Aktualności
Szkoły wyższe
07 Maja
Fot. Stefan Ciechan
Opublikowano: 2020-05-07

Prof. Zbigniew Pater kandydatem na rektora Politechniki Lubelskiej

Tylko jeden kandydat wystartuje w wyborach na rektora Politechniki Lubelskiej. Głosowanie w trybie online zaplanowano na 26 maja.

Obecnie urzędujący rektor Politechniki Lubelskiej prof. Piotr Kacejko kieruje uczelnią od 2012 roku. Oznacza to w praktyce, że nie może już brać udziału w tegorocznej elekcji. Zgłoszenia jego następców Uczelniana Komisja Wyborcza przyjmowała w środę 6 maja. Jak poinformowano, pojawiła się jedna kandydatura – prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Patera, dziekana Wydziału Mechanicznego PL. Zatem tylko on będzie się ubiegał o fotel rektora w wyborach, które zostaną przeprowadzone 26 maja.

Prof. Zbigniew Pater ur. się w 1965 roku w Radomyślu nad Sanem. W 1990 roku ukończył studia na Wydziale Me­chanicznym Politechniki Lubelskiej. Zaraz po nich podjął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Obróbki Plastycznej (obecnie Ka­tedra Kompu­terowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej), którą od 2007 roku kieruje. W 1994 roku obronił pracę doktorską, w 2001 – uzyskał habilitację, a w 2008 – otrzymał nominację profesorską. Od 1996 do 1999 roku, równolegle z pracą na uczelni, był głównym konstruktorem w SIPMA S.A. w Lublinie, wiodącego producenta maszyn rolniczych w Polsce. Zanim w 2012 roku został dziekanem Wydziału Mechanicznego, w kadencji 2008–2012 sprawował funkcję prorektora ds. nauki PL.

W swojej działalności naukowo-badaw­czej zajmuje się tematyką obróbki plastycznej, głównie obróbki objętościo­wej, a w szczególności teorią i technologią walcowania poprzeczno-klinowego oraz kucia matryco­wego. Jego zainteresowania obejmują także zagadnienia związane z zastosowaniem nowo­czesnego aparatu matematycznego i wykorzystaniem metod komputerowych w anali­zie procesów, jak również z poszukiwaniem nowych metod kształtowania plastycznego metali. Uczestni­czył w 15 projektach badawczych własnych, celowych i rozwojowych, finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w 8 z nich sprawował funkcję kierownika.  O jego badaniach pisaliśmy w wydanej przez Forum Akademickie publikacji „W naukowym tyglu. Lubelskie innowacje badawcze” w rozdziale Kule cenniejsze niż w Lotto.

Opracował teorię i technologię walcowania poprzeczno-klinowego, wprowadzając szereg wdrożeń w takich przedsiębiorstwach jak: Daewoo w Lublinie, Zakłady Kuźnicze Skoczów-Ustroń, Górnicza Fabryka Narzędzi w Radzyniu Podlaskim oraz GONAR w Katowicach. Ponadto wniósł wkład do: teorii i technologii kuźnictwa (w zakresie roli wypływki w procesie kształtowania oraz konstrukcji maszyn i przyrządów o złożonym ruchu narzędzi kształtujących), mechaniki plastycznego płynięcia (w zakresie interpretacji wyników testów plastometrycznych, stosowanych do wyznaczania krzywych płynięcia oraz do zastosowania metod numerycznych do opraco­wania modeli materiałowych) i metalurgii (w zakresie analizy numerycznej procesów walcowania poprzecznego i skośnego, w tym nowego pro­cesu walcowania klinowo-rolkowego).

Jego dorobek naukowy obejmuje: 16 mo­nografii naukowych, 5 skryptów dy­daktycznych, 185 artykułów w czasopismach naukowych (w tym 48 w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports), 94 referaty opublikowane w materiałach kra­jowych i zagranicznych kon­ferencji naukowych oraz 9 patentów i ponad 80 zgłoszeń patentowych.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)