Aktualności
Szkoły wyższe
03 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-03

Prof. Krzysztof Wilde nowym rektorem Politechniki Gdańskiej

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde został 41. rektorem Politechniki Gdańskiej. Oficjalne wyniki wyborów podała Uczelniana Komisja Wyborcza. Kadencja nowo wybranego rektora potrwa do 31 sierpnia 2020 roku.

Nowy rektor PG został wybrany w tajnym głosowaniu podczas zebrania Uczelnianego Kolegium Elektorów, które odbyło się w poniedziałek, 3 czerwca. Kontrkandydatem prof. Wilde był prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG, urodził się 11 stycznia 1966 roku w Gdańsku. Jest specjalistą w zakresie mostownictwa, mechaniki budowli oraz diagnostyki i geodezyjnego monitoringu konstrukcji inżynierskich. Od 2015 roku kieruje Katedrą Wytrzymałości Materiałów. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Jest autorem i współautorem około 60 prac indeksowanych w najważniejszych bazach: Web of Science – h-index 18, Google Scholar – 20, Scopus – 19, cytowanych ponad 1600 razy przez autorów z 60 państw. Uzyskał 4 patenty, zrealizował ponad 200 ekspertyz, projektów oraz opracowań technicznych. W swojej pracy zawodowej łączy wysoką aktywność naukową z inżynierskim charakterem prac na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Jest czynnym inżynierem i posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

W latach 1984–1989 odbył studia wyższe na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Japonii, gdzie studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Uniwersytetu Tokijskiego. W latach 1995–1999 pracował tam kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta i profesora uczelni. W 2002 roku Rada Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Jego rozprawa habilitacyjna została wyróżniona, a w 2004 roku uzyskała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. W 2009 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. W latach 2002-2004 był prodziekanem ds. kształcenia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej. W kadencji 2004–2008 jako pierwszy dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska zrealizował trudną misję kierowania jednostką powstałą z połączenia Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Lądowej. W 2016 roku został ponownie wybrany na funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Od 2011 roku jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, a od 2016 roku Komitetu Mechaniki PAN.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na stanowisko rektora Politechniki Gdańskiej stało się konieczne w związku z nagłą śmiercią prof. Jacka Namieśnika. Kandydatów mogli zgłaszać pracownicy, studenci i doktoranci, którym przysługuje czynne prawo wyborcze. Swoich kandydatów zgłosiła również Rada Uczelni. Uczelniana Komisja Wyborcza ogłosiła 16 maja wstępną, liczącą 11 nazwisk, listę kandydatów na rektora. Zgłoszeni kandydaci składali następnie pisemne oświadczenia o zgodzie na kandydowanie, wraz z wymaganymi dokumentami. W ten sposób wyłoniono ostatecznie dwóch pretendentów.

MK

Źródło: www.pg.edu.pl

Program wyborczy nowego rektora

 

Dyskusja (0 komentarzy)