Aktualności
Szkoły wyższe
07 Lipca
Źródło: www.tu.kielce.pl
Opublikowano: 2020-07-07

Prof. Lech Czarnecki doktorem h.c. Politechniki Świętokrzyskiej

Uznany naukowiec, specjalista w dziedzinie inżynierii lądowej i ekspert w dziedzinie materiałów budowlanych prof. Lech Czarnecki otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. Uroczystość odbyła się 1 lipca. 

Profesor Lech Czarnecki to postać wielce zasłużona dla polskiego budownictwa. Jego dokonania naukowe przyczyniły się do rozwoju budownictwa, w szczególności w zakresie nowych rozwiązań inżynierii materiałów budowlanych. O skali i randze dorobku naukowego świadczy między innymi ćwierć tysiąca ważnych i znakomicie odebranych publikacji oraz liczne nagrody przyznane w kraju i za granicą. On sam wśród wielu sukcesów i osiągnięć, które ma na koncie, szczególnie ceni swoje badania dotyczące betonów żywicznych.

Prof. Lech Czarnecki ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Zaraz po studiach rozpoczął pracę jako starszy technolog w Warszawskiej Fabryce Tworzyw Sztucznych. W roku 1969 podjął pracę w Katedrze Chemii i Technologii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej PW, co zainicjowało niezwykle udaną i owocną karierę naukową. W 1973 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych z zakresu technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych, w 1983 roku – po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej pt. „Betony żywiczne” – nadano mu stopień doktora habilitowanego, natomiast w roku 1996 otrzymał tytuł naukowy profesora.

Będąc pracownikiem PW, przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej, jednocześnie piastując różnorakie funkcje. Był wieloletnim kierownikiem Zakładu (1981–1991 i 1993–2006) i Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych (2006–2011) na Wydziale Inżynierii Lądowej, członkiem Senatu Politechniki Warszawskiej (1993–2004), przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą i ds. Etyki Zawodowej, prorektorem ds. studiów (2003–2005). Od 2009 roku pełni funkcję sekretarza naukowego Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Jego działalność naukowa, początkowo związana z problematyką chemii budowlanej, stopniowo ewoluowała w kierunku inżynierii materiałów budowlanych: budowlanych kompozytów polimerowych, w tym betonów polimerowych, oraz trwałości budowli i materiałów do napraw konstrukcji betonowych.

O aktywności naukowej prof. Lecha Czarneckiego świadczą liczne referaty wygłaszane na krajowych i zagranicznych konferencjach oraz autorstwo lub współautorstwo ponad 250 publikacji, o których zakresie oddziaływania może świadczyć przeszło 2700 cytowań. Artykuły naukowe publikował w najbardziej prestiżowych czasopismach: ACI Materials Journal; Applied Science; Advanced Journal of Applied Polymer Science; Bulletin of the Polish of Academy of Sciences: Technical Sciences; Cement and Concrete Composites; Cement Wapno Beton; Concrete International; Materials Research; Materials and Structure.

Obok naukowej prof. Czarnecki prowadzi również działalność inżynierską, będąc autorem lub współautorem ponad 100 opracowań dla przemysłu, w tym wybitnych ekspertyz z zakresu rozwiązań materiałowych i doboru materiałów do napraw i ochrony budowli. Ponadto jest współautorem 38 wynalazków, w tym jednego opatentowanego w 9 krajach.

Jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (od 1993 r.), wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej (od 1995 r.), członkiem Rady Naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (od 2002). Pełni funkcję senior member w RILEM, a od 1992 roku jest członkiem Directory Board w International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC) – sprawował funkcję prezydenta tej organizacji w latach 2006–2011. Należy również do Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 274 „Beton”. Był organizatorem i pierwszym przewodniczącym (2009–2012) Komitetu Technicznego PKN nr 307 „Zrównoważone budownictwo”. Jego osobiste zaangażowanie przyczyniło się do opracowania polskiej wersji i wdrożenia do polskiej praktyki budowlanej norm europejskich z serii EN 1504 oraz EN 206.

Za swoją działalność naukową i organizacyjną Profesor Lech Czarnecki niejednokrotnie był odznaczany i nagradzany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, odznaką „Zasłużony dla budownictwa”. Otrzymał również medal PZITB im. prof. Romana Ciesielskiego oraz medal PZITB im. prof. Stefana Kaufmana, jest także laureatem nagrody PZITB im. prof. Wacława Żenczykowskiego oraz nagrody Komitetu Trwałości Budowli PZITB im. prof. Władysława Danileckiego, a także nagród Owena Nutta, International Award of Materials Engineering for Resources. Otrzymał liczne nagrody Ministra Nauki i Ministra Budownictwa.

MK, źródło: PŚk

Dyskusja (0 komentarzy)