnia 2020 r. Pierwszym zadaniem Rady będzie zaopiniowanie projektu nowego statutu Uniwersytetu.

W skład Rady UWM weszło sześcioro członków, w tym troje spoza wspólnoty uczelni, oraz – z mocy ustawy –przewodniczący Samorządu Studenckiego Krystian Filipek. Radę tworzą:

prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka – absolwentka Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej. Od 2002 r. zatrudniona na Wydziale Chemii PWr. W 2012 r. otrzymała tytuł profesora w dziedzinie nauki techniczne. Od lutego 2018 r. profesor zwyczajny Politechniki Wrocławskiej. Od 2012 r. – kierownik akredytowanego przez PCA Laboratorium Chemicznego Analiz Wielopierwiastkowych. Od 2013 r. ekspert MRiRW w zakresie ocen rejestracyjnych środków ochrony roślin. W latach 2016–2017 wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Grupa Azoty ZAK S.A. Od lutego 2019 r. prezes zarządu Centrum Naukowo Badawczego Chemii Agrochemii i Ochrony Środowiska Agrophos. Aktywny ekspert NCBiR, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, NAWA, Slovak Research Agency. Specjalista w zakresie innowacyjnych agrochemikaliów: nawozów, środków poprawiających wzrost roślin, dodatków paszowych; gospodarki o obiegu zamkniętym. Zainteresowania naukowe: technologia nawozów; technologia dodatków paszowych; biotechnologia przemysłowa; biotechnologia środowiska; biomonitoring.

prof. dr hab. Marek Chmaj – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz Wydziału Politologii UMCS. W 2009 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Stypendysta Research Support Scheme (1997–1988) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1999), uczestnik ponad stu konferencji naukowych, długoletni redaktor naczelny czasopisma „Athenaeum” i członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”. Wykładowca na wielu uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Castellon (Hiszpania), Bari (Włochy), Rydze (Łotwa) oraz Bańskiej Bystrzycy (Słowacja). Stały ekspert komisji sejmowych i senackich oraz partner zarządzający w Kancelarii Chmaj i wspólnicy sp. k. Kierownik Katedry Prawa Publicznego na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym.

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1984 roku zatrudniony w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK. Od 1 listopada 2001 roku zatrudniony na stanowisku profesora UMK, natomiast w 2005 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Obecnie związany zawodowo z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika (kierownik Zakładu Historii Gospodarczej oraz Centrum Badań Kopernikańskich) oraz – od 2016 r. – z Instytutem Historii PAN. W latach 1995–1997 kierownik Zaocznego Studium Historii, w latach 1998–2000 zastępca dyrektora, a w latach 2003–2006 dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki, członek licznych komitetów redakcyjnych i rad naukowych historycznych czasopism naukowych (m.in. „Kwartalnika Historycznego”, „Rocznika Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, „Przeszłości Demograficznej Polski”), rad muzealnych (m.in. Muzeum Historii Polski i Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie). W latach 2003–2012 i od 2015 Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego. Przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN w latach 2012–2015 (obecnie wiceprzewodniczący), od 2011 roku członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,  w której od 2017 roku pełni funkcję przewodniczącego sekcji I (nauk Humanistycznych i społecznych). Zainteresowania naukowe: historia społeczno-gospodarcza państwa krzyżackiego w XIII–XV wieku i ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem Prus Królewskich w XV–XVIII wieku.

prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski – od początku swej drogi zawodowej związany z Wydziałem Humanistycznym UWM. Reprezentuje dyscyplinę literaturoznawstwo. W 2013 otrzymał nominację na profesora nauk humanistycznych. Od ponad 30 lat jest członkiem Rady Wydziału Humanistycznego. Był wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej. Wieloletni kierownik Zakładu Literatury Współczesnej i Teorii Literatury. W latach 2001–2002 członek senackiej Komisji Nauki, od 2008 roku przewodniczący Kolegium Wydawniczego UWM, członek Senatu UWM w kadencjach 2012–2020, a także członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN w Warszawie (2015–2018). Członek prezydium  Komisji Nauk Humanistycznych Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku w okresie od 2016 do 2018. Współpracuje ze wszystkimi uniwersytetami w Polsce, a także z Uniwersytetem Wiedeńskim, Uniwersytetem Śląskim w Opawie i uczelniami niemieckimi (we Frankfurcie n. Odrą oraz w Greifswaldzie). Współzałożyciel i działacz Wspólnoty Kulturowej „Borussia” (1990–2002), członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (w latach 1996–2005 jego prezes). Przewodniczył Towarzystwu Literackiemu im. Adama Mickiewicza. Współkierował Polskim Towarzystwem Czytelniczym i Warmińską Inicjatywą Kulturalną. Należy do Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Sekretarz Rady Sołeckiej w Przykopie w latach 2014–2018.

prof. dr hab. Tadeusz Kamiński – absolwent Wydziału Weterynarii Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1995 roku, doktora habilitowanego nauk biologicznych – w 2006 roku, w 2014 r. otrzymał tytuł profesora w dziedzinie nauk biologicznych. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM. W latach 2008–2011 prodziekan ds. studenckich Wydziału Biologii UWM, a od roku 2011 dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii. Przewodniczący Senackiej Komisji Nauki. Odbył roczny staż naukowy w WHO Collaborating Centre for Research in Human Reproduction, University of Oulu, Finlandia. Tematyka jego badań dotyczy hormonalnej regulacji procesów rozrodczych u ssaków.  Jest autorem i współautorem 79 publikacji z listy A MNiSW o sumarycznym współczynniku wpływu (IF) 136. Indeks Hirscha 16.

prof. dr hab. Andrzej Koncicki – absolwent Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 2002 roku otrzymał tytuł profesora w dziedzinie nauk weterynaryjnych. Od 2002 r. członek Senatu UWM. W okresie pełnienia przez niego funkcji dziekana Wydział Medycyny Weterynaryjnej otrzymał aprobację europejską przyznaną przez Europejskie Stowarzyszenie ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziałach Medycyny Weterynaryjnej (European Association of Establishments for Veterinary Education – EAEVE) w zakresie zgodności procesu kształcenia  na kierunku weterynaria ze standardami Unii Europejskiej, obowiązującą do 2022 r., a w 2015 r. uzyskał, w konsorcjum naukowym „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze nauk weterynaryjnych na lata 2015–2019. Obecnie kierownik Katedry Chorób Ptaków, prodziekan WMW, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu (druga kadencja). Od 2001 roku członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Ponadto w latach 2007–2009 wiceprezes, następnie do 2012 roku prezes, a od 2016 r. honorowy członek tego Towarzystwa. W latach 2008–2009 członek Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów ds. Programów Międzynarodowych przy NCBiR. Obecnie m.in. członek Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk, od 2016 roku przewodniczący Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Od 2012 r. członek Rady Sanitarno-Epizootycznej przy Głównym Lekarzu Weterynarii, od 2017 r. członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych i ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zainteresowania badawcze: aktualne problemy w diagnostyce, epizootiologii i profilaktyce chorób drobiu, zwłaszcza indyków.

Przewodniczącym Rady został prof. Marek Chmaj. Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni zaplanowano na 12 kwietnia. Rada zaopiniuje wtedy projekt statutu Uniwersytetu. Kadencja nowego organu w strukturze uczelni potrwa do 31 grudnia 2020 r. Do tego czasu Rada ma realizować wyłącznie zadania polegające na uchwaleniu regulaminu swego działania, opiniowaniu projektu statutu uczelni oraz wskazywaniu kandydatów na rektora. Zgodnie z założeniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rada Uczelni ma charakter doradczy. Odpowiadać będzie za opiniowanie strategii uczelni, projektu statutu oraz monitorować gospodarkę finansową uczelni.

Źródło: UWM

 

Dyskusja (0 komentarzy)