Aktualności
Szkoły wyższe
05 Kwietnia
Źródło: www.tdtu.edu.vn
Opublikowano: 2019-04-05

Prof. Cezary Madryas pierwszym polskim doktorem honoris causa wietnamskiej uczelni

Prof. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Ton Duc Thang w Ho Chi Minh. Jest pierwszym rektorem z Polski, który otrzymał takie wyróżnienie od uczelni z Wietnamu.

Wręczenie wyróżnienia było ostatnim punktem trwającej od 1 kwietnia wizyty prof. Madryasa w Wietnamie. Rozpoczął ją w Hanoi, gdzie podpisał trzy umowy z National University of Civil Engineering (NUCE), wiodącą wietnamską uczelnią w dziedzinach architektury i budownictwa. Porozumienia zakładają nawiązanie bilateralnej współpracy pomiędzy naszymi uczelniami, wymianę studentów oraz pracowników w ramach programu Erasmus+. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z przedstawicielami Viet-Pol International Cooperation and Overseas Education Consulting Centre, organizacji zrzeszającej wietnamskich absolwentów polskich uczelni. W jego trakcie podpisana została umowa o współpracy pomiędzy PWr i Viet-Pol, w ramach której organizacja będzie promowała naszą uczelnię w Wietnamie oraz pomagała w rekrutacji młodzieży, która chciałaby studiować na Politechnice Wrocławskiej.

Podczas drugiej części pobytu w Wietnamie odwiedził Ton Duc Thang University (TDTU) w Ho Chi Minh. Uniwersytet powstał we wrześniu 1997 roku i jest obecnie uznawany za jedną z dwóch najważniejszych uczelni w Wietnamie. Na 17 wydziałach kształci się tam ponad 23 tys. studentów i pracuje 1,3 tys. pracowników naukowych. W czwartek prof. Madryas podpisał wielostronną umowę o powołaniu konsorcjum uczelni wyższych współpracujących z TDTU. W skład konsorcjum weszło 12 uczelni z Czech, Danii, Holandii, Korei Płd., Belgii, Włoch, Tajwanu, Wietnamu oraz Politechnika Wrocławska – jako jedyny przedstawiciel Polski. W piątek, na zakończenie wizyty, otrzymał z rąk władz Uniwersytetu Ton Duc Thang w Ho Chi Minh tytuł doktora honoris causa. Doceniono w ten sposób jego istotny wkład w rozwój współpracy edukacyjnej pomiędzy Politechniką Wrocławską i TDTU, a także między Wietnamem a Polską.

Prof. Cezary Madryas ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej w 1976 roku. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1982 roku, a doktora habilitowanego w 1993 roku. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał w 2003 roku, a w 2007 r. został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. W trakcie dotychczasowej pracy na uczelni pełnił m.in. funkcję dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej (2002–2005), dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego (2005–2008), prorektora ds. rozwoju (od 2008 r.) i kierownika Katedry Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego (od 2014 r.). Większość prowadzonych przez niego badań związana jest z szeroko rozumianą rozbudową, modernizacją i odnową infrastruktury podziemnej na terenach zurbanizowanych.

Prof. Cezary Madryas jest autorem lub współautorem ośmiu dzieł zwartych, w tym czterech monografii i czterech akademickich wydawnictw książkowych, z których „Mikrotunelowanie”, „Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych” czy „Tunele wieloprzewodowe” stały się podstawowymi podręcznikami dla studentów wydziałów budownictwa i ochrony środowiska na polskich uczelniach wyższych. Jest również autorem lub współautorem 480 prac udokumentowanych w systemie DONA, w tym ponad 170 naukowych prac opublikowanych (z czego 65 o zasięgu międzynarodowym) oraz 290 sprawozdań z badań wykonanych na rzecz gospodarki narodowej (raporty SPR). We wrześniu 2018 r. odebrał w Budapeszcie tytuł Honorowego Profesora Óbuda Univeristy.

Michał Ciepielski

 

Dyskusja (0 komentarzy)