Aktualności
Szkoły wyższe
12 Grudnia
Opublikowano: 2019-12-12

Powstaje Kolegium Akademickiego Lublina

Trwają prace nad utworzeniem Kolegium Akademickiego Lublina. W jego skład wejdą rektorzy lubelskich uczelni, marszałek województwa lubelskiego i prezydent miasta. Kolegium ma pracować na rzecz wzmacniania pozycji lubelskiego ośrodka akademickiego na arenie krajowej i międzynarodowej.

W Lublinie działa dziewięć uczelni, w tym pięć publicznych i cztery niepubliczne, w których studiuje łącznie ponad 60 tys. studentów. Oferta Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Lubelskiej oraz Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji obejmuje około 200 kierunków z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, technicznych, medycznych i przyrodniczych. W roku akademickim 2018/2019 w Lublinie kształciło się ponad 7 tys. obcokrajowców niemal ze 100 krajów, m. in. ze Stanów Zjednoczonych, Indii, Kanady, Norwegii, Tajwanu, Tajlandii, Ukrainy, Białorusi czy też z państw arabskich i afrykańskich, stanowiąc ok. 12% wszystkich lubelskich żaków. Ta wartość stawia Lublin ex aequo z Warszawą na pozycji lidera wśród dużych ośrodków akademickich.

Akademickość Lublina to jeden z ważnych filarów zarówno w Strategii Rozwoju Lublina, jak i w Strategii Województwa Lubelskiego. Miasto wspiera uczelnie w działaniach mających na celu zapewnienie jak najwyższego poziomu nauczania. Inspirująca w tym względzie jest międzynarodowa współpraca m. in. w ramach programu „Research in Lublin”, realizowanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Od kilku lat realizowany jest także projekt EUniverCities – gdzie tandemy miasto-uczelnie z Europy spotykają się przynajmniej raz w roku na wymianę doświadczeń. Wśród innych znaczących przedsięwzięć wzmacniających potencjał lubelskiej naukowej kadry należy wymienić Europejski Uniwersytet Wschodni, a także DT. Uni. Miasto intensyfikuje pozyskiwanie studentów zza granicy poprzez realizację programu Study in Lublin. Platforma zapewnia wielojęzyczny dostęp do informacji, działania integracyjne, a także tworzenie atmosfery otwartości na inne kultury. Powstają nowe kierunki obcojęzyczne na lubelskich uczelniach, a także współorganizowane są letnie szkoły, studia podyplomowe dla osób z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Dzięki zaangażowaniu lubelskich uczelni powstały centra transferu technologii czy inkubatory przedsiębiorczości, ścisłej współpracy na styku samorządu – uczelni – biznesu, także klastry działające w zakresie kluczowych dla lokalnej gospodarki branż, skupiające reprezentantów środowiska naukowego i biznesowego. Obecnie w mieście działa już 300 start-upów, skupionych w inkubatorach przedsiębiorczości. Lublin jest co do wielkości czwartym w Polsce ekosystemem start-upowym.

W Lublinie działają spółki zajmujące się komercjalizacją badań naukowych, co czyni lokalne uczelnie atrakcyjnymi dla naukowców ośrodkami do prowadzenia badań. Przykładem takiej współpracy są np. działania UMCS i Billennium S.A. Dzięki temu w Lublinie powstaje innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy, potrzebny do zbudowania systemu wczesnej diagnostyki nowotworów mózgu.

Przykładem współpracy samorządu, środowiska naukowego i biznesu jest „Lubelska Wyżyna IT”. Projekt ma na celu promocję oraz podniesienie konkurencyjności lubelskiej branży informatycznej. Chodzi m. in. o zwiększenie liczby studentów kierunków informatycznych, edukację informatyczną uczniów szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych, zwiększanie liczby miejsc pracy oraz inicjowanie i wspieranie ciekawych inicjatyw studenckich i pozaakademickich. Z kolei Klaster „Lubelska Medycyna” tworzą podmioty reprezentujące sektor publiczny i prywatny, w tym uniwersytety, jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, szpitale publiczne, prywatne podmioty lecznicze oraz firmy z branży medycznej. Celem klastra jest rozwój branży, współpraca w zakresie praktyk i nauk medycznych, wymiana doświadczeń, sieciowanie nauki i biznesu oraz promocja lubelskich usług medycznych.

Głośnym echem odbijają się osiągnięcia okulistyczne czy wynalezienie sztucznej kości przez naukowców Uniwersytetu Medycznego, a także liczne patenty potwierdzające innowacyjne rozwiązania stworzone przez badaczy Politechniki Lubelskiej. Słynne są też lubelskie tradycje badawcze związane z technologiami fotonicznymi i światłowodowymi – prace w tym zakresie, z licznymi sukcesami, prowadzone są nieprzerwanie na UMCS. Zespół pracowników tej uczelni pobił światowy rekord rozdzielczości w mikroskopii podczerwieni oraz odkrył nową metodę obrazowania molekularnego.

Lublin znalazł się w czołówce miast o najwyższym Indeksie Akademickości według raportu „Akademickość Polskich Miast” przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny. Jednym z aspektów ujętych w raporcie jest liczba osób studiujących w poszczególnych miastach w roku akademickim 2017/2018 i ich udział w ogólnej liczbie studentów w Polsce. Lublin zajął 7. miejsce za Warszawą, Krakowem, Poznaniem, Wrocławiem, Łodzią i Gdańskiem, ale przed Katowicami czy Rzeszowem. Lubelscy studenci stanowią 5% ogółu studentów w kraju. W Lublinie na 1000 mieszkańców przypadło 188 studentów. Poza tym Lublin z 9 uczelniami uplasował się na 10. miejscu w zestawieniu miast z największą liczbą szkół wyższych.

W ostatecznym zestawieniu Lublin znalazł się na 5. miejscu wśród 26 polskich ośrodków akademickich ujętych w raporcie. Indeks Akademickości Miast powstał na podstawie kryteriów rankingu „Perspektyw”, które przyporządkowano do siedmiu kategorii. Lublin wyróżnił się przede wszystkim w kategorii „Innowacyjność”, w której otrzymał 67 pkt i zajął 5. miejsce. Wysoko uplasował się również w kategorii „Potencjał naukowy” (4. miejsce), „Efektywność naukowa” (5. miejsce) czy „Warunki kształcenia” (6. miejsce).

źródło: lublin.eu

Akademicki Lublin – prezentacja

Dyskusja (0 komentarzy)