Aktualności
Szkoły wyższe
29 Marca
Opublikowano: 2019-03-29

Powołano Radę Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego

Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego powołał pierwszą Radę Uczelni. W jej skład weszło siedem osób.

Rada Uczelni to trzeci, obok rektora i senatu, organ uczelni publicznej wprowadzony nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która obowiązuje od 1 października 2018 roku. Zgodnie z jej zapisami składa się z 6 albo 8 osób powoływanych przez senat, z zastrzeżeniem, że osoby spoza wspólnoty uczelni muszą stanowić co najmniej 50 proc. tego składu. Obligatoryjnie członkiem rady uczelni jest przewodniczący samorządu studenckiego.

W pierwszej Radzie Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego znaleźli się:

  • prof. dr hab. Dariusz Dolański z Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego UZ;
  • dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ z Katedry Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych Wydziału Ekonomii i Zarządzania UZ;
  • dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ z Instytutu Informatyki i Zarzadzania Produkcją Wydziału Mechanicznego UZ;
  • Małgorzata Ragiel – dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze;
  • dr inż. Jarosław Gniazdowski – prokurent w Polkol sp. z o.o., Aeroklub Ziemi Lubuskiej;
  • Jerzy Ostrouch – prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;
  • Dominika Masionek – przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UZ.

Członkiem Rady Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego mogła zostać osoba, która spełnia wszystkie warunki ustawowe, czyli: ma pełną zdolność do czynności prawnych; korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie była karana karą dyscyplinarną; nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami; posiada wykształcenie wyższe (poza przewodniczącym Parlamentu Studenckiego); nie ukończyła 67. roku życia; nie pełni aktualnie funkcji organu Uniwersytetu Zielonogórskiego ani innej uczelni; nie jest aktualnie członkiem rady innej uczelni; nie jest aktualnie zatrudniona w administracji publicznej; nie sprawuje mandatu senatora Senatu RP, posła  Sejmu RP, posła  do Parlamentu Europejskiego, ani radnego.

Rada uczelni rozpocznie swoją działalność zaraz po jej powołaniu. Nowy organ ma dwa tygodnie na wskazanie Senatowi UZ kandydata na przewodniczącego Rady, którego Senat UZ powoła spośród członków Rady Uczelni pochodzących spoza wspólnoty uczelni. Rada musi też uchwalić swój regulamin. Do dnia wejścia w życie nowego statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego do zadań Rady będzie należało: opiniowanie projektu statutu, wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat, uchwalenie regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady.

Ewa Sapeńko

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)