Aktualności
Szkoły wyższe
17 Maja
Źródło: MEiN
Opublikowano: 2023-05-17

Powstała Sieć Uniwersytetów Trójmorza

W Lublinie zainaugurowano działalność Sieci Uniwersytetów Trójmorza. Inicjatywa, której liderem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ma sprzyjać trwałej współpracy w dziedzinie nauki, prowadzeniu wspólnych badań, projektów i prac rozwojowych w regionie między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. 

Uroczystego podpisania memorandum o utworzeniu The Three Seas University Network (3SUN) dokonali podczas Samorządowego Kongresu Trójmorza przedstawiciele 13 uczelni skupionych w tej inicjatywie: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Trakia (Bułgaria), Katolickiego Uniwersytetu Chorwacji, Uniwersytetu w Tallinie (Estonia), Uniwersytetu Witolda Wielkiego (Litwa), Uniwersytetu Mykolasa Romerisa (Litwa), Baltic International Academy (Łotwa), Uniwersytetu Babeș-Bolyai (Rumunia), Uniwersytetu Trnawskiego (Słowacja), Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku (Słowacja), Alma Mater Europea (Słowenia), Uniwersytetu Inżynierii Wody i Środowiska oraz Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki (Ukraina). Pod dokumentem podpis złożył również minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek jako patron inicjatywy.

Sieć ma służyć wspólnym badaniom naukowym, wspólnym inicjatywom naukowym, ma służyć bezpośrednio połączeniu nauki i gospodarki. Nauki i życia społecznego, nauki i życia ekonomicznego, finansowego, też humanistycznego, religijnego, czyli nauki na każdej płaszczyźnie. Jeśli chcemy autentycznego rozwoju krajów Trójmorza, rozwoju efektywnego i błyskawicznego i szybkiego nadrobienia strat, to musimy bazować na osiągnięciach naukowych – podkreślił minister Przemysław Czarnek.

Celem sieci jest przede wszystkim partnerska współpraca w dziedzinie nauki, prowadzenie wspólnych badań, projektów i prac rozwojowych czy podejmowanie wspólnych inicjatyw i inwestycji służących poprawie jakości kształcenia i badań naukowych. Członkowie-założyciele wskazali też na działania mające na celu wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie jakości kształcenia, wymiany informacji o zasobach kadrowych i bazie dydaktycznej, a także upowszechniania i pomnażania dorobku uczelni w dziedzinie nauki, kultury i techniki. Uczelnie zadeklarowały ponadto wsparcie komercjalizacji wyników badań i działalność na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z przedstawicielami gospodarki i przedsiębiorcami.

Każdy może skorzystać na tym przedsięwzięciu, ponieważ ułatwi ono zawieranie umów na wiele konkretnych działań w obszarze nauki – stwierdził ks. prof. Mirosław Kalinowski,  rektor KUL, odnosząc się do idei otwartości, wedle której Sieć ma być propozycją współpracy dla uczelni z całego świata, nie tylko z Europy.

Z kolei dr hab. Beata Piskorska, prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju KUL, wyjaśniła, że podjęcie przez lubelską uczelnię ambitnego zadania, jakim jest stworzenie współpracy naukowej i badawczej pomiędzy uniwersytetami 12 państw Inicjatywy Trójmorza, wiąże się z potrzebą szerszej debaty akademickiej, ale też instytucjonalnej, pomiędzy ośrodkami naukowymi z tych państw. Przypomniała też, że dyskusja rektorów uniwersytetów i badaczy na ten temat, zainicjowana przez MEiN, odbyła się w ubiegłym roku na Kongresie Regionów Trójmorza. Powstanie Sieci Uniwersytetów Trójmorza, której siedzibą będzie Lublin, jest odpowiedzią na tę dyskusję.

To ważna inicjatywa, która może efektywnie przyczynić się do działań na rzecz umiędzynarodowienia współpracy naukowej poprzez stworzenie wewnętrznego systemu wymiany pracowników naukowych i studentów, wspólną realizację konferencji międzynarodowych, szkół letnich, wspólne przygotowywanie projektów międzynarodowych, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym – wyjaśniła prorektor KUL.

Drugiego dnia Kongresu (17 maja) odbędzie się panel dyskusyjny pt. „Inicjatywa Trójmorza jako przedmiot badań. Badania nad współpracą regionalną z perspektywy różnych dyscyplin naukowych” organizowany przez Instytut Studiów Politycznych PAN. W jego trakcie pokazany zostanie stan badań naukowych nad Inicjatywą, potencjał w tym obszarze oraz bariery, na jakie natykają się naukowcy. Debata ma też służyć popularyzacji badań nad Inicjatywą Trójmorza i zachęcić do zainteresowania się tym obszarem przez naukowców z różnych dyscyplin.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)