Aktualności
Szkoły wyższe
27 Czerwca
Prof. Tadeusz Słomka (po prawej), źródło: AGH
Opublikowano: 2019-06-27

Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka doktorem honoris causa Politechniki Dniprowskiej

W auli Narodowego Uniwersytetu Technicznego „Politechnika Dniprowska” odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa rektorowi Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Tadeuszowi Słomce.

Godność nadano w uznaniu jego wkładu w pogłębianie współpracy pomiędzy Narodowym Uniwersytetem Technicznym „Politechnika Dniprowska” a Akademią Górniczo-Hutniczą. Prof. Słomka w podkreślił w swoim przemówieniu konieczność rozszerzania współpracy międzynarodowej:

– Żyjemy w czasie wielkich wyzwań związanych z gwałtownym rozwojem świata. Aby dorównać najlepszym musimy nadrobić jeszcze spore zaległości. Nie ma na to lepszej metody niż podnoszenie wykształcenia społeczeństwa i prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie. Przykład krajów szybko rozwijających się pokazuje, że skokowy rozwój poprzedzony był ogromnym wzrostem liczby absolwentów szkół wyższych. Stałe podnoszenie poziomu kształcenia, doskonalenie jakości badań naukowych, a także rozbudowa i podnoszenie standardu bazy materialnej, pogłębianie współpracy z przemysłem i biznesem powinny być priorytetowe dla uczelni technicznych naszych krajów. Spotykamy się w okresie, w którym relacje pomiędzy Polską a Ukrainą są lepsze niż kiedykolwiek wcześniej i jesteśmy zdeterminowani, by wzmocnić je jeszcze bardziej. Jestem przekonany, że także i nasza współpraca naukowa i dydaktyczna będzie rozwijać się nadal na zasadach przyjacielskiej współpracy – mówił rektor AGH.

Prof. Tadeusz Słomka jest autorem i współautorem ponad 240 publikacji naukowych poświęconych problematyce geologii złożowej, modelowaniu matematycznemu złóż kopalin użytecznych (Cu, pierwiastków promieniotwórczych, Zn i Pb, węgla kamiennego i brunatnego, diatomitów, iłów kaolinowych i surowców skalnych) i sedymentologii głębokomorskich osadów klastycznych. Ponadto jest współautorem 6 skryptów i książek oraz redaktorem 9 książek. Kierował ponad 20 grantami i pracami zleconymi z przemysłu. Prowadził (i nadal prowadzi) wykłady, seminaria i zajęcia terenowe z geologii ogólnej, geologii matematycznej, kartografii geologicznej, sedymentologii, geoturystyki.

Przez 12 lat kierował Katedrą Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, był prodziekanem i dziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (dwie kadencje), prorektorem Akademii Górniczo-Hutniczej (dwie kadencje), a od 2012 roku jest rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. W trakcie swojej kariery naukowej i organizacyjnej był również przewodniczącym Konwentu Dziekanów Wydziałów Nauk o Ziemi, doradcą wiceministra środowiska, twórcą i prezydentem International Association for Geotourism, członkiem International Association for Sedimentologists i International Association for Mathematical Geology, Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem wielu rad naukowych polskich i międzynarodowych instytucji. Jest członkiem zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, wiceprzewodniczącym Rady Naukowo-Przemysłowej Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji oraz wiceprzewodniczącym Rady Związku Uczelni InnoTechKrak. Był prezesem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego, a także Przewodniczącym Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Od 2016 r. przewodniczy Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Jest doktorem honoris causa: Shibaura Institute of Technology, Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwanofrankowsku, Politechniki Lwowskiej oraz Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki. W październiku 2016 r. został uhonorowany godnością Profesora Honorowego Politechniki Wrocławskiej, a w 2017 r. profesorem honorowym Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku.

Narodowy Uniwersytet Techniczny „Politechnika Dniprowska” został założony w 1899 roku jako Wyższa Szkoła Górnicza. Zadaniem uniwersytetu było zapewnienie branży górniczej wysoko wykwalifikowanych specjalistów. W ostatnich latach jego oferta akademicka wyszła daleko poza granice przedmiotów związanych z górnictwem. Obecnie jego struktura składa się z dziewięciu wydziałów (instytutów). W poprzednich okresach politechnika była jedną z najlepszych wyspecjalizowanych instytucji szkolnictwa wyższego w kraju. Obecnie jest uznawana za jeden z najlepszych uniwersytetów na Ukrainie i przyciąga dużą liczbę zagranicznych studentów. W uczelni studiuje ponad 12000 studentów i doktorantów na 27 nowoczesnych specjalnościach. Kadra liczy 600 nauczycieli, w tym ponad 350 pracowników samodzielnych.

Natalia Bujak, źródło: AGH

 

Dyskusja (0 komentarzy)