Aktualności
Szkoły wyższe
30 Maja
Opublikowano: 2019-05-30

Powołano radę uczelni na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku powołał radę uczelni. 7-osobowe gremium w myśl Ustawy 2.0 ma być organem kontrolującym finanse i współdecydować o kierunku rozwoju uczelni.

Z ramienia uczelni w skład rady weszli 3 dziekani, których kadencję w czerwcu wygasza Konstytucja dla Nauki:

  • prof. dr hab. Irina Kowalska – profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki, endokrynolog/diabetolog, dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB;
  • prof. dr hab. Wojciech Miltyk – profesor nauk farmaceutycznych, nauczyciel akademicki, dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB, przewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych;
  • prof. dr hab. Sławomir Terlikowski – profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.

Ponadto spoza uczelni radę reprezentować będą:

  • dr Jolanta Koszelew – nauczyciel akademicki, broker innowacji, pierwszy Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (2011–2013), wiceprezes Fundacji Technotalenty. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie transferu technologii, zarządzania i innowacyjnych projektów badawczych. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Białostockiej – prowadzi zajęcia z zakresu informatyki oraz przedsiębiorczości i realizacji badań naukowych. Jest doktorem nauk matematycznych w dyscyplinie informatyka oraz absolwentem studiów podyplomowych „Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi”, uczestniczyła w programie Top 500 Innovators w Stanford University oraz Singularity University w Mountain View. Jest ekspertem Komisji Europejskiej w programie SME Instrument Horyzont 2020 oraz brokerem innowacji w ramach programu „Brokerzy Innowacji” realizowanego przez MNiSW, w celu wsparcia procesów komercjalizacji wyników projektów B+R na Politechnice Białostockiej. Pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich i dydaktyki na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Dzięki jej wsparciu i zaangażowaniu powstało Laboratorium Obrazowania Molekularnego (Bio-skaner PET/MR) wykorzystywane przez UMB do prac badawczych oraz projekt MOBIT stworzenia referencyjnego modelu diagnostyki personalizowanej guzów nowotworowych do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej. Od 2017 roku Fundacja Technotalenty organizuje wspólnie z UMB  konkurs w ramach kategorii Technotalent UMB wspierając rozwój utalentowanych studentów i absolwentów uczelni.
  • prof. Marek Konarzewski – prof. biologii, nauczyciel akademicki w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, wiceprezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku, członek Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W latach 2008–2013 pełnił funkcję radcy ds. współpracy naukowo-technologicznej w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, od 2017 roku jest doradcą Ministra Spraw Zagranicznych ds. nauki i technologii. Wybitny naukowiec (ok. 3 tys. cytowań, IH=30) w zakresie ekologii, biologii ewolucyjnej, fizjologii i genetyki, w szczególności ewolucji składowych budżetów energetycznych i mechanizmów fizjologicznych warunkujących plastyczność fenotypową; analiza badanych procesów na poziomie molekularnym, organizmalnym i środowiskowym. W zakresie dyplomacji naukowej zajmuje się analizą i tworzeniem efektywnych mechanizmów doradztwa naukowego na poziomie krajowym i międzynarodowym. W 2015 roku otrzymał Medal Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku „Za zasługi dla Uniwersytetu Medycznego” za działania prowadzące do powstania i rozwoju Stowarzyszenia Absolwentów Naszej Uczelni w USA.
  • Daniel Górski – dyrektor zarządzający LOMIRT (Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Transferu Technologii), ma wieloletnie doświadczenie i osiągnięcia w zakresie zarządzania w sektorze biznesowym i samorządzie: Dyrektor Biura Rozwoju UNIBEP S.A., Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego (wcześniej Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (prowadzenie negocjacji z KE, nadzór nad wdrażaniem programu finansowanego ze środków UE na lata 2007-2013, przygotowanie i nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego oraz Kontraktu Terytorialnego dla województwa Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Pracował jako wykładowca na Uniwersytecie w Białymstoku (prowadzenie zajęć dla studentów studiów podyplomowych z zakresu funduszy strukturalnych UE). Z wykształcenia jest ekonomistą ukończył studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, studia podyplomowe z informatyki (PB).

W radzie zasiądzie też przewodniczący Samorządu Studenckiego UMB Mateusz Grochowski. Przewodniczącą rady została dr Jolanta Koszelew.

Rada uczelni jest organem wprowadzonym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W jej skład wchodzi od 6 do 8 osób powoływanych przez Senat z zastrzeżeniem, że osoby spoza wspólnoty uczelni muszą stanowić co najmniej 50% tego składu. Obligatoryjnie członkiem rady uczelni jest przewodniczący samorządu studenckiego. Do zadań rady należy m.in.: opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez Senat, opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni, opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

Marcin Tomkiel, źródło: UMB

Dyskusja (0 komentarzy)